Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Normové podmínky požární ochrany staveb pro výtahy

15.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.2 Normové podmínky požární ochrany staveb pro výtahy

Ing. Bohumír Číhal

Právní předpisy řeší podrobné technické podmínky požární ochrany výtahů převážně odvoláním na konkrétní české technické normy (např. vyhláška č. 23/2008 Sb.) a obecné normativní požadavky (např. vyhláška č. 246/2001 Sb.). Jedná se zejména o technické požadavky obsažené v dále uvedených normách.

ČSN řady Požární bezpečnost staveb (PBS)

Citované normy pokrývají komplexní problematiku PBS, která překračuje tématické zaměření kapitoly. U uvedených požadavků následujících norem se zaměřujeme na podmínky, které ukládají pro zřizování výtahů. Některé obecné požadavky a informace uvádíme v případě, je-li to nezbytné z hlediska souvislostí.

Kmenové (základní) normy  
ČSN 73 0810 PBS + Z1 5.12t, Z2 2.13t, Z3 6.13t – Společná ustanovení: 2009  
ČSN 73 0802 + Z1 2.13t, Z2 7.15t
PBS – Nevýrobní objekty: 2009  
ČSN 73 0804 + Z1 2.13t, Z2 2.15t
PBS – Výrobní objekty: 2002  
Navazující projektové normy  
ČSN 73 0831 + Z1 2.13t
PBS – Shromažďovací prostory: 2011  
ČSN 730842
PBS – Objekty pro zemědělskou výrobu: 2014  
ČSN 73 0833 + Z1 2.13t
PBS – Budovy pro bydlení a ubytování: 2010  
ČSN 730843 + Z1 4.09t
PBS – Objekty spojů a poštovních provozů: 2001  
ČSN 73 0835 + Z1 2.13t
PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče: 2006  
ČSN 73 0845
PSB – Sklady: 2012  
ČSN 73 0834 + Z1 7.11t, Z2 2.13t PSB – Změny staveb: 2011  

Tab. č. 1: Přehled základních norem

Hodnotové normy (vybrané):

 • ČSN 73 0818 + Z1 10.02t PBS – Obsazení objektů osobami: 1997;

 • ČSN 73 0821 ed. 2 PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí: 2007.

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

Norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů.

Používané termíny

Pro informaci k údajům a požadavkům vyskytujícím se dále v navazujících normách uvádíme alespoň základní vysvětlení používaných termínů z obecné problematiky PBS.

Požární odolnost

Konstrukční části (dílce a prvky) se v závislosti na teple uvolňovaném z těchto částí při požáru, vlivu na stabilitu a únosnost konstrukčních částí třídí do 3 skupin na druh DP1, druh DP2 a druh DP3 (v normách řady ČSN 73 08.. se dosud používalo hodnocení D1, D2, D3 podle hořlavosti použitých hmot a jejich vlivu na intenzitu požáru a na stabilitu a únosnost konstrukčních částí).

Druh DP1

Konstrukční části druhu DP1 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru (resp. dílčí zvýšení intenzity požáru je tak malé, že ho lze v rámci rozptylu hodnot zanedbat) a pro konkrétní použití splňují další požadavky. Např. obsahují pouze nehořlavé hmoty (třídy A1), nebo nesnadno hořlavé hmoty (třídy A2), pokud výrobky třídy A2 jsou celistvé a homogenní a obsahují hmotnostně nejvýše 5 % organických látek (např. pojivo izolace z minerálních vláken) resp. hořlavé hmoty (třídy reakce na oheň B až F), na nichž však není závislá stabilita a únosnost konstrukce (např. tepelné, zvukové a jiné izolace); tyto hořlavé hmoty musí být zcela uzavřeny uvnitř konstrukce tak, že v požadované době požární odolnosti nedojde k jejich hoření a neuvolňuje se z nich teplo.

