dnes je 17.6.2024

Input:

Návrh vyhlášky o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy

14.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9
Návrh vyhlášky o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy

Ministerstvo pro místní rozvoj

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána přijetím zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), jenž v části sedmé zavádí za účelem digitalizace stavebního řízení nové informační systémy veřejné správy. Tato vyhláška upravuje v mezích zákona pravidla pro jejich fungování.

Vyhláška o podrobnostech provozu některých informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení je právním předpisem, který upravuje oblast pro stavební právo zcela novou. Oproti jiným vyhláškám k zákonu nemůže navázat na žádný "předchozí" prováděcí právní předpis s obdobnou úpravou. Zákon, potažmo část upravující digitalizaci stavebního řízení, je výrazně ovlivněn pozdějšími novelami, zejména novelou č. 152/2023 Sb., která opustila původní záměr na vytvoření jednotné soustavy státní stavební správy, včetně Nejvyššího stavebního úřadu.

Hlavním cílem vyhlášky o podrobnostech provozu některých informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení je poskytnout maximálně komplexní řešení těch činností a postupů, které jsou spojeny s informačními systémy veřejné správy ve věcech stavebního řádu (podrobnější úprava ve věcech územního plánování bude řešena samostatnou vyhláškou k Národnímu geoportálu národního plánování). Vyhláška blíže upravuje zacházení s informačními systémy stavební správy a elektronických evidencí, uvedených v zákoně. Vyhláška stanoví podrobnosti pro fungování těchto informačních systémů a to v rámci zmocnění v sedmé části zákona, přičemž základní osou je bližší úprava portálu stavebníka, který usnadňuje přístup stavebníků potažmo veřejnosti ke stavebním úřadům a dotčeným orgánům na jedné straně a bližší úprava agendového informačního systému určeného pro práci úředníkům stavebních úřadů a dotčených orgánů. Koncepce digitalizace stavebního řízení vychází ze zásady "jeden stát – jedna data – jedna pravidla". Vyhláška přispívá ke zkvalitnění stavebního řízení ve smyslu jeho očekávaného zrychlení, zpřesnění a snížení procesní náročnosti, neboť datové rozhraní informačních systémů a portál stavebníka pomůže zlepšit komunikaci mezi jednotlivými aktéry stavebního řízení a usnadní přípravu podkladů pro stavební řízení. Možnost pracovat s elektronickou dokumentací prostřednictvím moderních informačních technologií tak výrazně urychlí, zjednoduší a sníží náklady na úkony stavebního řízení.

VYHLÁŠKA

ze dne .... .......... 2024

o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 267 odst. 5, § 268 odst. 3, § 270 odst. 3, § 271 odst. 4 a § 273 odst. 3 zákona:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví

a) způsob a podmínky informování účastníků řízení podle části šesté zákona a dotčených osob při vydávání opatření obecné povahy podle zákona,

b) podrobnosti provozu a datového rozhraní portálu stavebníka,

c) údaje, které se vkládají do evidence stavebních postupů,

d) způsob zaznamenávání úkonů a vkládání písemností, včetně přípustných formátů,

e) metadata náležející k úkonu nebo písemnosti

f) dobu uchování údajů v evidenci stavebních postupů,

g) podrobnosti formy a způsobu vkládání projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru,

h) vedení evidence elektronických dokumentací, datovou strukturu,

i) požadované formáty projektové dokumentace,

j) formy a podmínky poskytování údajů z evidence elektronických dokumentací,

k) dobu uchovávání údajů v evidenci elektronických dokumentací a datové rozhraní pro přístup do ní,

l) způsob členění staveb a zařízení pro účely jejich evidence v informačním systému identifikačního čísla stavby,

m) zapisované údaje o stavbách a zařízeních a způsob přidělování identifikačního čísla stavby nebo zařízení.

(2) Tato vyhláška upravuje podmínky provozu informačních systémů stavební správy

s výjimkou Národního geoportálu územního plánování.

Tato vyhláška upravuje podrobnosti provozu informačních systému stavební správy, kterými jsou portál stavebníka, evidence stavebních postupů, evidence elektronických dokumentací, informační systém identifikačního čísla stavby a informační systém stavebního řízení. Podrobnosti provozu národního geoportálu územního plánování budou stanoveny samostatným právním předpisem.

