dnes je 19.10.2019
Input:

Návrh zákona o bezpečnosti v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

10.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3
Návrh zákona o bezpečnosti v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Mgr. Bc. Lucie Kyselová

Právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (dále též „VTZ”) byla do našeho právního řádu zavedena zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a podrobnosti byly stanoveny ve vyhláškách vydaných k provedení tohoto zákona. Citovaná právní úprava přestála politické, společenské, hospodářské a technické změny v naší společnosti až do současnosti. Hned po „sametové revoluci” se objevily snahy tuto oblast nově legislativně upravit, leč desítky let jiné oblasti práva dostávaly přednost. Až v druhé části loňského roku byly spuštěny přípravné legislativní práce se snahou tuto oblast nově a moderně upravit v kontextu současné legislativy, která je propojena s legislativou Evropské Unie. Právě problematice připravované nové legislativy ohledně bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, která by měla zcela nahradit současnou legislativu na tomto úseku, se věnuje následující článek.

Důvody nové úpravy a legislativní proces

Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále též zákon o VTZ) je odbornou veřejností požadovaný a při diskusích praktických uživatelů vyhrazených technických zařízení často skloňovaný již od 90. let 20. století. Oblast tzv. vyhrazených technických zařízení je velmi specifická a pro rizikovost citovaných technických zařízení nebývá zpravidla odborníky podceňována. Přesto, i když v současné době překotného vývoje techniky je mnoho rizik eliminováno systémovým technickým zabezpečením samotného zařízení, chybí zde moderní právní úprava, která by reflektovala změny nastalé od 70. let 20. století, tedy od doby tvorby nynějších účinných právních předpisů. Dokonce došlo k úplnému roztříštění oblasti vyhrazených technických zařízení dle rezortní působnosti a to i s tím dopadem, že byly vytvořeny odlišné systémy a rozdílné přístupy rezortů ke státem vykonávaným dozorovým činnostem. Nechtěným následkem je kupříkladu zdvojené vyžadování obdobných postupů napříč příslušnými rezorty.

Disharmonie účinné právní úpravy s rozvojem nových technických předpisů a s požadavky na bezpečnost nových technických zařízení a na odbornou způsobilost osob, které v této sféře působí, vyvolává otázku, proč se přistupuje k rekodifikaci celé této oblasti až nyní. S ohledem na rozmanitost zařízení, názorovou nejednotu odborné veřejnosti a potřebu precizního oddělení této oblasti od působnosti jiných rezortů zde dlouhodobě panovalo příliš mnoho názorů, jak problematiku pojmout. Jak uvádí samotná důvodová zpráva k návrhu zákona o VTZ, Ministerstvo práce a sociálních věcí sestavilo pracovní skupinu ze zástupců Hospodářské komory České republiky, asociací vyhrazených technických zařízení a zástupců provozovatelů vyhrazených technických zařízení a následně pověřilo Státní úřad inspekce práce, aby vytvořil na základě výsledků z pracovních skupin návrh zákona o VTZ. Legislativní proces k danému návrhu byl zahájen na podzim roku 2018.

Bylo konstatováno, že návrh zákona o VTZ je plně slučitelný s unijní regulací a provádí:

  • směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS),

  • směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnic 2006/100/ES, 2013/25/EU, 2013/55/EU, ve znění nařízení č. 1430/2007, č. 755/2008, č. 1137/2008, č. 279/2009, č. 213/2011, č. 623/2012, a ve znění rozhodnutí Komise 2016/790 a 2017/2113,

  • směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu a konečně je dotčeno též nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nutno zdůraznit, že se nejedná o návrh zákona plně transpozičního charakteru, ale jedná se zejména o úpravu vnitrostátních poměrů technického rozměru, nicméně s ohledem na provázanost do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odborně způsobilých osob a výkonu jejich činností a potažmo též i evidenčních povinností pověřené organizace zde evropský rozměr být musí, protože v těchto oblastech existuje příslušná regulace, kterou je nutno zohledňovat.

