dnes je 18.5.2024

Input:

Návrh novely nového stavebního zákona

1.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8
Návrh novely nového stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj

Dne 29. července 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 283/2021 Sb., takzvaný "nový stavební zákon", který byl vyvrcholením dlouholetých snah o reformu českého stavebního práva. Základní teze rekodifikace byly předloženy již v roce 2017, od té doby probíhaly práce na přípravě nového stavebního kodexu. Toto práce vyvrcholily v září 2020, kdy byl Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předložen návrh nového stavebního zákona a související změnový zákon (ST 1008 a 1009 v 8. volebním období).

V průběhu legislativního procesu doznaly oba materiály řady změn. Zákon, který byl na jaře roku 2021 schválen, nevychází z vládní předlohy, ale z komplexního pozměňovacího návrhu. Jak se však později ukázalo, na textu tohoto pozměňovacího návrhu – včetně jeho základních principů – nepanovala široká politická shoda, která je u podobných zákonů kodexového typu s výrazným dopadem na život v Česku, zásadní.

V důsledku této situace hrozí, že stavební zákon se stane předmětem častých změn podle vůle aktuální politické většiny, což je situace krajně nežádoucí. Časté změny stavebního zákona znemožňují dlouhodobě plánovat, což je ale u stavebních projektů, které obvykle trvají mnoho let, nezbytné.

Z toho důvodu vznikla v listopadu 2021 shoda, že účinnost zákona bude alespoň částečně odložena, aby vznikl prostor pro nalezení co nejširší politické shody na úpravách zákona.

Platná právní úprava se nijak netýká ani nezasahuje do současného stavu založeného na zákazu diskriminace a rovném postavení mužů a žen.

Navržený zákon nový stavební kodex neruší, pouze odkládá zřízení státní stavební správy, a to jen částečně. Nový stavební zákon nabude účinnosti k 1. červenci 2023, jak bylo původně plánováno, ale pouze ve vztahu k tzv. "vyhrazeným stavbám", tedy stavbám v působnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu. Zbytek zákona, ač bude z velké části formálně účinný, se nepoužije, jinými slovy, na všechny ostatní stavby (ale i na vše ostatní, co stavební zákon upravuje) se stále použije stará úprava.

Ke dni 1. 1. 2022 formálně ze zákona vznikla celá soustava státní stavební správy tak, jak byla schválena ve znění komplexního pozměňovacího návrhu. Tato soustava má být podle přechodných ustanovení k novému stavebnímu zákonu (§ 312 až 315) postupně naplňována. Avšak jak bylo uvedeno výše, zejména na základním stupni státní stavební správy (krajských stavebních úřadech) nepanuje široká politická shoda. Je tedy nutné vytvořit dostatečný časový prostor pro to, aby bylo možné tento základní článek nahradit vhodnější strukturou, která bude zohledňovat zachování smíšeného modelu výkonu veřejné správy.

Zároveň však existuje shoda na tom, že celostátně významné stavby (stavby uvedené v příloze č. 3 k novému stavebnímu zákonu, tzv. vyhrazené stavby) by měly být povolovány stavebním úřadem, který se na povolování těchto staveb bude specializovat.

Zákon proto s ohledem na formální vznik celé soustavy necílí na zrušení či odložení vzniku Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, ale částečně Nejvyššího stavebního úřadu a zejména krajských stavebních úřadů. Jelikož neexistuje široká politická shoda na zřízení nového centrálního úřadu, navrhuje se, aby do 1. 7. 2023 vykonávalo úkoly Nejvyššího stavebního úřadu ve vztahu k naplňování soustavy stavební správy, primárně tedy pouze ve směru ke zřízení Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, Ministerstvo pro místní rozvoj. Tímto dojde i k odložení faktického vzniku Nejvyššího stavebního úřadu do 1. 7. 2023. Zákon zároveň odloží všechny kroky směřující k naplňování a faktickému vzniku krajských stavebních úřadů tak, aby tyto úřady mohly být případně další novelou nahrazeny jinou soustavou vykonávající působnost v oblasti stavebního řádu.

Navrhovaná právní úprava se nijak netýká ani nezasahuje do zákazu diskriminace a do rovného postavení mužů a žen.

ZÁKON

ze dne ... 2022,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, se mění takto:

1. V § 312 odst. 2 větě první se slova "nebo krajský stavební úřad" zrušují a slova "nebo krajského stavebního úřadu" se zrušují.

