dnes je 8.6.2023

Input:

Návrh novely prováděcí vyhlášky k zákonu o zeměměřictví

7.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10
Návrh novely prováděcí vyhlášky k zákonu o zeměměřictví

Český úřad zeměměřický a katastrální

Vyhláška č. 31/1995 Sb. je prováděcím předpisem k zákonu č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zeměměřictví"). Jelikož zákon o zeměměřictví prochází významnou novelizací, je nezbytné uvést tento prováděcí předpis do souladu s novou podobou zákona o zeměměřictví. Předkládaný návrh vyhlášky zapracovává změny plynoucí z vládního návrhu zákona a z podaných pozměňovacích návrhů, ke kterým zemědělský výbor jako výbor garanční zaujal kladné stanovisko.

Cílem návrhu je především zajistit soulad předmětné vyhlášky s novelou zákona o zeměměřictví, zejména upravit náležitosti výsledků zeměměřických činností a stanovit podmínky a formy pro poskytování údajů z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností a z databází spravovaných Zeměměřickým úřadem. Jelikož z důvodu zřízení profesní samosprávy v oblasti zeměměřictví již nebudou nadále výsledky zeměměřických činností ověřovány na základě úředního oprávnění udělovaného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, nýbrž na základě autorizace udělované Českou komorou zeměměřičů, je nutné zrušit veškerá ustanovení vyhlášky týkající se problematiky udělování úředních oprávnění. Dále je třeba reagovat na elektronizaci postupů při výkonu některých činností, především činností při správě bodových polí.

VYHLÁŠKA

ze dne ...2022,

kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 47/2020 Sb. a zákona č. .../2023 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb., vyhlášky č. 311/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2015 Sb. a vyhlášky č. 214/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Tato vyhláška stanoví

a) předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí,

b) předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl a postup při standardizaci geografického názvosloví,

c) předmět a obsah správy databáze,

d) formu poskytování údajů z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností, ze spravovaných bází dat a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy Zeměměřickým úřadem a úplatu za ně a

e) předmět a obsah výsledků zeměměřických činností využívaných pro státní mapová díla nebo správu katastru nemovitostí a náležitosti dokumentace o skutečném provedení stavby.".

2. V § 1 odst. 1 písm. e) se za slovem "díla" slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova "katastru nemovitostí" se vkládají slova "nebo vedení digitální technické mapy".

3. V § 1 odst. 3 písm. b) se slova "báze dat bodového pole" nahrazují slovy "databáze bodových polí".

4. V § 1 odst. 3 písmeno c) zní:

"c) databází bodových polí samostatná část informačního systému zeměměřictví, ve které jsou vedeny údaje o bodech dokumentované orgány zeměměřictví a katastru,".

5. V § 1 odst. 3 písmeno d) zní:

"d) geoportálem webové rozhraní provozované Zeměměřickým úřadem za účelem zveřejňování a poskytování údajů z databáze, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví, databáze bodových polí a dalších údajů z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy.".

6. V § 2 odstavec 1 zní:

"(1) Předmětem správy bodových polí jsou

a) body základního polohového, výškového a tíhového bodového pole,

b) zhušťovací body polohového bodového pole a

c) body podrobného polohového a výškového bodového pole.".

7. V § 3 písm. b) se slova "zejména v území, kde v důsledku jejich zničení či poškození by nebylo možné výsledky zeměměřických činností dokumentovat v geodetických referenčních systémech" zrušují.

8. V § 3 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

"c) řízení o přestupku spočívajícím v provádění činnosti, jež by mohla v ochranném pásmu značky základního bodového pole ohrozit značku nebo ztížit anebo znemožnit její využívání, přestupku spočívajícím ve zničení, poškození anebo přemístění značky nebo učinění značky nepoužitelnou a přestupku spočívajícím v neoznámení změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí orgánu zeměměřictví a katastru1,

9. V § 3 písm. f) se slova "dokumentací a centrálních databází" nahrazují slovem "dokumentace" a čárka na konci se nahrazuje slovem "a".

