dnes je 25.5.2024

Input:

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení stavebního zákona

19.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2
Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení stavebního zákona. K přípravě návrhu vyhlášky bylo přistoupeno v souvislosti se schváleným zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, který přináší zásadní změny v institucionální oblasti, v oblasti územního plánování a významné procesní změny v oblasti stavebního řádu včetně elektronizace stavební agendy. Tento zákon zmocňuje v § 333 odst. 1 Ministerstvo pro místní rozvoj k vydání právních předpisů – vyhlášek k provedení konkrétních ustanovení v oblasti stavební správy, územního plánování, stavebního řádu, kontroly ve věcech stavebního řádu, činnosti autorizovaných inspektorů a stavebního práva hmotného.

V oblasti stavebního řádu návrh vyhlášky stanoví formuláře žádostí (včetně součástí žádostí) o úkony stavebních úřadů. Dále návrh vyhlášky upravuje obsahové náležitosti štítku a v oblasti kontroly ve věcech stavebního řádu vzor průkazu o pověření ke kontrole a podrobnosti rozsahu kontrolní prohlídky ve věcech stavebního řádu.

V oblasti činnosti autorizovaných inspektorů upravuje návrh vyhlášky obsahové náležitosti formulářů žádostí o udělení a prodloužení oprávnění, postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost, dále přípravu, provádění a obsah zkoušek a náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů.

V oblasti stavebního práva hmotného pak vyhláška upravuje rozsah a obsah systému stavebně technické prevence včetně obsahových náležitostí oznámení výskytu závady nebo havárie a výsledku šetření jejich příčin.

Z důvodu přehlednosti obsahuje návrh vyhlášky 20 příloh:

 • - Příloha č. 1 – Žádost o předběžnou informaci
 • - Příloha č. 2 – Žádost o vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu
 • - Příloha č. 3 – Žádost o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury (z hlediska možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem)
 • - Příloha č. 4 – Žádost o povolení stavby nebo zařízení
 • - Příloha č. 5 – Žádost o změnu povolení
 • - Příloha č. 6 – Žádost o povolení změny využití území
 • - Příloha č. 7 – Žádost o povolení dělení nebo scelení pozemků
 • - Příloha č. 8 – Žádost o vydání rámcového povolení
 • - Příloha č. 9 – Žádost o změnu záměru před dokončením
 • - Příloha č. 10 – Návrh na stanovení ochranného pásma
 • - Příloha č. 11 – Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí
 • - Příloha č. 12 – Žádost o povolení předčasného užívání stavby
 • - Příloha č. 13 – Žádost o povolení zkušebního provozu stavby
 • - Příloha č. 14 – Žádost o povolení změny v užívání stavby
 • - Příloha č. 15 – Žádost o povolení odstranění stavby, zařízení a terénní úpravy
 • - Příloha č. 16 – Žádost o dodatečné povolení stavby, zařízení a terénní úpravy
 • - Příloha č. 17 – Vzor průkazu o pověření ke kontrole
 • - Příloha č. 18 – Protokol o průběhu zkoušky pro výkon činnosti autorizovaného inspektora
 • - Příloha č. 19 – Žádost o udělení oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného inspektora
 • - Příloha č. 20 – Žádost o prodloužení oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného inspektora

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2024,

o provedení některých ustanovení stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 154 odst. 2, § 161 odst. 4, § 169 odst. 2, § 172 odst. 2, § 227 odst. 2 a 5, § 278, § 285 odst. 4 a § 292 odst. 5 zákona:

ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví formulář návrhu na stanovení ochranného pásma a formulář žádosti o

a) předběžnou informaci,

b) vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu,

c) vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury z hlediska možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

d) povolení stavby nebo zařízení,

e) změnu povolení záměru,

f) povolení změny využití území,

g) povolení dělení nebo scelení pozemků,

h) vydání rámcového povolení záměru,

i) změnu záměru před dokončením,

j) vydání kolaudačního rozhodnutí,

k) povolení předčasného užívání stavby,

l) povolení zkušebního provozu,

m) povolení změny v užívání stavby,

n) povolení odstranění stavby,

o) dodatečné povolení stavby a

p) udělení oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného inspektora a žádosti o prodloužení tohoto oprávnění.