ČÁST DRUHÁ

INFORMOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A DOTČENÝCH OSOB

§ 2

Informování účastníků řízení a dotčených osob

(1) Informační systémy stavební správy zašlou informativní e-mailovou nebo SMS zprávu všem uživatelům informačního systému stavební správy (dále jen "uživatel"), kteří prostřednictvím portálu stavebníka požádají o zasílání informací.

(2) Informační systémy stavební správy pro zasílání e-mailových a SMS zpráv využijí kontaktní údaje uživatele uložené prostřednictvím portálu občana.

(3) Informační systémy stavební správy v informativních e-mailových nebo SMS zprávách zasílají zejména

a) číslo záměru,

b) číslo řízení

c) krátký informační text a

d) v případě zveřejnění písemnosti (dále jen "dokument") odkaz na dokument do webového rozhraní portálu stavebníka.

(4) Informační systémy stavební správy informují uživatele podle odstavce 1, pokud je účastníkem řízení podle části šesté zákona zejména o

a) možnosti stahovat originální dokumenty v digitální podobě,

b) zahájení řízení,

c) zastavení řízení,

d) vložení vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury do evidence stavebních postupů,

e) změně údajů u záměru jenž je předmětem řízení a

f) změně údajů stavby, která je předmětem řízení nebo jejímž vlastníkem je uživatel.

(5) Informační systémy stavební správy informují uživatele podle odstavce 1, pokud je dotčenou osobou při vydávání opatření obecné povahy podle tohoto zákona.

S ohledem na digitalizaci stavebního řízení a procesů, které se týkají stavebního řízení, vyhláška upravuje informování účastníků řízení a dotčených osob digitálním způsobem pomocí emailu nebo pomocí sms zpráv. Cílem je, aby se účastníci řízení a dotčené osoby co nejrychleji a nejsnadněji dozvěděli o uvedených informacích. Demonstrativní výčet pak umožňuje, aby informační systémy stavební správy informovali účastníky řízení a dotčené osoby i o dalších informacích, které uznají za vhodné těmto osobám sdělit.

§ 3

Úřední desky stavebních úřadů a dotčených orgánů

(1) Stavební úřad nebo dotčený orgán prostřednictvím informačního systému stavebního řízení stanovují, které dokumenty mají být zveřejněny na úřední desce.

(2) Informační systémy stavební správy umožňují dálkový přístup ke všem dokumentům určeným ke zveřejnění podle odstavce 1 na úřední desce prostřednictvím

a) datového rozhraní a

b) webového rozhraní.

(3) Stavební úřad nebo dotčený orgán splní povinnost zveřejnit dokument způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím informačních systémů stavební správy, pokud bude úřední deska stavebního orgánu nebo dotčeného orgánu obsahovat odkaz na úřední desku informačního systému stavební správy nebo bude napojena na datové rozhraní portálu podle odstavce 2.

(4) V případě, že úřední deska stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu neumožní napojení na datové rozhraní nebo zveřejnění odkazu na webové rozhraní informačních systémů stavební správy podle odstavce 2, stavební úřad nebo dotčený orgán při zveřejnění dokumentu na úřední desce v informačních systémech stavební správy podle odstavce 1 zároveň zveřejní dokument i na své úřední desce.

Povaha informačních systémů stavební správy umožňuje, aby údaje soustředěné správcem informačních systémů mohly být způsobem umožňující dálkový přístup sdíleny na úředních deskách stavebních úřadů nebo dotčených orgánů prostřednictvím odkazu na webové rozhraní nebo na datové rozhraní informačních systémů stavební správy. Pouze v případech, kdy stavební úřad případně dotčený orgán nemůže postupovat výše uvedeným způsobem, zveřejní dokument na své úřední desce obvyklým způsobem. Stávající předpisy upravující uveřejňování na úřední desce nejsou touto úpravou dotčeny.

ČÁST TŘETÍ

PORTÁL STAVEBNÍKA

§ 4

Přihlašování do portálu stavebníka

(1) Uživatel pro přihlášení do webového rozhraní portálu stavebníka (dále jen "portál") používá pouze vícefaktorovou autentizaci pomocí identity občana.

(2) Neprovede-li přihlášený uživatel v portálu žádný úkon po dobu 30 minut, správce informačních systémů stavební správy tohoto uživatele z portálu odhlásí. Věta první se nepoužije, přistupuje-li do portálu uživatel prostřednictvím datového rozhraní portálu.

Ustanovení o přístupu určuje, že uživatel (stavebník, projektant atd.) využívá pro vstup do portálu identitu občana a dále stanoví, za jakých podmínek může být uživatel správcem informačních systémů z portálu odhlášen.