Druh DP2

Konstrukční části druhu DP2 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky konstrukce sestávají

 • z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tvořících povrchové vrstvy konstrukčních částí, u nichž se po dobu požadované požární odolnosti nenaruší jejich stabilita a jejichž tloušťka je ověřena zkouškou nebo je alespoň12 mm (např. omítky na pletivu, desky na bázi sádry atd.);

 • z výrobků třídy reakce na oheň B až D umístěných uvnitř konstrukčních částí mezi uvedené výrobky;

 • případně také z výrobků kterékoliv třídy reakce na oheň umístěných uvnitř konstrukčních částí, aniž by na těchto byla závislá stabilita konstrukčních částí (např. tepelné či zvukové izolace mezi dřevěnými sloupky, opláštěné podle předchozích požadavků).

Druh DP3

Konstrukční části druhu DP3 zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru. Zahrnují podstatné složky konstrukcí, které nesplňují požadavky na konstrukce druhu DP1 a DP2.

Reakce na oheň

Podle reakce stavebních výrobků na oheň se zařazují stavební výrobky

 • do tříd stupně hořlavosti A, B,C1, C2, C3, kterým odpovídají

 • třídy reakce na oheň A1, A2 (nehořlavý), B (nesnadno hořlavý), C (těžce hořlavý), D (středně hořlavý), E, F.

Konstrukce výtahů

Ustanovení oddílu 6 Šachty a kanály, rozvody, prostupy, spáry ČSN 73 0810 určuje požadavky na

 • konstrukce výtahových šachet v případě, že tvoří samostatný požární úsek;

 • konstrukci a posuzování uzávěrů v požárně dělících konstrukcích;

 • stěnové (stropní) přepážky uvnitř požárních úseků šachet;

 • provedení prostupů rozvodů požárně dělícími konstrukcemi šachet;

 • těsnění spár v požárně dělících konstrukcích.

Ustanovení uvádí vazby na další normy PBS řady ČSN 73 08xx, bezpečnostní normy řady ČSN EN 81-xx a další. Zahrnuje též požadavky na zajištění provozu (např. instalace elektro apod.).

Výtahové šachty

Uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích výtahových šachet se posuzují jako požární uzávěry takto:

 • uzávěry otvorů do chráněných únikových cest musí vykazovat charakteristické vlastnosti EI-Sm, kromě šachetních dveří osobních nebo osobo-nákladních výtahů, kde postačují uzávěry typu EW (splňující podmínky mezního stavu celistvosti a radiace – omezující šíření tepla);

 • šachetní dveře evakuačních a požárních výtahů ústící mimo chráněné únikové cesty; v případě, že evakuační nebo požární výtah tvoří samostatný požární úsek s výstupem (vstupem) do požárního úseku bez požárního rizika, pak dveře ústící do tohoto požárního úseku musí být požární a současně kouřotěsné. Tento požadavek se týká všech dveří, které ohraničují požární úsek bez požárního rizika, kromě vstupu do chráněné únikové cesty a dveří prostoru šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikovány EW;

 • jiné uzávěry otvorů než výše uvedené musí vykazovat třídu požární odolnosti EW.

Uzávěry šachet osobních výtahů s uzavřenými výtahovými kabinami, vedoucími mimo chráněné únikové cesty, mohou vykazovat i jen třídu požární odolnosti E (splňující podmínku celistvosti – omezení netěsnosti). Ostatní požární uzávěry se navrhují a hodnotí podle požadavků na třídu odolnosti šachet, uvedených v této normě, resp. dalších příslušných normách řady 73 08.

Šachtové dveře hodnocené podle ČSN EN 81-58 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří jen na kritérium celistvost, lze užít jako uzávěrů otvorů osobních výtahů, pokud výtahová šachtami

 • tvoří samostatný požární úsek zařazený nejvýše do III. stupně požární bezpečnosti, nebo

 • je součástí požárního úseku, z něhož se nastupuje do výtahové šachty (viz např. ČSN 73 0802, ČSN 73 0804).

Příloha A (informativní) uvádí klasifikace stavebních výrobků podle ČSN EN 13501-1 + A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.