(2) Tato vyhláška dále upravuje

a) obsahové náležitosti štítku,

b) vzor průkazu o pověření ke kontrole,

c) podrobnosti rozsahu kontrolní prohlídky,

d) rozsah a obsah systému stavebně technické prevence,

e) obsahové náležitosti oznámení výskytu závady nebo havárie a výsledku šetření jejich příčin,

f) postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost,

g) přípravu, provádění a obsah zkoušek autorizovaných inspektorů a

h) náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů.

Toto ustanovení shrnuje obsah vyhlášky.

Vyhláška stanoví nejen obsahové náležitosti žádostí a návrhů včetně jejich součástí, ale upravuje též obsahové náležitosti štítku, vzor průkazu o pověření ke kontrole a podrobnosti rozsahu kontrolní prohlídky ve věcech stavebního řádu.

Dále upravuje obsahové náležitosti formuláře žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného inspektora, žádosti o prodloužení tohoto oprávnění a jejich příloh, postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost, přípravu, provádění a obsah zkoušek a náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů.

V oblasti stavebně technické prevence pak vyhláška upravuje rozsah a obsah systému stavebně technické prevence včetně obsahových náležitostí oznámení výskytu závady nebo havárie a výsledku šetření jejich příčin.

ČÁST DRUHÁ
FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ A NÁVRHŮ

HLAVA I

ŽÁDOSTI O ÚKONY PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

§ 2

Žádost o předběžnou informaci

Formulář žádosti o předběžnou informaci je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Podle § 174 stavebního zákona lze podat žádost o předběžnou informaci stavebního úřadu nebo žádost o předběžnou informaci dotčeného orgánu. Formulář žádosti je stanoven v příloze č. 1 a rozlišuje čtyři okruhy obsahu předběžné informace stavebního úřadu:

1. o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,

2. o nezbytnosti povolení záměru a jeho kolaudace,

3. o tom, podle jakých hledisek bude posuzovat žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru a za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět, nebo

4. o dotčených orgánech ve vztahu k záměru,

a dva okruhy obsahu předběžné informace dotčeného orgánu:

1. o nezbytnosti vyjádření nebo závazného stanoviska dotčeného orgánu, nebo

2. o tom, podle jakých hledisek bude posuzovat žádost o vydání vyjádření nebo závazného stanoviska a za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět.

§ 3

Žádost o vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu

Formulář žádosti o vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Žádost o vyjádření nebo závazné stanovisko, které jsou podkladem pro vydání povolení záměru stavebním úřadem, se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

V souladu s § 177 odst. 1 stavebního zákona obsahuje formulář žádosti o vyjádření nebo závazné stanovisko kromě obecných náležitostí podle správního řádu identifikační údaje o záměru, přičemž součástí žádosti bude dokumentace a další případné náležitosti podle jiných právních předpisů. Formulář předpokládá i možnost podání žádosti o koordinované vyjádření nebo koordinované závazné stanovisko a o vydání jednotného environmentálního stanoviska.

§ 4

Žádost o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury

Formulář žádosti o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury z hlediska možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury z hlediska možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem je jedním ze základních podkladů pro vydání povolení záměru stavebním úřadem. Základní obsahové náležitosti žádosti o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury stanoví § 180 stavebního zákona (identifikační údaje žadatele a identifikační údaje o záměru) přičemž součástí žádosti musí být i dokumentace pro povolení záměru.

Podrobné obsahové náležitosti pak obsahuje formulář žádosti o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, který je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

HLAVA II

ŽÁDOSTI O POVOLENÍ ZÁMĚRU

§ 5

Žádost o povolení stavby nebo zařízení

Formulář žádosti o povolení stavby nebo zařízení je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

Povolení stavby nebo zařízení (§ 211 a 212 stavebního zákona) může stavební úřad vydat v klasickém správním řízení, nebo ve zrychleném řízení, jehož speciální právní úpravu stanoví stavební zákon. O povolení ve zrychleném řízení však musí stavebník výslovně požádat (§ 212 odst. 1 stavebního zákona).

Podobně jako je do řízení o povolení stavby integrováno rozhodování o výjimkách (§ 228 stavebního zákona) může stavební úřad v řízení o povolení stavby rozhodovat současně o dělení nebo scelení pozemků (§ 216 a 217 stavebního zákona) nebo o stanovení ochranného pásma (§ 218 až 220 stavebního zákona).