§ 5

Přístup veřejnosti k údajům a dokumentům v informačních systémech stavební správy

(1) Do informačního systému identifikačního čísla stavby, evidence stavebních postupů

a evidence elektronických dokumentací mají přístup uživatelé, kteří nejsou stavebním úřadem nebo dotčeným orgánem, přihlášení do portálu prostřednictvím jeho webového rozhraní nebo k tomu zřízeného datového rozhraní portálu.

(2) Dálkový přístup k údajům v informačních systémech stavební správy poskytuje stavební úřad a dotčený orgán prostřednictvím portálu. Prostřednictvím portálu lze doplnit také podklady k žádosti a k řízení.

(3) Z údajů informačního systému identifikačního čísla stavby, z údajů a dokumentů evidence stavebních postupů a evidence elektronických dokumentací vedených v elektronické podobě poskytuje stavební úřad nebo dotčený orgán dálkovým přístupem výstupy takového obsahu a uspořádání, jaké umožňují informační systémy stavební správy.

(4) Podmínkou poskytnutí údajů a dokumentů je prokázání totožnosti žadatele a oprávnění podle § 272 zákona.

(5) Informační systémy stavební správy uchovávají v elektronické podobě záznamy o údajích a dokumentech poskytnutých dálkovým přístupem.

(6) Doba uložení rozpracovaných žádostí včetně jejich příloh v portálu činí 30 dnů ode dne, kdy byly tyto rozpracované žádosti naposledy aktualizovány uživatelem v portálu, který má, s ohledem na rozsah svého oprávnění, k těmto žádostem přístup.

Zákonný rámec práva na přístup k údajům a dokumentům v informačních systémech stavební správy upravuje § 272 zákona. Vyhláška pak v § 5 blíže rozvádí způsob, jakým jsou informace zpřístupněny a poskytovány. Ustanovení také upravuje dobu uložení rozpracovaných žádostí.

§ 6

Podrobnosti formy a způsobu vkládání dokumentace

(1) Uživatelé vkládají do evidence elektronických dokumentací projektovou dokumentaci nebo dokumentaci pro povolení záměru, která je tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, jenž jsou strukturované v souladu s právním předpisem upravujícím dokumentaci staveb (dále jen "elektronická dokumentace").

(2) Uživatel vkládá do evidence elektronických dokumentací elektronickou dokumentaci ve webovém rozhraní portálu v datovém kontejneru, pokud to portál umožňuje. V ostatních případech portál vytvoří datový kontejner ze souborů vkládaných do portálu v části určené pro vložení dokumentace.

(3) Elektronické dokumentace podle odstavce 2 lze vkládat i pomocí datového rozhraní portálu.

(4) Požadované formáty elektronické dokumentace a souborů, které obsahuje, jsou definovány v části páté této vyhlášky.

(5) Projektanti a uživatelé jsou povinni pro vyplnění formulářů a popis záměrů v elektronických dokumentacích používat číselníky stanovené touto vyhláškou.

Projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru je definována v § 157 zákona. V souladu s tímto ustanovením § 6 definuje a uvádí podrobnosti o vkládání elektronické dokumentace do webového nebo datového rozhraní portálu uživatelem. Ustanovení také ukládá povinnost používat číselníky stanovené touto vyhláškou. Díky standardizaci zadávaných informací dojde ke snížení administrativní zátěže na straně žadatelů a stavební správy a současně pomůže s připravovanou automatizací procesů.

§ 7

Žádost o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury

(1) Žádosti o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury podle § 180 odst. 1 zákona, včetně jejich příloh, podané prostřednictvím portálu, budou zpřístupněny na datovém rozhraní portálu po dobu 2 dnů od jejich podání vlastníkovi veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, pokud má přístup k datovému rozhraní portálu.

(2) V případě, že vlastník veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, který má přístup k datovému rozhraní portálu, nepotvrdí přes datové rozhraní portálu správci informačních systémů stavební správy převzetí žádosti o vyjádření do 2 dnů následujících po jejím podání podle § 180 odst. 2 zákona, je žádost zaslána vlastníkovi veřejné dopravní nebo technické infrastruktury prostřednictvím datové zprávy. Formu a náležitosti potvrzení převzetí žádosti o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury stanovuje a zveřejňuje správce informačních systémů stavební správy v souladu s ustanovením části sedmé této vyhlášky.