Příloha B (informativní) se věnuje součinnosti požárně bezpečnostních a jiných zařízení. Týká se zařízení a opatření, které vytvářejí předpoklady k úspěšné evakuaci osob, účinnému zásahu požárních jednotek a snížení rozsahu škod. Požárně bezpečnostní zařízení je zpravidla reprezentováno elektrickou požární signalizací, stabilním hasícím zařízením, samostatným zařízením pro odvod kouře a tepla. Rozhodujícím prvkem pro součinnost aktivního a pasivního zajištění je specifikace navazujících operací po zjištění vzniku požáru, která obsahuje mj. řadu konkrétních konstrukčních a technologických požadavků.

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

Výtahové šachty

Výtahová šachta, která prochází více požárními úseky, musí tvořit samostatný požární úsek. Otvory v konstrukcích ohraničujících výtahovou šachtu musí být požárně uzavíratelné. Požární uzávěry otvorů musí alespoň omezovat šíření tepla (uzávěry EW), kromě uzávěrů šachet evakuačních a požárních výtahů ústících mimo chráněné únikové cesty, nebo mimo bezrizikové požární úseky evakuačně navazující na chráněné únikové cesty. Tyto musí vykazovat vyšší charakteristické vlastnosti a musí být opatřeny samozavíračem C.

Požární odolnost konstrukcí ohraničujících výtahovou šachtu a jejich druh se stanoví podle stupně požární bezpečnosti požárního úseku, kterým výtahová šachta prochází (nebo ke kterému přiléhá), popř. podle stupně požární bezpečnosti výtahové šachty a požárních uzávěrů z tabulky 12 normy, jak uvádíme v následujících tabulkách.

Stavební konstrukce  Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku  
I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  
Požární odolnost stavební konstrukce a její druh  
požárně dělicí konstrukce  
v podzemních podlažích  30 DP1  45 DP1  60 DP1  90 DP1  120 DP1  180 DP1  180 DP1  
v nadzemních podlažích  15+ 30+ 45+ 60+ 90+ 120 DP1  180 DP1  
v posledním nadzemním podlaží  15+ 15+ 30+ 30+ 45+ 60 DP1  90 DP1  
mezi objekty  30 DP1  45 DP1  60 DP1  90 DP1  120 DP1  180 DP1  180 DP1  
požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích  
v podzemních podlažích a ve všech podlažích mezi objekty  15 DP1  30 DP1  30 DP1  45 DP1  60 DP1  90 DP1  90 DP1  
v nadzemních podlažích  15 DP3  15 DP3  30 DP3  30 DP3  45 DP2  60 DP1  90 DP1  
v posledním nadzemním podlaží  15 DP3  15 DP3  15 DP3  30 DP3  30 DP3  45 DP2  60 DP1  

Tab. č. 2: Šachty evakuačních a požárních výtahů, jejichž výška přesahuje 45 m

Poznámka k tabulce:

Konstrukce, jejichž hodnoty jsou označené v tabulce křížkem (+), musí být provedeny z konstrukcí druhu DP1, pokud jde o požárně dělicí konstrukce chráněných únikových cest (včetně konstrukcí zajišťujících stabilitu těchto požárně dělicích konstrukcí nebo konstrukcí ohraničujících šachty požárních a evakuačních výtahů).

Stavební konstrukce  Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku  
I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  
Požární odolnost stavební konstrukce a její druh  
požárně dělicí konstrukce  30 DP2  30 DP2  30 DP1  30 DP1  45 DP1  60 DP1  90 DP1  
požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích  15 DP2  15 DP2  15 DP1  15 DP1  30 DP1  30 DP1  45 DP1  

Tab. č. 3: Šachty výtahové ostatní, jejichž výška je 45 m a menší

Požární uzávěry výtahových šachet osobních výtahů, které ústí do chráněné únikové cesty, avšak tvoří samostatné požární úseky, mohou být typu EW. Šachty výtahů nebo výtahy bez šachet, umístěné vně objektu, musí být od požárních úseků v objektu odděleny požárně dělicími konstrukcemi, pokud nejsou součástí požárního úseku v objektu. Nezasahují-li tyto šachty do požárně nebezpečného prostoru a jejich nosné a obvodové konstrukce jsou druhu DP1, nemusí vykazovat požární odolnost.