10. V § 3 písmeno g) zní:

"g) vedení údajů o bodech v databázi bodových polí.".

11. V § 4 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 65 zní:

"b) zpracování podkladů pro zahájení řízení o přestupku spočívajícím ve zničení, poškození anebo přemístění značky nebo učinění značky nepoužitelnou a přestupku spočívajícím v neoznámení změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí orgánu zeměměřictví a katastru,2

12. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova "a poskytování údajů" zrušují.

13. V § 4 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem "a" a za písmeno d) se doplňuje nové písmeno e), které zní:

"e) vedení údajů o bodech v databázi bodových polí ve spolupráci se správcem databáze.".

14. V § 4 odst. 3 písmeno b) zní:

"b) zpracování podkladů pro zahájení řízení o přestupku spočívajícím ve zničení, poškození anebo přemístění značky nebo učinění značky nepoužitelnou a přestupku spočívajícím v neoznámení změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí orgánu zeměměřictví a katastru".

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

15. V § 4 odst. 3 písm. c) se slova "a poskytování údajů" zrušují.

16. V § 4 odst. 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem "a" a za písmeno c) se doplňuje nové písmeno d), které zní:

"d) vedení údajů o bodech v databázi bodových polí ve spolupráci se správcem databáze.".

17. V § 4 se odstavce 4 a 5 zrušují.

18. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Databáze bodových polí

(1) Údaje o bodech polohového, výškového a tíhového bodového pole se vedou v databázi bodových polí.

(2) Správu databáze bodových polí vykonává Zeměměřický úřad.

(3) Údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a bodech výškového a tíhového bodového pole zapisuje do databáze bodových polí správce značky. Údaje o bodech podrobného polohového bodového pole přebírá správce databáze bodových polí z informačního systému katastru nemovitostí.

(4) Údaje o bodech bodových polí Zeměměřický úřad zveřejňuje jako otevřená data a prostřednictvím webové aplikace zveřejněné na geoportálu.

(5) Správce značky neodpovídá za číselné hodnoty údajů o bodech zapsaných v databázi bodových polí, jejichž poloha a výška se v terénu změnily v důsledku poškození nebo přemístění značky, např. sesuvy půdy.".

Poznámky pod čarou č. 14a až č. 16 se zrušují.

19. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "zejména" nahrazuje slovy "kromě náležitostí podání stanovených správním řádem".

20. V § 7 odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo "a".

21. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

22. V nadpisu oddílu druhého se za slovo "DĚL" vkládá slovo "A", slovo "A" za slovem "DATABÁZE" se nahrazuje čárkou a za slovo "NÁZVOSLOVÍ" se vkládají slova "A POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ".

23. V § 8 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

24. V § 9 se odstavce 3 a 4 zrušují.

25. § 10 a § 10c až § 10e se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 27 zrušují.

26. V § 11 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "zejména" nahrazuje slovy "kromě náležitostí podání stanovených správním řádem".

27. V § 11 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje slovem "a".

28. V § 11 odst. 2 se na konci písmene c) slovo "a" nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

29. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

"§ 11a

Poskytování údajů

(1) Zeměměřický úřad zveřejňuje údaje databáze, ortofota České republiky, státního mapového díla a databázového souboru geografického názvosloví jako otevřená data ve formě

a) předpřipravených datových souborů po výdejních jednotkách,

b) interaktivně vytvořených datových souborů v rozsahu zadaném žadatelem.

(2) Údaje podle odstavce 1 Zeměměřický úřad zpřístupňuje prostřednictvím webových aplikací zveřejněných na geoportálu, prostřednictvím webových služeb ve standardech Web Coverage Service, Web Feature Service a Web Map Service nebo na technických nosičích dat.