(3) V případě zaslání žádosti o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury do datové schránky podle odstavce 2 se nemění okamžik doručení žádosti vlastníku, který má přístup k datovému rozhraní portálu, podle § 181 odst. 2.

(4) Správce informačních systémů stavební správy pomocí datového rozhraní portálu zpřístupní vlastníku veřejné dopravní nebo technické infrastruktury příslušnou dokumentaci pro povolení záměru po dobu 61 dnů od podání žádosti o vyjádření.

§ 8

Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury

(1) Vlastník veřejné dopravní nebo technické infrastruktury vyhotovuje své vyjádření

v příslušném formuláři ve formátu PDF/A podle přílohy č. 9 k této vyhlášce včetně strojově čitelné přílohy podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.

(2) Nemůže-li z technických důvodů vlastník veřejné dopravní nebo technické infrastruktury vložit vyjádření do evidence stavebních postupů přes datové rozhraní portálu, doručí své vyjádření do datové schránky informačních systémů stavební správy.

(3) Vlastník vloží vyjádření do evidence stavebních postupů doručením svého vyjádření do datové schránky informačních systémů stavební správy.

(4) Vlastník veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, kterému byla žádost o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury podána jiným způsobem než přes portál, může vložit vyjádření do evidence stavebních postupů.

Ustanovení blíže upravuje postup a podmínky pro poskytnutí vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury. S ohledem na teoretickou nemožnost doručení přes datového rozhraní portálu je stanoveno, že okamžikem doručení žádosti zůstává v souladu s § 181 odst. 2 zákona i při doručování do datové schránky okamžik vložení žádosti do portálu.

Ustanovení dále ukládá povinnost vlastníkům veřejné dopravní a technické infrastruktury poskytnout své vyjádření ve standardizované podobě na formuláři dle přílohy č. 9 k této vyhlášce včetně strojově čitelné přílohy dle přílohy č. 10 této vyhlášky.

§ 9

Technické náležitosti digitálních úkonů

(1) Portál neumožní učinit digitální úkon uživateli, pokud

a) nejsou ve formuláři vyplněny všechny povinné údaje,

b) úkon není v přípustném formátu stanoveném touto vyhláškou,

c) velikost všech příloh převyšuje maximální velikost stanovenou touto vyhláškou,

d) velikost přiložené elektronické dokumentace převyšuje maximální povolenou velikost stanovenou touto vyhláškou, nebo

e) to vyžaduje plnění povinnosti zajistit dostupnost, důvěrnost a integritu informačního systému portálu nebo jiného informačního systému a informací v nich obsažených.

(2) Portál nepřijme k vložení dokument nebo soubor,

a) není-li v přípustném formátu stanoveném touto vyhláškou,

b) převyšuje-li jeho velikost maximální velikost stanovenou touto vyhláškou, nebo

c) vyžaduje-li to plnění povinnosti zajistit dostupnost, důvěrnost a integritu portálu nebo jiného informačního systému a informací v nich obsažených.

V zájmu zachování požadavků na zabezpečení a plynulý provoz informačních systémů stavební správy uvádí ustanovení důvody, pro které lze omezit uživatele při používání portálu a podmínky pro digitální úkony.

§ 10

Přípustné formáty dokumentů vkládaných do portálu

Přípustné formáty vkládané do portálu jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Z důvodů zajištění řádného provozu informačních systémů stavební správy a snižování administrativní náročnosti stanovuje vyhláška v tomto ustanovení formáty, které mohou být vkládány do portálu stavebníka.

§ 11

Maximální velikost digitálního úkonu učiněného prostřednictvím portálu

(1) Maximální velikost digitálního úkonu učiněného prostřednictvím portálu do informačního systému stavební správy činí 1 GB.

(2) Maximální velikost digitálního úkonu učiněného prostřednictvím portálu do jiného informačního systému veřejné správy a vůči vlastníku veřejné dopravní nebo technické infrastruktury činí 100 MB.

(3) V případě, že součástí digitálního úkonu je elektronická dokumentace, do maximální velikosti podle odstavce 1 se nezapočítává velikost elektronické dokumentace.

Maximální velikost digitálního úkonu (vložení dokumentu) je stanovena dostatečným způsobem tak, aby uživatelům nebránila činit digitální úkony ani v případech, kdy vkládají rozsáhlejší soubory. S ohledem na možnost předávání některých digitálních úkonů prostřednictvím informačního systému datových schránek je nutné omezit celkovou velikost v souladu s maximální velikostí datové zprávy.