Výtahy bez šachet musí vždy být buď mimo požárně nebezpečný prostor, nebo výtahová klec musí být z konstrukcí druhu DP1; v tomto případě se při posuzování obvodové stěny k výtahové kleci nepřihlíží.

Nejnižší stupeň PB

Nejnižší stupeň požární bezpečnosti výtahové šachty musí být pro:

 • osobní a malé nákladní výtahy v objektech o výšce

  • h ≤ 22,5 m – II. stupeň požární bezpečnosti;

  • h > 22,5 m a do 45 m – III. stupeň požární bezpečnosti;

  • přes 45 m – IV. stupeň požární bezpečnosti;

 • osobo-nákladní nebo nákladní výtahy a malé nákladní výtahy v objektech o výšce

  • h ≤ 30 m – III. stupeň požární bezpečnosti;

  • h > 30 m – IV. stupeň požární bezpečnosti;

Výtah umístěný v chráněné únikové cestě nemusí tvořit samostatný požární úsek, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

 • výtahová klec je určena pouze pro dopravu osob, je z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot a strojovna výtahu je umístěna nad úrovní nejvýše položené výstupní stanice výtahu nebo tvoří samostatný požární úsek;

 • spojuje nejvýše 7 užitných nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží v chráněné únikové cestě typu A;

 • konstrukce, která případně ohraničuje prostor šachty je druhu DP1 nebo DP2. V prostoru výtahové šachty se nesmí nacházet požární zatížení (např. olejové zásobníky hydraulických výtahů; olej v zařízení umožňující pohyb výtahové klece se za požární zatížení nepovažuje);

 • konstrukce, která případně ohraničuje prostor šachty je druhu DP1 nebo DP2.

Odvětrání výtahové šachty

Výtahové šachty (kromě uvedené výjimky v normě) mohou být odvětrány vně objektu s odvodem vzduchu nad úrovní nejvyšší polohy výtahové klece a s přívodem vzduchu v nejnižší možné úrovni, nejvýše však v prvním nadzemním podlaží. V prostoru výtahové šachty se nesmí nacházet požární zatížení (např. olejové zásobníky hydraulických výtahů; olej v zařízení umožňující pohyb výtahové klece se za požární zatížení nepovažuje). V objektech, kde je výška šachty přes 30 m, musí být zařízení na odvětrání výtahových šachet dálkově ovladatelné nejméně z každého druhého podlaží. Odvětrací otvor má mít geometrickou plochu rovnou polovině půdorysné plochy šachty, přičemž za postačující se zpravidla považuje plocha 2 m2. Přívodní otvor má mít geometrickou plochu rovnou nejvýše polovině odvětracího otvoru, nejméně však 0,1 půdorysné plochy šachty.

Strojovny výtahů

Strojovna výtahů musí tvořit samostatný požární úsek, který musí mít požárně uzavíratelné otvory v ohraničujících konstrukcích (kromě otvorů potřebných pro nosné a ovládací prostředky), nebo musí být součástí požárního úseku tvořeného výtahovou šachtou, pokud je strojovna výtahu nad výtahovou šachtou.

Strojovna výtahu ani výtahová šachta nemusí tvořit samostatný požární úsek, jsou-li součástí pouze jediného požárního úseku (výtahová šachta neprochází do dalších požárních úseků). Strojovna evakuačního výtahu může tvořit společný požární úsek se strojovnou požárního výtahu (nikoliv však se strojovnou jiných výtahů). V případech, kdy strojovna výtahů není umístěna nad výtahovou šachtou, doporučuje se její odvětrání vně objektu.

Za strojovnu výtahů se nepovažují zařízení na hydraulický pohon (kromě olejových zásobníků), zařízení umožňující pohyb klece, která jsou osazená na výtahové kleci apod. Požární úsek strojovny výtahů se zařazuje do II. stupně požární bezpečnosti v objektech s nejvýše 6 užitnými podlažími a do III. stupně požární bezpečnosti v ostatních případech. Strojovna výtahu, umístěná vně objektu, může mít ohraničující konstrukce bez požární odolnosti, avšak tyto konstrukce musí být druhu DP1 nebo DP2 a nesmí zasahovat do požárně nebezpečného prostoru. Pro stanovení požární odolnosti ohraničujících konstrukcí a požárních uzávěrů otvorů platí obecné zásady uvedené výše.