2. V § 312 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Na krajský stavební úřad přechází výkon práv a povinností ze služebního poměru a z pracovněprávních vztahů státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených nebo jmenovaných na služební nebo pracovní místo v ministerstvech a jiných správních úřadech zajišťujících podle dosavadních právních předpisů výkon úkolů a činností spadajících podle tohoto nebo jiného zákona do působnosti krajského stavebního úřadu.".

3. V § 312 odst. 2 větě poslední se slovo "tento" zrušuje a za slovo "přechod" se vkládají slova "státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru podle věty první a druhé".

Vzhledem k tomu, že návrh zákona předpokládá odklad personálního naplňování a faktického vzniku krajských stavebních úřadů k pozdějšímu datu než vyšší stupně soustavy orgánů státní stavební správy, je nutné rozdělit i přechodná ustanovení zákona upravující přechod výkonu práv a povinností ze služebního poměru a z pracovněprávních vztahů státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených nebo jmenovaných na služební nebo pracovní místo v ministerstvech a jiných správních úřadech zajišťujících podle dosavadních právních předpisů výkon úkolů a činností spadajících podle tohoto nebo jiného zákona do působnosti krajského stavebního úřadu tak, aby tento přechod proběhl k jinému okamžiku než v případě přechodu na Specializovaný a odvolací stavební úřad.

4. V § 312 odst. 7 se věta první zrušuje.

5. V § 312 odst. 7 se za slova "pracovních míst" vkládají slova "v Nejvyšším stavebním úřadu a" a slova "a v krajských stavebních úřadech" se zrušují.

6. V § 312 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "První systemizace služebních míst a první systemizace pracovních míst v krajských stavebních úřadech se stanoví s účinností od 1. července 2024.".

Jelikož v důsledku návrhu zákona dochází k odložení věcného i personálního naplňování krajských stavebních úřadů, je nutné tuto etapizaci zohlednit i při stanovení účinnosti první systemizace služebních a pracovních míst, která bude zpracována pro účely vzniku Nejvyššího stavebního úřadu a Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu a pro účely vzniku krajských stavebních úřadů. Každá z těchto systemizací musí s ohledem na rozdílný okamžik vzniku jednotlivých orgánů státní stavební správy obsahovat rozdílný okamžik jejich účinnosti.

Systemizaci Nejvyššího stavebního úřadu a Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu předloží státní tajemník Ministerstva pro místní rozvoj v souladu s nově navrhovaným § 334a odst. 4, zákonem o státní službě a služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví pravidla předkládání systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu.

7. V § 313 odst. 2 větě první se číslo "2022" nahrazuje číslem "2023".

Návrh zákona posouvá věcné i personální naplňování krajských stavebních úřadů k pozdějšímu datu oproti aktuálně platnému znění stavebního zákona. To s sebou nese nutně i změnu posunu mezního okamžiku, do kterého musí být vyhlášeno výběrové řízení na obsazení míst ředitelů krajských stavebních úřadů.

8. V § 314 odstavec 2 zní:

"(2) Při provedení spisové rozluky v souvislosti s činnostmi, které přecházejí na orgány státní stavební správy podle tohoto nebo jiného zákona, se postupuje obdobně podle § 68a zákona o archivnictví a spisové službě. Nevyřízené dokumenty a neuzavřené spisy předají správní orgány, které vykonávaly působnost podle dosavadních předpisů, u vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb do 1. srpna 2023, v ostatních případech do 1. srpna 2024. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na jiné stavební úřady.".

Podle novelizovaného ustanovení § 314 odst. 2 budou muset správní úřady předat do 1. srpna 2023 nevyřízené dokumenty a neuzavřené spisy k vyhrazeným stavbám, stavbám s nimi souvisejícím a stavbám tvořícím s nimi soubor staveb na Nejvyšší stavební úřad a Specializovaný a odvolací stavební úřad, neboť oba úřady zahájí svou činnost k 1. červenci 2023. V ostatních případech, tedy v případech, kdy dochází k přesunu působnosti správních úřadů na krajské stavební úřady až k 1. červenci 2024, budou tyto správní úřady povinny předat nevyřízené dokumenty a neuzavřené spisy krajským stavebním úřadům ke dni 1. srpna 2024.

9. V § 329

Nahrávám...
Nahrávám...