dnes je 24.4.2024

Input:

Návrh novely vyhlášky o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

8.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6
Návrh novely vyhlášky o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

redakce StavebniKlub.cz

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

Dnem 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Součástí tohoto zákona byla rovněž novela zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 139/2002 Sb."). V souvislosti s touto novelou zákona byla přijata vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, která nahradila předcházející prováděcí právní předpis, tj. vyhlášku č. 545/2002 Sb.

Od uvedené novely zákona č. 139/2002 Sb. z roku 2012 byl tento zákon v mezidobí již několikrát novelizován, přičemž poslední poměrně rozsáhlá novela (zákon č. 481/2020 Sb.) nabyla účinnosti k 1. 1. 2021. Vzhledem k dosavadním novelizacím zákona č. 139/2002 Sb. již stávající znění vyhlášky č. 13/2014 Sb. neodpovídá v mnoha ustanoveních platnému znění zákona č. 139/2002 Sb. a není v souladu ani s aktuálními poznatky praxe.

Pozemkové úpravy jsou řízením, které se dotýká velkého množství pozemků i účastníků řízení. V současné době je ročně zahajováno cca 150 pozemkových úprav, jejichž výsledkem je rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a souvisejících věcných břemen; komplexní i některé jednoduché pozemkové úpravy jsou rovněž podkladem pro obnovu katastrálního operátu. S ohledem na přímý dopad řízení do práv vlastníků pozemků a dalších účastníků řízení je třeba některé postupy upravit prostřednictvím vyhlášky.

Cílem novelizace vyhlášky č. 13/2014 Sb. je s ohledem na výše uvedené dílčí úprava postupu činností prováděných jak zpracovatelem návrhu pozemkových úprav, kterým je zpravidla externí subjekt, tak i úprava postupu provádění jednotlivých etap řízení o pozemkových úpravách vedených správním orgánem, kterým je pobočka krajského pozemkového úřadu.

Novela vyhlášky se týká všech etap řízení o pozemkových úpravách, od přípravných prací po realizaci pozemkových úprav, a to především v návaznosti na poslední novelu zákona č. 139/2002 Sb., která zavedla možnost provádět pozemkové úpravy v případě potřeby řešení vodohospodářských opatření i ve více na sebe navazujících katastrálních územích, zpřesnila obsah komplexních a jednoduchých pozemkových úprav, stanovila podmínky pro převod vlastnictví ke společnému zařízení do vlastnictví obce, a nastavila dílčí změny postupu v řízení o pozemkových úpravách, které mají za cíl jejich zefektivnění. Novela vyhlášky se rovněž týká postupu při udělování úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav.

S ohledem na obsah již zmíněné novely zákona č. 139/2002 Sb., obsah navrhované novely vyhlášky, a především na základě dlouholetých praktických zkušeností, vývoje technických možností při zpracování návrhů pozemkových úprav a provádění zeměměřických činností s tím souvisejících bylo nezbytné rovněž upravit přílohy vyhlášky. V příloze č. 1, která stanovuje náležitosti návrhu pozemkových úprav, dochází k dílčím terminologickým úpravám a úpravám zajišťujícím soulad s obsahem novelizovaného zákona a vlastní vyhlášky. Přílohy č. 2 a 3 vyhlášky tvoří vzorové soupisy nároků a nových pozemků. Dílčí změny prováděné v existující podobě těchto příloh by byly nepřehledné a mohly by vést k nepřesnostem při výkladu. Z tohoto důvodu je navrhováno opětovné vložení obou uvedených příloh, při zachování většiny dosavadního textu. Naopak stávající příloha č. 4 je navržena ke zrušení a potřebné části jejího textu jsou začleněny přímo do příslušných ustanovení vyhlášky.

Návrh znění vyhlášky z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne...................... 2021,

kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 503/2012 Sb. (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova "přídělového řízení" nahrazují slovem "přídělů" a text "§ 4 odst. 2" se nahrazuje textem "§ 13".

2. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

"3) Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci.".

3. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Obvod pozemkových úprav

(1) Obvod pozemkových úprav tvoří pozemky

a) řešené podle § 2 zákona a

b) neřešené podle § 2 zákona, u nichž je třeba obnovit soubor geodetických informací.