Evakuační a požární výtahy

Pro bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem jsou určeny chráněné a nechráněné únikové cesty. Výtahy se mohou použít pro únik osob pouze tehdy, jsou-li navrženy a provedeny jako evakuační výtahy. Podle změny Z1 normy je evakuační výtah výtah s předepsanými parametry, určený pro dopravu osob nebo osob a nákladů, sloužící k evakuaci osob, jehož provoz musí být po stanovenou dobu v průběhu daného nebezpečí bezpečný.

Požární výtah je výtah zajišťující rychlou dopravu požárních jednotek a požární techniky do všech podlaží objektu. Jeho provoz musí být po stanovenou dobu v průběhu požáru bezpečný. Slouží zpravidla běžně pro dopravu osob a má navíc dostatečnou ochranu řízení a signalizaci, které umožňují jeho použití s přímým řízením jednotkou požární ochrany.

Evakuační a požární výtahy musí tvořit samostatné požární úseky, pokud nejsou součástí chráněné únikové cesty. Výtahová šachta, která prochází více požárními úseky, musí tvořit samostatný požární úsek. Požární odolnost konstrukcí ohraničujících výtahovou šachtu a jejich druh se stanoví podle stupně požární bezpečnosti požárního úseku, kterým výtahová šachta prochází (nebo ke kterému přiléhá).

Šachta evakuačního a požárního výtahu umístěná vně objektu nebo mimo prostor chráněných únikových cest musí tvořit samostatný požární úsek a musí mít konstrukci druhu DP1, včetně požárních uzávěrů.

Šachta evakuačního a požárního výtahu může být společná, nikoliv však s jinými druhy výtahů; v jedné výtahové šachtě se doporučuje umístit nejvýše dva výtahy. Ohraničující konstrukce výtahové šachty evakuačního a požárního výtahu oddělující tyto šachty od chráněné únikové cesty musí být z konstrukcí druhu DP1 včetně požárních uzávěrů (doporučuje se užít konstrukci E 15 DP1). Tyto šachty nesmí mít ani při běžném provozu funkci osobo-nákladního výtahu.

Přetlakové větrání

Šachty evakuačních a požárních výtahů, které nejsou součástí požárního úseku chráněných únikových cest a jsou umístěné uvnitř objektu s výškou šachty přes 30 m, musí mít samočinné přetlakové větrání po dobu předpokládané funkce těchto výtahů. Doporučený přetlak je 5 až 15 Pa s patnáctinásobnou výměnou vzduchu za hodinu. Pokud půdorysná plocha šachty je menší než 1,2násobek půdorysné plochy výtahové klece, musí být výústky přitékajícího vzduchu nejvýše po 6 m. V nejvyšším a nejnižším místě šachty musí být samočinně otevíratelné otvory při dosažení horní meze přetlaku.

Šachty evakuačních a požárních výtahů, které jsou součástí požárního úseku chráněných únikových cest s přetlakovým větráním, se nedoporučuje odvětrávat vně objektu s přirozenou výměnou vzduchu z důvodu snižování přetlaku v chráněných únikových cestách.

Evakuační výtah

Evakuační výtahy se musí zřídit v objektech:

 • kde v podlažích umístěných výše než 45 m je více než 50 osob (stanoveno podle ČSN 73 0818);

 • majících více než tři užitná nadzemní podlaží, v nichž se trvale (nebo pravidelně) vyskytuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo neschopných samostatného pohybu a kde evakuaci těchto osob nelze zajistit jiným způsobem (např. rampou);

 • určených dalšími normami požární bezpečnosti staveb (např. ČSN 73 0835).

Evakuační výtahy, které jsou součástí prostoru chráněné únikové cesty typu B nebo C, nebo na tento prostor navazují musí (podle ustanovení změny Z1 s odvoláním na příslušná ustanovení ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy)

 • splňovat uvedené požadavky;

 • respektovat řídící systémy;

 • splňovat požadavky na elektrickou instalaci.