(3) Zeměměřický úřad umožňuje prostřednictvím geoportálu bezúplatně nahlížet na vybrané údaje výsledků zeměměřických činností nezbytné pro vyhledávání a zadávání požadavků na poskytnutí údajů.

(4) Údaje databáze, ortofota České republiky, státního mapového díla a databázového souboru geografického názvosloví v jiných formách než podle odstavce 1 a další údaje z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy poskytuje Zeměměřický úřad na žádost ve formách a za úplatu uvedenou v příloze (bod 11).

(5) Zeměměřický úřad je oprávněn zabránit technickými prostředky v přístupu ke službám stahování dat uživateli, který přetěžuje technickou infrastrukturu Úřadu. V případě přístupu velkého množství uživatelů ve stejném čase Zeměměřický úřad omezí přístupy k datům v závislosti na čase uplatnění požadavku při zachování rovného zacházení a zákazu diskriminace.

(6) Pokud žadatel šíří nebo zpřístupňuje údaje poskytnuté podle odstavce 1, uvede jejich zdroj a datum poslední aktualizace.".

30. V nadpisu oddílu třetího se slova "OVĚŘOVANÝCH FYZICKOU OSOBOU S ÚŘEDNÍM OPRÁVNĚNÍM" nahrazují slovy "VYUŽÍVANÝCH PRO STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA NEBO SPRÁVU KATASTRU NEMOVITOSTÍ".

31. V nadpisu oddílu třetího se za slovem "DÍLA" slovo "NEBO" nahrazuje čárkou a za slova "KATASTRU NEMOVITOSTÍ" se vkládají slova "NEBO VEDENÍ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY".

32. V § 12a se v nadpisu slova "pro správu a vedení státních mapových děl" nahrazují slovy "ve veřejném zájmu".

33. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona" nahrazují slovy "ve výstavbě".

34. Označení oddílu čtvrtého včetně nadpisu se zrušuje.

Dosavadní oddíl pátý se označuje jako oddíl čtvrtý.

35. § 15 až § 17 se včetně nadpisů a společného nadpisu nad § 15 zrušují.

36. V nadpisu § 18 se slova "Forma ověřování" nahrazují slovy "Náležitosti ověření".

37. V § 18 odst. 1 se slova "odborné správnosti" zrušují a slova "připojením textu podle § 16 odst. 4 zákona" se nahrazují slovem "zpravidla".

38. V § 18 se odstavce 2 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3 až 5.

39. V § 18 odst. 2 se slova "digitalizace operátu katastru nemovitostí" nahrazují slovy "obnova katastrálního operátu".

40. V § 18 odst. 3 se ve větě první a větě druhé slova "podle § 16 odst. 4 zákona" nahrazují slovy ""Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům."", slova "úředně oprávněný" se nahrazují slovem "autorizovaný", a slovo "uznávaným" se nahrazuje slovy "nebo osoba pověřená orgánem zeměměřictví a katastru kvalifikovaným". Na konci odstavce se doplňuje věta "Jsou-li součástí výsledku zeměměřické činnosti dokumenty v elektronické i listinné podobě, lze od vyznačení ověření na dokumentu v listinné podobě upustit v případě, že součástí ověřovaného výsledku je zároveň i elektronická kopie tohoto dokumentu.".

41. V § 18 odst. 4 se číslo "5" nahrazuje číslem "3".

42. V § 18 odst. 5 se slovo "vzor" vkládá slovo "autorizačního" a slova "úředně oprávněného zeměměřického inženýra" se zrušují.

43. § 18a až § 18c se včetně nadpisů a společného nadpisu nad § 18a zrušují.

44. § 20 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 62 zrušuje.

45. V příloze bod 1.4 zní:

"1.4 Základní tíhové bodové pole obsahuje

a) absolutní tíhové body,

b) body České gravimetrické sítě nultého a I. II. řádu,

c) body hlavní gravimetrické základny.".

