dnes je 1.12.2022

Input:

Návrh novely vyhlášky o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

11.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.4
Návrh novely vyhlášky o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

redakce Stavebniklub.cz

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1745 ze dne 13. srpna 2019 doplňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014, o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (dále jen „směrnice”) a novelizuje její přílohu II tak, aby odpovídala aktuálním technickým specifikacím a normám zajišťujícím interoperabilitu dobíjecích a čerpacích stanic, které byly přijaty příslušnými evropskými normalizačními organizacemi CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice).

Z toho vyplynula povinnost provést transpozici části novelizované směrnice v oblasti technické specifikace, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky zemního plynu pro silniční a vodní dopravu a vodíkové čerpací stanice též do prováděcího předpisu ke stavebnímu zákonu, tj. vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Komise tímto nařízením doplňuje a mění směrnici 2014/94/EU v souladu s odkazy na evropské normy přijaté organizacemi CEN a CENELEC. Nařízení 2019/1745 konkrétně mění v souladu s novými normami body 1.5; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3 a 3.4 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

Ve směrnici 2014/94/EU je uloženo členským státům zajistit, aby plnicí a dobíjecí stanice splňovaly požadavky čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 9, tj. aby běžné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla splňovaly alespoň technické specifikace stanovené v příloze II směrnice. Konkrétní technické požadavky jsou ve směrnici ponechány na normách EN 62196-2 , EN 62196-3 , EN 17127 , EN ISO 17268, IEC 60884-1 , ČSN EN 15869-2 a ČSN EN 16840 , které jsou přijaty jako české technické normy.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, konkrétně článek 8 dané směrnice, který v případě nových jiných než obytných budov a jiných než obytných budov procházejících větší renovací, které mají více než deset parkovacích míst, ukládá členským státům zajistit instalaci „nejméně jedné dobíjecí stanice ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU a kabelovodů, tedy vedení elektrických kabelů, nejméně pro každé páté parkovací místo, aby byla v pozdější fázi umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla”. V případě nových obytných budov a obytných budov procházejících větší renovací, které mají více než deset parkovacích míst, pak dané ustanovení ukládá členským státům zajistit instalaci „kabelovodů, tedy vedení pro elektrické kabely, pro každé parkovací místo, aby v budoucnu byla umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla”.

Z toho vyplynula povinnost provést transpozici části směrnice 2018/844/EU v oblasti technické specifikace, uvedené v článku 8 této směrnice, do prováděcího předpisu ke stavebnímu zákonu, tj. do vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Návrh znění vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2021,

kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a vyhlášky č. 323/2017 Sb., se mění takto:

1. Poznámky pod čarou č. 33 a 34 znějí:

„33) ČSN EN 17127 Venkovní výdej vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly.

34) ČSN EN ISO 17268 Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel.”.

2. V § 48a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které včetně poznámek pod čarou č. 35

Nahrávám...
Nahrávám...