Ustanovení § 5 vyhlášky stanoví povinnost použít pro žádost o povolení stavby formulář obsažený v příloze č. 4 k této vyhlášce. Žádost o povolení stavby je navržena tak, aby stavebníkovi umožnila současně požádat o provedení klasického správního řízení nebo o zrychlené řízení, o povolení výjimky z požadavků na výstavbu, pokud je to k povolení stavby nezbytné, nebo o povolení dělení nebo scelení pozemků, anebo o stanovení ochranného pásma, pokud je to nezbytné k ochraně povolované stavby před negativními účinky okolí a pokud se to netýká blíže neurčeného okruhu osob nebo se nejedná o stavbu vodního díla.

§ 6

Žádost o změnu povolení

Formulář žádosti o změnu povolení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

Možnost požádat o změnu povolení upravuje stavební zákon v § 200. Jedná se však pouze o změny rozhodnutí, např. změnu lhůty pro dokončení záměru nebo změnu platnosti povolení, tj. takové změny, které nezahrnují vlastní změnu povoleného záměru s vlivem do dokumentace. Pro případ žádosti o změnu záměru před jeho dokončením (§ 224 stavebního zákona), tj. nejčastěji změnu stavební povahy, se postupuje podle § 10 vyhlášky.

Řízení o změně povolení je v porovnání s původním řízením o povolení řízením se zúženým předmětem řízení, což se odrazí zejména v množství podkladů k žádosti, neboť budou potřeba jen takové podklady, které se týkají změny povolení. Tomu odpovídá i formulář žádosti, jehož obsahové náležitosti jsou podle § 6 vyhlášky stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 7

Žádost o povolení změny využití území

(1) Formulář žádosti o povolení změny využití území je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) V případě změny využití území, která je součástí záměru, pro který se žádá o povolení stavby, je žádost o změnu využití území součástí žádosti o povolení stavby nebo zařízení.

Povolení změny využití území vyžadují nestavební záměry, kterými se mění způsob využití pozemků a stanoví podmínky jeho využití. Z tohoto důvodu obsahuje stavební zákon množinu nestavebních záměrů, které vyžadují (§ 213 stavebního zákona) nebo naopak nevyžadují (§ 214 stavebního zákona) rozhodnutí o změně využití území.

Žádost o povolení změny využití území se podle § 7 vyhlášky podává na formuláři obsaženém v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 8

Žádost o povolení dělení nebo scelení pozemků

(1) Formulář žádosti o povolení dělení nebo scelení pozemků je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) V případě dělení nebo scelení pozemků, které je součástí záměru, pro který se žádá o povolení stavby nebo zařízení, je žádost o dělení nebo scelení pozemků součástí žádosti o povolení stavby nebo zařízení.

Problematiku dělení nebo scelení pozemků upravuje stavební zákon v § 216 a 217. Žádost o povolení dělení nebo scelení pozemků musí být podána všemi vlastníky dotčených pozemků, které mají být předmětem povolení, nebo alespoň jedním z vlastníků s doložením souhlasu ostatních vlastníků dotčených pozemků (§ 216 odst. 1 stavebního zákona). Citované ustanovení také upravuje způsob podání žádosti v případě veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření, kdy žádost může podat stavebník. Stavební zákon dále stanoví, že se k žádosti o dělení nebo scelení pozemků pro stavby dálnic, silnic I. třídy, drah, leteckých staveb a staveb s nimi souvisejících nedokládá dopravní napojení na veřejně přístupnou komunikaci.

Všechny tyto specifické podmínky stanovené stavebním zákonem jsou promítnuty do žádosti o povolení dělení nebo scelení pozemků, která se podle § 8 vyhlášky podává na formuláři stanoveném v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 9

Žádost o vydání rámcového povolení

Formulář žádosti o vydání rámcového povolení je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.

Stavební zákon zachovává u záměrů v působnosti jiného stavebního úřadu (Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti – § 35 stavebního zákona) a v případě staveb jaderného zařízení a staveb s nimi souvisejícími, nacházejících se uvnitř i vně areálu jaderného zařízení, dvoustupňové povolování záměru. Nejdříve se provede řízení o vydání rámcového povolení (v případě jaderného zařízení a souvisejících staveb fakultativně) a následně řízení o povolení záměru. Rámcové povolení upravuje § 221 až 223 stavebního zákona.