46. V příloze bodě 1.8 se slova "Chráněná území" nahrazují slovy "Ochranná pásma" a slova "CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ" se nahrazují slovy "OCHRANNÉ PÁSMO".

47. V příloze bodě 2.9 písm. b) a bodě 3.8 písm. b) se slova "označení listu Státní mapy 1:5 000 - odvozené, označení Základní mapy ČR 1:50 000," zrušují a za slovo "popisné" se vkládají slova "nebo evidenční".

48. V příloze bodě 4.5 písm. a) bodě ad) se slova "označení listu Státní mapy 1:5 000 - odvozené, označení Základní mapy ČR 1:50 000," zrušují.

49. V příloze bodě 5.1 se poslední věta zrušuje.

50. V příloze bod 5.5 zní:

"5.5 Údaje obsahují

a) číslo a název tíhového bodu,

b) lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci),

c) zeměpisné souřadnice, nadmořskou výšku a hodnotu tíhového zrychlení,

d) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami, místopisný popis a údaj o výškovém připojení,

e) druh značky a stabilizace,

f) údaje o zřízení tíhového bodu.

Tíhové zrychlení je uvedeno v jednotkách µm.s-2 na dvě desetinná místa.".

51. V příloze bod 7 zní:

"7. Rozměr a vzor autorizačního razítka

7.1 Autorizační razítko má v průměru 36 mm.

7.2 Vzor razítka

".

52. V příloze bod 8 včetně vysvětlivek zní:

53. V příloze bodě 9.3 a bodě 9.7 písm. c) se za slova "permanentních stanic" a za slova "permanentní stanice" vkládají slova "pro přesné určování polohy".

54. V příloze bodě 9.4 se slovo "klasickou" nahrazuje slovy "jinou geodetickou".

55. V příloze se na konci bodu 9.5 doplňují slova ", 25,7667 hodin (25 hod 46 minut) pro čínský systém Beidou a 28,1667 (28 hod. 10 minut) pro evropský systém Galileo".

56. V příloze bodě 9.10 v úvodním ustanovení se slovo "ETRS" nahrazuje slovem "ETRS89".

57. V příloze bodě 9.10 písm. c) se za slova "permanentní stanice" vkládají slova "pro přesné určování polohy", slovo "ETRS" se nahrazuje slovem "ETRS89" a za slova "permanentních stanic" se vkládají slova "pro přesné určování polohy".

58. V příloze bodě 9.11 v úvodní části bodu a v písm. a) se slovo "ETRS" nahrazuje slovem "ETRS89".

59. V příloze bodě 9.11 písm. b) bodě bd) se slova "shodném geocentrickém" nahrazují slovy "shodné realizaci využitého geocentrického" a slova "v případě WGS84 pak v jeho shodné realizaci," se zrušují.

60. V příloze bod 11 zní:

"11. Poskytování dalších výsledků zeměměřických činností Zeměměřickým úřadem

11.1 DIGITÁLNÍ PRODUKTY A SÍŤOVÉ SLUŽBY

Položka Specifikace Forma Měrná jednotka(MJ) Úplata za MJ
1 Letecký měřický snímek (digitální RGB, digitální BW) soubor ve formátu JPEG, JP2, TIFF snímek 400 Kč
2 Letecký měřický snímek (digitální NIR) soubor ve formátu JPEG, JP2, TIFF snímek 300 Kč
3 Letecký měřický snímek (digitální RGB+NIR) soubor ve formátu JPEG, JP2, TIFF snímek 500 Kč
4 CZEPOS – služby kategorie DGPS síťová služba hodina 20 Kč
5 CZEPOS - služby kategorie RTK a VRS síťová služba hodina 60 Kč
6 CZEPOS - data RINEX s intervalem záznamu 1 vteřina síťová služba hodina 50 Kč
7 CZEPOS - data RINEX s intervalem záznamu 5 vteřin síťová služba hodina 10 Kč
8 CZEPOS - data RINEX s intervalem záznamu 10 vteřin síťová služba hodina 5 Kč
9 CZEPOS - služby kategorie DGPS, RTK, VRS síťová služba rok 10 000 Kč
10 CZEPOS - služby kategorie DGPS, RTK, VRS síťová služba měsíc 1 000 Kč
11 Transformační program ETJTZÚ software pro OS Windows ks 5 000 Kč
12 Transformační knihovna ETJTZÚ výpočetní modul pro OS Windows / Linux ks 5 000 Kč