(2) Při určení obvodu pozemkových úprav postupuje pozemkový úřad tak, že do obvodu zahrne pozemky, které posoudil jako nezbytné pro dosažení cílů pozemkových úprav, s přihlédnutím k požadavkům obce.

(3) U pozemku, jehož součástí je budova s číslem popisným nebo evidenčním, která neslouží zemědělské výrobě, je v řízení o pozemkových úpravách postupováno podle odstavce 1 písm. b).

(4) Po zahájení řízení o pozemkových úpravách a konání úvodního jednání upraví pozemkový úřad předpokládaný obvod pozemkových úprav.".

4. V § 5 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova ", případně pozemkový úřad zajistí vypracování studie odtokových poměrů, jejíž zpracování lze zadat nejpozději do vystavení návrhu pozemkových úprav".

5. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova ", zejména opatření k zadržení vody v krajině i k ochraně před povodněmi a záplavami a k řešení dopadů sucha".

6. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Pro účely pozemkových úprav musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen nebo musí být plná moc udělena do protokolu.

(3) Opatrovník se v řízení o pozemkových úpravách ustanovuje nejpozději do vystavení návrhu pozemkových úprav.".

7. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Úvodnímu jednání může předcházet zjišťování průběhu hranic (§ 9 odst. 5 zákona).".

8. V § 7 odst. 3 se slova ", která obsahuje náležitosti podle § 18 odst. 2 správního řádu" zrušují.

9. V § 7 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

10. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Po zahájení řízení, ale nejpozději 30 dní před konáním úvodního jednání, vyzve pozemkový úřad jiné obce, s jejichž územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav, aby se vyjádřily, zda přistoupí jako účastníci řízení o pozemkových úpravách. Těmto jiným obcím jsou v průběhu řízení doručovány všechny písemnosti týkající se řízení a rozhodnutí bez příloh.".

11. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

"§ 7a

Sbor zástupců

(1) Sbor může být volen jako celek, nebo je možné volit jednotlivé členy sboru. Při volbě sboru nepřísluší zástupci pozemkového úřadu a zpracovateli žádný hlas.

(2) Předsedou sboru může být i zástupce pozemkového úřadu nebo zástupce obce.

(3) K plánu společných zařízení může sbor vznášet doporučující připomínky nejpozději před předložením plánu společných zařízení dotčeným orgánům.

(4) O každém jednání sboru se pořídí zápis, který podepíše předseda sboru a vedoucí pozemkového úřadu nebo jím pověřený zaměstnanec.".

12. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

"(2) Při zjišťování průběhu hranic se postupuje přiměřeně podle jiného právního předpisu9).

__________

9) § 42 katastrálního zákona.".

13. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Podklady pro změnu hranice katastrálního území pozemkový úřad předloží katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru nemovitostí

a) v úvodu prací na návrhu pozemkových úprav; nelze-li novou hranici katastrálního území ztotožnit s průběhem parcel zobrazených v katastrální mapě, bude součástí dokumentace ke změně hranice katastrálního území geometrický plán,

b) v termínu stanoveném v dohodě podle § 10 odst. 1, nejpozději 60 dní před nabytím právní moci rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona; v tomto případě je geometrický plán nahrazen dokumentací pro obnovu katastrálního operátu na základě výsledků pozemkových úprav.".

14. V § 10 odst. 1 se slova ", podmínky stanovené katastrálním úřadem (§ 6 odst. 6 zákona)" zrušují, slova "řešených pozemků, katastrálním úřadem předávány" se nahrazují slovy "pozemků, u kterých je v katastru nemovitostí vyznačena poznámka o zahájení pozemkových úprav, katastrálním úřadem pozemkovému úřadu předávány" a na konci odstavce se doplňuje věta "Součástí této dohody je stanovení podmínek k ochraně zájmů podle § 6 odst. 6 zákona katastrálním úřadem.".

15. V § 10 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Opravný koeficient se vypočte s přesností na 8 desetinných míst jako podíl výměry obvodu určené z přímého měření v terénu a výměry vypočtené součtem výměr parcel v obvodu podle údajů katastru nemovitostí.".