(Podrobněji v samostatné kapitole).

Pokud evakuační výtah není součástí chráněné únikové cesty a tvoří samostatný požární úsek, musí dveře výtahu ústit do požárního úseku bez požárního rizika s dostatečným manipulačním prostorem. Prostor šachty musí být zajištěn proti průniku kouře z požáru v kterékoliv části objektu. Evakuační výtah, který neslouží k evakuaci musí být označen bezpečnostním značením podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.(viz kapitola 9/4.1).

Evakuační výtahy, jejichž kapacita umožňuje evakuaci alespoň 30 % unikajících osob a může jich být užito z kteréhokoliv užitného podlaží, mohou nahradit druhou nechráněnou únikovou cestu nebo chráněnou únikovou cestu typu A, pokud výška objektu h nepřesahuje 30 m, nebo druhou chráněnou únikovou cestu typu A nebo B, pokud je šachta odvětrána odpovídajícím způsobem odvětrána. Evakuační výtahy musí být v těchto případech v samostatném požárním úseku s východy do požárních úseků bez požárního rizika a osoby musí mít možnost užít jak únikovou cestu, tak evakuační výtah. Doba užití evakuačního výtahu pro výpočet přepravní kapacity je rovna době užití únikových cest. Započitatelná kapacita evakuačního výtahu se určuje z počtu osob přepravovaných evakuačním výtahem v kleci, předpokládané doby evakuace v minutách a doby jedné jízdy výtahu v minutách.

Hodnoty potřebné pro stanovení kapacity evakuačního výtahu lze převzít i z ČSN 27 4014. Napájení evakuačního výtahu je řešeno v ČSN 27 4014. Bezpečnostní předpisy obsahuje ČSN EN 81-1 + A3.

Požární výtah

Vnitřní zásahové cesty jsou tvořeny únikovými cestami typu B nebo C, jejich požárními předsíněmi, požárními výtahy, navazujícími vnitřními komunikacemi, zejména prostory bez požárního rizika (schodišti, chodbami apod.), popř. požárními žebříky umístěnými uvnitř objektu. Vnitřní zásahové cesty v objektech vyšších než 45 m musí být vybaveny požárním výtahem, ústícím do vnitřní zásahové cesty.

Požární výtah se doporučuje navrhovat tak, aby jej bylo možno používat i při běžném provozu v objektu (např. jako nákladní výtah). Pokud rozměry výtahové klece jsou alespoň 1 100 × 2 100 mm, může být požární výtah považován zároveň za evakuační výtah.

Požární výtah musí

 • ústit ve všech stanicích (s výjimkou výchozí stanice) v předsíni chráněných únikových cest;

 • mít nosnost nejméně 630 kg a takovou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše umístěného užitného podlaží nepřesáhla 2,5 minuty;

 • mít klec výhradně z nehořlavých hmot a o čisté půdorysné ploše nejméně 1,3 m2 (do této plochy se nesmí započítávat plocha, kterou popř. zabírá otevírání dveřních křídel), výtahová klec musí být opatřena dveřmi;

 • mít stanice ve všech podlažích, ve kterých se předpokládá zásah požárních jednotek;

 • mít zajištěnou dodávku elektrické energie po dobu alespoň 45 minut;

 • v případě ohrožení objektu požárem umožnit sjetí výtahové klece do určité stanice buď impulsem automatického požárního hlásiče nebo přivoláním pomocí klíčového spínače. Výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro provoz požárními jednotkami pomocí zvláštního ovládání z klece.

Požadavky na konstrukci a napájení požárního výtahu jsou uvedeny v ČSN EN 81-72 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy. Bezpečnostní předpisy obsahuje ČSN EN 81-1 + A3 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy. (Podrobněji viz samostatná kapitola).

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

Evakuační výtahy

Evakuační výtah je výtah s předepsanými parametry, určený pro dopravu osob nebo osob a nákladů, sloužící k evakuaci osob, jehož provoz musí být po stanovenou dobu v průběhu daného nebezpečí bezpečný.