11.2 MAPOVÉ PRODUKTY

Položka Specifikace Forma Měrná jednotka(MJ) Úplata za MJ
13 Ortofoto České republiky tisk formát A4 75 Kč
14 Základní topografická mapa České republiky tisk mapový list 80 Kč
15 Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000 tisk mapový list 150 Kč
16 Mapa územních celků tisk mapový list 120 Kč
17 Mapa správního rozdělení České republiky tisk mapový list 120 Kč
18 Tematická státní mapová díla tisk mapový list 75 Kč
19 Historické mapy kopie/tisk mapový list/formát A4 50 Kč25 Kč
20 Müllerova mapa Čech z roku 1720  kopie soubor map 420 Kč
21 Müllerova mapa Moravy z roku 1716 kopie soubor map 200 Kč

11.3 PUBLIKACE

Položka Specifikace Forma Měrná jednotka(MJ) Úplata za MJ
22 Česká jména moří a mezinárodních území soubor ve formátu PDF soubor 30 Kč
23 Jména států a jejich územních částí – Evropa svazek výtisk 100 Kč
24 Geografická jména České republiky soubor ve formátu PDF/svazek soubor/výtisk 40/120 Kč
25 Index českých exonym soubor ve formátu PDF/svazek soubor/výtisk 30/150 Kč
26 Jména států a jejich územních částí soubor ve formátu PDF/svazek soubor/výtisk 40/150 Kč
27 Vyšší geomorfologické jednotky svazek výtisk 70 Kč
28 Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí svazek výtisk 50 Kč
29 Historická geografická jména České republiky soubor ve formátu PDF soubor 30 Kč

11.4 Údaje podle § 5 odst. 1 zákona poskytované v jiných formách

Položka Specifikace Měrná jednotka(MJ) Úplata za MJ
30 Programátorské práce při převodu do jiné formy hodina 500 Kč
31 Náhrady strojového času informační a komunikační techniky při převodu do jiné formy hodina 1 000 Kč

Poznámky:

a) PDF se rozumí formát Portable Document Format.

b) RGB se rozumí barevný model Red Green Blue.

c) BW se rozumí barevný model v odstínech šedi (Black&White).

d) JPEG se rozumí obrazový výměnný formát Joint Photographic Experts Group, označovaný také JFIF.

e) JP2 se rozumí obrazový formát JPEG 2000.

f) TIFF se rozumí obrazový formát Tag Image File Format.

g) NIR se rozumí obrazový formát zahrnující blízké infračervené pásmo (Near Infrared).

h) DGPS se rozumí diferenční GPS – služby v reálném čase z jednotlivých stanic s decimetrovou přesností.

i) RTK se rozumí kinematika v reálném čase – služby v reálném čase z jednotlivých stanic s centimetrovou přesností.

j) VRS se rozumí služby z virtuální referenční stanice v reálném čase s centimetrovou přesností.

k) RINEX se rozumí formát Receiver Independent Exchange Format pro post-procesní zpracování.

l) ETJTZÚ se rozumí transformační program, resp. transformační knihovna Zeměměřického úřadu.

m) CZEPOS se rozumí státní síť permanentních stanic pro přesné určování polohy.

n) Jinou formou, ve které jsou poskytovány údaje podle § 5 odst. 1 zákona, se rozumí formát odlišný od formátu, ve kterém se tyto údaje poskytují jako otevřená data podle národního katalogu otevřených dat. Úplata za takto

Nahrávám...
Nahrávám...