16. V § 10 odst. 7 se slova "(drenážní šachty, studně, závlahové hydranty, vodní prameny, povrchové odvodnění, meze, nadzemní a podzemní vedení, dřeviny rostoucí mimo les, osa železničních kolejí, polní a lesní cesty, sjezdy, propustky, dráhy soustředěného odtoku povrchové vody, oplocení a konstrukce trvalých porostů, rozhraní druhů pozemků, budovy a drobné stavby)" nahrazují slovy ", kterými jsou zejména drenážní šachty, studně, závlahové hydranty, vodní prameny, povrchové odvodnění, meze, nadzemní a podzemní vedení, dřeviny rostoucí mimo les, osa železničních kolejí, polní a lesní cesty, sjezdy, propustky, dráhy soustředěného odtoku povrchové vody, oplocení a konstrukce trvalých porostů, rozhraní druhů pozemků, budovy a drobné stavby".

17. V § 10 odst. 8 se slovo "se" nahrazuje slovem "lze" a slovo "předávají" se nahrazuje slovy "po dohodě předat".

18. V § 10 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

"(9) Ověřování výsledků zeměměřických činností je prováděno v souladu s jinými právními předpisy10).

__________

10) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.".

19. V § 11 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Jednotlivé soupisy nároků musí být opatřeny vlastnoručním podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav a otiskem jejího razítka se státním znakem.".

20. V § 11 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou "V případě pozemků, na které se vztahuje § 3 odst. 3 zákona, se

a) použije druh pozemku vedený v katastru nemovitostí, tento druh pozemku se uvede do poznámky společně s označením "KN",

b) v soupisu nároků v poznámce uvede "§ 3 odst. 3" a důvod pro zařazení do této kategorie pozemků.".

21. V § 11 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

"(10) Podkladem pro vyhotovení soupisu nároků je stav katastru nemovitostí ke dni vyhotovení soupisu nároků.

(11) V případě přebytku výměry podle § 8 odst. 1 zákona se vytvoří jedna parcela o výměře odpovídající výměře zjištěného přebytku, přičemž tato výměra bude následně použita pro umístění prvků plánu společných zařízení. Tato parcela nebude graficky vyjádřena.".

22. Na konci § 12 se doplňují věty "O ocenění dřevin podle věty první lze požádat nejpozději do konce lhůty pro vyložení soupisů nároků. V případě oceňování dřevin rostoucích mimo les se v soupisu nároků uvede existence těchto dřevin označením jejich druhu.".

23. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

"(2) Na cenu porostu se opravný koeficient podle § 10 odst. 4 nepoužije.

(3) Porost, který je součástí pozemku řešeného podle § 2 zákona, jehož výměra se návrhem pozemkových úprav nezmění nebo se nezmění o více než 10 %, a současně u takového pozemku nedojde při novém uspořádání pozemků ke změně jeho umístění ani ke změně vlastníka, se neoceňuje.

(4) Pokud se vyskytuje v rámci jedné parcely v soupisu nároků nebo v soupisu nových pozemků více bonitovaných půdně ekologických jednotek, nejedná se o rozdělení pozemku.".

24. V § 13 odst. 1 se za slovo "Poslední" vkládají slova "podnět k", slovo "provést" se nahrazuje slovem "zohlednit" a slova "ke dni vystavení" se nahrazují slovy "30 dní před vystavením".

25. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) Dojde-li z důvodu úpravy obvodu pozemkových úprav ke změně opravného koeficientu (§ 8 odst. 1 zákona) na prvních třech desetinných místech, provede se aktualizace soupisů nároků.".

26. V § 15 odst. 1 se slova "v případě potřeby jsou zvláště" nahrazují slovy "samostatně jsou".

27. V § 15 odst. 2 se za slova "Návrh se" vkládají slova "v případě potřeby" a na konci odstavce se doplňuje věta "Plán společných zařízení pro řešené katastrální území je funkčně provázán s platným územním plánem v sousedním katastrálním územím a s územím mimo obvod pozemkových

Nahrávám...
Nahrávám...