V lednu letošního roku byl vládě předložen návrh zákona o VTZ spolu s materiálem, který nastiňuje, jak by mohly vypadat jeho prováděcí právní předpisy, pokud dojde k nabytí platnosti tohoto právního předpisu. Návrh zákona o VTZ byl důkladně vyhodnocen na půdě Legislativní rady vlády, která k němu na konci května vyjádřila své pozitivní stanovisko, v němž návrh zákona doporučila vládě schválit.

Stanovisko samotné nebylo nikterak obsáhlé, protože po projednání návrhu zákona o VTZ v jednotlivých pracovních komisích Legislativní radou vlády i samotnou Legislativní radou vlády došlo k vytvoření tzv. užší pracovní skupiny, která pomohla předkladateli návrh přepracovat dle požadavků Legislativní rady vlády. Nebylo tedy třeba stanoviskem vytýkat žádné zásadní nesouladnosti, protože ty již byly v rámci tohoto procesu odstraněny.

Návrh zákona byl 17. června 2019 projednán vládou a schválen.

Dne 26. června 2019 vláda předložila návrh zákona o VTZ sněmovně, kde bude legislativní proces pokračovat. Navrhovatelem zákona o VTZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Návrh zákona o VTZ předpokládá účinnost od 1. ledna 2020, nicméně s ohledem na průtahy, které přinesla fáze legislativního procesu spočívající v posuzování návrhu Legislativní radou vlády, lze jen těžko předpokládat, že zákonodárce, s ohledem na prováděcí předpisy k tomuto návrhu zákona, jejichž legislativní proces může být zahájen až ve velmi pozdní fázi legislativního procesu k návrhu zákona, nevyhodnotí legisvakanci jako neadekvátně krátkou. Nutno doplnit, že povaha prováděcích právních předpisů a jejich předpokládaný obsah budou s velkou měrou pravděpodobnosti vyžadovat tzv. notifikaci Evropské komisi. V úvahu připadá notifikace podle směrnice 98/34/ES, resp. její kodifikované znění vyhlášené jako Směrnice EP a Rady (EU) 2015/1535 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikované znění), a též směrnice EP a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.

Vyhrazená technická zařízení dle návrhu zákona o VTZ

Základní podmínkou volného pohybu zboží v Evropské unii je v prvé řadě jednotně stanovit podmínky pro nebezpečná zařízení a harmonizovat technické požadavky na jejich bezpečnost pro všechny členské státy. Všechny státy Evropské unie řeší problematiku provozování technických zařízení či některých skupin technických zařízení v souladu se svými historickými zkušenostmi a podle svých zvyklostí. Harmonizace v této oblasti je velmi složitá, když ani v naší kultuře zakořeněný termín vyhrazené technické zařízení není všemi státy Evropské unie rozpoznáván, ani definován. Česká právní úprava však tento pojem zná již padesát let a i nově navrhovaná právní úprava jeho využití předpokládá jak v návrhu zákona o VTZ, tak pak v konkrétnější podobě v rámci jednotlivých prováděcích právních předpisů.

Pokud je brána v potaz automatizace a robotizace výroby, modernizace procesů i zařízení dnešní velmi rychle se vyvíjející doby, pak toto musí reflektovat i právní předpisy, které v dané oblasti upravují vzájemná práva a povinnosti, postavení osob, a samozřejmě též požadavky na bezpečnost provozu těchto technických zařízení.

Návrh zákona o VTZ tedy upravuje požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení a v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu.

Návrh zákona o VTZ poskytuje také právní rámec pro výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. V základní rovině vymezuje práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují, když tato práva a povinnosti budou konkretizovány příslušnými prováděcími předpisy podle druhu vyhrazeného technického zařízení (tj. tlaková, zdvihací, elektrická nebo plynová zařízení, která při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představují závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob).

Návrh zákona o VTZ neopomíná ani předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím. I zde je však důležité neopomínat nezbytnost konkretizace prostřednictvím prováděcích právních předpisů.

Pověřená organizace

Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonává Ministerstvo práce a sociálních věcí,