§ 12

Podrobnosti provozu a datového rozhraní portálu

(1) Datové rozhraní portálu zprostředkovává

a) vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,

b) přístup k elektronickým dokumentacím v evidenci elektronických dokumentací,

c) napojení jiných informačních systémů veřejné správy a

d) automatizaci úkonů.

(2) Žádost o přístup k datovému rozhraní portálu podává vlastník veřejné dopravní a technické infrastruktury, správce jiných informačních systémů veřejné správy nebo stavebník prostřednictvím formuláře uveřejněného na portálu.

(3) Správce informačních systémů stavební správy zřídí přístup nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o přístup k datovému rozhraní portálu.

(4) Správce informačních systémů stavební správy zruší přístup k datovému rozhraní nejpozději

a) do 30 pracovních dnů od doručení žádosti o zrušení přístupu k datovému rozhraní portálu nebo

b) bezodkladně po zjištění, že vlastník veřejné dopravní nebo technické infrastruktury zanikl.

Pro zajištění předvídatelnosti a rovného přístupu při přístupu do informačních systémů stavební správy má správce informačních systémů stavební správy stanovenou pořádkovou lhůtu pro zřízení přístupu k datovému rozhraní. Obdobně je stanoven postup správce informačních systémů pro zrušení přístupu k datovému rozhraní.

ČÁST ČTVRTÁ

STAVEBNÍ ÚŘADY A DOTČENÉ ORGÁNY

§ 13

Informační systém stavebního řízení

(1) Do informačního systému identifikačního čísla stavby, evidence stavebních postupů

a evidence elektronických dokumentací mají přístup uživatelé, kteří jsou stavebním úřadem nebo dotčeným orgánem přihlášení do informačního systému stavebního řízení. Uživatelé podle věty první se do informačního systému stavebního řízení přihlašují prostřednictvím jeho webového rozhraní nebo k tomu zřízeného datového rozhraní portálu.

(2) Pro přihlášení do webového rozhraní informačního systému stavebního řízení uživatel používá pro přístup pouze vícefaktorovou autentizaci pomocí jednotného identitního prostoru.

(3) Přihlášený uživatel má v informačním systému stavebního řízení oprávnění a přístup k údajům a dokumentům podle role nastavené v jednotném identitním prostoru

a v informačních systémech stavební správy.

(4) Neprovede-li přihlášený uživatel v informačním systému stavebního řízení žádný úkon po dobu 60 minut, správce informačních systémů stavební správy jej odhlásí. Věta první se nepoužije, je-li do informačního systému stavebního řízení přistupováno prostřednictvím datového rozhraní.

Dle § 274 zákona je informační systém stavebního řízení agendovým informačním systémem pro stavební úřady, dotčené orgány a ústřední správní úřady. Zaměstnanci stavebních úřadů a dotčených orgánů, kteří poskytují podklady pro stavební řízení, se přihlašují pomocí jednotného identitního prostoru (JIP KAAS nebo do budoucna jeho nástupce). Rozsah oprávnění uživatelů a jejich přístupů k údajům a dokumentům závisí na roli, kterou v rámci organizace mají. Předpokládá se například role oprávněné úřední osoby, role vedoucí, role asistentka. Vzhledem ke značné míře různorodosti organizačního uspořádání na stavebních úřadech a na dotčených orgánech státní správy není účelné, aby vyhláška upravovala role uživatelů podrobněji.

§ 14

Samostatná evidence dokumentů

(1) Samostatnou evidenci dokumentů v informačních systémech stavební správy (dále jen "samostatná evidence dokumentů") tvoří zejména

a) evidence stavebních postupů a

b) evidence elektronických dokumentací.

(2) Stavební úřady a dotčené orgány se přihlašují do evidence dokumentů prostřednictvím informačního systému stavebního řízení.

(3) Správce informačních systémů stavební správy na portálu zveřejňuje zásady práce v samostatné evidenci dokumentů a spisový a skartační řád pro samostatnou evidenci dokumentů.

(4) Stavební úřady a dotčené orgány jsou povinny dodržovat spisový a skartační řád a zásady práce podle odstavce 3.

Dle § 275 odst. 3 zákona je informační systém stavebního řízení samostatnou evidencí dokumentů. Z citovaného ustanovení dále vyplývá, že prostřednictvím informačního systému

Nahrávám...
Nahrávám...