Žádost o vydání rámcového povolení záměru v působnosti jiného stavebního úřadu se podává u krajského stavebního úřadu. Žádost o vydání rámcového povolení staveb jaderného zařízení a staveb s nimi souvisejících, nacházejících se uvnitř i vně areálu jaderného zařízení, se podává u Dopravního a energetického stavebního úřadu. Ustanovení § 9 vyhlášky stanoví povinnost použít pro žádost o oba typy rámcového povolení záměru formulář obsažený v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 10

Žádost o změnu záměru před dokončením

Formulář žádosti o změnu záměru před dokončením je stanoven v příloze č. 9 k této vyhlášce.

Změna záměru před jeho dokončením je změna záměru oproti jeho povolení nebo oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem (§ 224 odst. 1 stavebního zákona).

Řízení o změně záměru před dokončením je v porovnání s původním řízením o povolení zpravidla řízením se zúženým předmětem řízení, což se odrazí zejména v množství podkladů k žádosti, neboť budou potřeba jen takové podklady, které se týkají změny záměru. Tomu odpovídá i formulář žádosti, jehož obsahové náležitosti jsou podle § 10 vyhlášky stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

HLAVA III

NÁVRH NA STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA

§ 11

(1) Formulář návrhu na stanovení ochranného pásma, které se týká blíže neurčeného okruhu osob nebo se týká ochranného pásma vodního díla nebo je stanovováno samostatně bez povolení stavby a zařízení, je stanoven v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Nejde-li o stanovení ochranného pásma podle odstavce 1, podává se návrh na stanovení ochranného pásma jako součást žádosti o povolení stavby nebo zařízení.

Stanovení ochranného pásma upravuje § 218 až 220 stavebního zákona. Nově stavební zákon umožňuje stanovení ochranného pásma dvěma formami, a to formou opatření obecné povahy, nebo rozhodnutím. Formu stanovení ochranného pásma však nenavrhuje stavebník ani vlastník stavby. Formu stanovení ochranného pásma musí posoudit stavební úřad s ohledem na okruh adresátů omezení plynoucích z ochranného pásma.

Týká-li se vymezené ochranné pásmo blíže neurčeného okruhu osob, stanoví stavební úřad ochranné pásmo formou opatření obecné povahy. V takovém případě musí být návrh na stanovení ochranného pásma podán vždy samostatně.

Pokud se vymezené ochranné pásmo týká blíže určeného okruhu osob, stanoví stavební úřad ochranné pásmo formou rozhodnutí. V takovém případě lze podat návrh na stanovení ochranného pásma jako součást žádosti o povolení stavby podle § 5 této vyhlášky.

Návrh na stanovení ochranného pásma, které se týká blíže neurčeného okruhu osob nebo se týká ochranného pásma vodního díla nebo je podáván samostatně bez žádosti o povolení stavby, se podle § 11 vyhlášky podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

HLAVA IV

ŽÁDOSTI O UŽÍVÁNÍ STAVBY

§ 12

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Formulář žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce.

Kolaudaci, tj. povolení užívání dokončené stavby, podléhají všechny stavby, které vyžadují povolení, s výjimkou staveb uvedených v § 230 odst. 2 stavebního zákona. Kolaudační řízení upravuje § 230 až 235 stavebního zákona, přičemž základní náležitosti žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí stanoví § 232 stavebního zákona. Obsahové náležitosti pak podrobně stanoví podle § 12 vyhlášky příloha č. 11 k této vyhlášce.

§ 13

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Formulář žádosti o povolení předčasného užívání stavby je stanoven v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 14

Žádost o povolení zkušebního provozu

Formulář žádosti o povolení zkušebního provozu je stanoven v příloze č. 13 k této vyhlášce.

V ustanovení § 236 až 238 stavebního zákona jsou zakotveny další instituty stavebního práva, a sice předčasné užívání stavby a zkušební provoz.

V případě předčasného užívání stavby je zakotvena povinnost připojit k žádosti u stavby prováděné dodavatelsky dohodu se zhotovitelem stavby obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby, a u ostatních staveb navrhnout podmínky předčasného užívání stavby přímo v žádosti. Tento požadavek je zahrnut ve formuláři obsaženém v příloze č. 12 k vyhlášce, který podle § 13 vyhlášky obsahuje žádost o povolení předčasného užívání stavby.

Obsahové náležitosti žádosti o povolení zkušebního provozu pak podrobně stanoví podle § 14 vyhlášky příloha č. 13 k této vyhlášce.

§ 15

Žádost o povolení změny v užívání stavby

Formulář žádosti o povolení změny v užívání stavby je stanoven v příloze č. 14 k této vyhlášce.

Změna v užívání stavby (rekolaudace) je v § 5 odst. 2 stavebního zákona definována jako změna dokončené stavby spočívající ve změně

1. ve způsobu užívání stavby,

2. v provozním zařízení stavby,

3. ve způsobu výroby nebo podstatném rozšíření výroby,

4. v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život nebo veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo

5. v době trvání dočasné stavby, anebo změně dočasné stavby na stavbu trvalou.

Povolování změn v užívání stavby upravují § 239 až 245 stavebního zákona. Nově je zavedena přímo v zákoně (§ 243) povinnost podat žádost o změnu v užívání drobné stavby (nevyžaduje povolení ani kolaudaci), pokud změnou v užívání pozbývá charakteru drobné stavby.

Ustanovení § 15 vyhlášky stanoví povinnost použít pro žádost o povolení změny v užívání stavby formulář obsažený v příloze č. 14 k této vyhlášce.

HLAVA V

ŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ STAVBY, ZAŘÍZENÍ A TERÉNNÍCH ÚPRAV

A ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ

§ 16

Žádost o povolení odstranění stavby, zařízení a terénních úprav

Formulář žádosti o povolení odstranění stavby, zařízení a terénních úprav je stanoven v příloze č. 15 k této vyhlášce.

Povinnost požádat o povolení odstranění stavby, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest, stanoví § 247 odst. 1 stavebního zákona. Podle § 261 odst. 1 stavebního zákona se tato povinnost vztahuje též na terénní úpravy a zařízení.

Základní obsah žádosti o povolení odstranění stavby stanoví § 248 stavebního zákona a podrobně je upraven ve formuláři obsaženém v příloze č. 15 k vyhlášce, jehož použití pro povolení odstranění stavby stanoví § 16 vyhlášky.

§ 17

Žádost o dodatečné povolení stavby, zařízení a terénních úprav

Formulář žádosti o dodatečné povolení stavby, zařízení a terénních úprav je stanoven v příloze č. 16 k této vyhlášce.

Podobně jako stávající právní úprava umožňuje stavební zákon v § 254 dodatečně povolit stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním, pokud stavebník požádá o dodatečné povolení a splní zákonem stanovené podmínky.

Ustanovení § 255 stavebního zákona dále stanoví, že žádost o dodatečné povolení stavby obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu náležitosti stanovené v § 184 odst. 1 a 2 stavebního zákona v rozsahu jako k povolení stavby. Ustanovení § 17 vyhlášky stanoví povinnost použít pro žádost o dodatečné povolení stavby formulář obsažený v příloze č. 16 k této vyhlášce, a to i ve zrychleném řízení (§ 255 odst. 3 stavebního zákona).

Formulář žádosti však reaguje na skutečnost, že na rozdíl od standardního povolení stavby stavba nesmí vyžadovat povolení výjimky z požadavků na výstavbu. Pouze v případě výjimky z požadavků na umisťování staveb je podle § 256 odst. 2 stavebního zákona umožněno, že stavebník doloží stavebnímu úřadu souhlas účastníků řízení, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být povolením výjimky přímo dotčeno, a tímto je výše uvedená podmínka považována za splněnou.

ČÁST TŘETÍ

ŠTÍTEK

§ 18

Obsahové náležitosti štítku

(1) Štítek obsahuje

a) označení stavby, účel a druh stavby,

b) označení stavebníka,

c) způsob provádění nebo odstranění stavby stavebním podnikatelem nebo svépomocí,

d) u stavby prováděné nebo odstraňované

1. stavebním podnikatelem název a sídlo stavebního podnikatele,

2. svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor,

e) označení stavebního úřadu, který vydal povolení,

f) číslo jednací povolení a datum nabytí právní moci a

g) termín dokončení nebo odstranění stavby.

(2) Pokud není údaj podle odstavce 1 písm. d) předem znám, vymezí se na štítku místo, na které stavebník údaje doplní následně.

Mezi základní povinnosti stavebníka náleží umístit před zahájením provádění nebo odstraňování stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby,

Nahrávám...
Nahrávám...