Evakuační výtahy se musí zřídit v objektech

 • kde v podlažích umístěných výše než 60 m jsou skupiny výrob 1 až 4 a výše než 30 m jsou skupiny výrob 5 až 7 nad podlahou prvního nadzemního podlaží a kde je více než 50 osob (ČSN 73 0818);

 • majících více než tři nadzemní podlaží, kde se trvale (nebo pravidelně) vyskytuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu a kde evakuaci těchto osob nelze zajistit jiným způsobem (např. rampou);

 • určených dalšími normami požární bezpečnosti staveb.

Evakuační výtahy mohou nahradit druhou nechráněnou nebo chráněnou únikovou cestu typu A, pokud jejich kapacita umožňuje evakuaci alespoň 30 % unikajících osob. Výtahu může být použito z kteréhokoliv užitného podlaží, kde výška objektu nepřesahuje 30 m. Evakuační výtah musí být v tomto případě v samostatném požárním úseku s východy do požárních úseků bez požárního rizika a osoby musí mít možnost užít jak únikovou cestu, tak evakuační výtah.

Evakuační výtahy jsou součástí prostoru chráněné únikové cesty typu B nebo C nebo na tento prostor navazují a musí

 • mít klec z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot velikosti nejméně 1 100 × 2 100 mm a nosnost nejméně 5 kN, umožňující dopravu osob ležících na nosítkách;

 • mít zajištěnou dodávku elektrické energie nejméně na dvojnásobnou dobu předpokládané evakuace;

 • mít takovou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše umístěného užitného podlaží nepřesáhla 2,5 minuty;

 • v případě ohrožení objektu požárem umožnit sjetí klece do určené stanice buď impulsem automatického požárního hlásiče nebo přivoláním pomocí klíčkového spínače. Výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci osob pomocí zvláštního ovládání z klece výtahu. Pokud evakuační výtah není součástí chráněné únikové cesty a tvoří samostatný požární úsek, musí dveře výtahu ústit do požárního úseku bez požárního rizika s dostatečným manipulačním prostorem. Tento požární úsek musí umožnit komunikační spojení evakuačního výtahu s chráněnou únikovou cestou.

Započitatelná kapacita evakuačního výtahu se určuje z celkového započitatelného počtu osob evakuovaných výtahem, mezní doby evakuace (určené podle typu chráněné únikové cesty), počtu osob v kleci a doby jízdy výtahu. Doba jedné jízdy výtahu zahrnuje dobu potřebnou k překonání výškového rozdílu, časové ztráty způsobené rozjezdem a dojezdem výtahu (cca 0,1 minuty), časové ztráty vzniklé otevřením a zavřením dveří výtahu (cca 0,3 minuty) a dobu potřebnou k nástupu a výstupu osob (cca 0,1 minuty na osobu).

Evakuační výtahy mohou sloužit pro únik osob a mohou nahradit druhou nechráněnou nebo chráněnou únikovou cestu typu A, pokud jejich kapacita umožňuje evakuaci alespoň 30 % unikajících osob; výtahu může být použito z kteréhokoliv užitného podlaží, kde výška objektu h nepřesahuje 30 m. Evakuační výtah musí být v tomto případě v samostatném požárním úseku s východy do požárních úseků bez požárního rizika a osoby musí mít možnost užít jak únikovou cestu, tak evakuační výtah.

Požární výtahy

Jako požární výtah lze využít výtah instalovaný běžně pro dopravu osob, který má navíc dostatečnou ochranu řízení a signalizaci, které umožňují jeho použití s přímým řízením jednotkou požární ochrany.

Požární výtahy musí být ve všech objektech, kde má být protipožární zásah veden v prostorech výroby a provozů skupiny 1 až 4 (příloha E) nad výškovou úrovní 60 m a v prostorech výrob a provozů skupiny 5 až 7 nad výškovou úrovní 30 m. Jestliže vnitřní zásahová cesta, navazující na východ z požárního výtahu, neumožňuje přímý přístup jednotek požární ochrany do všech požárních úseků v podlažích umístěných výše než 60 m nebo 30 m, musí být instalován další požární výtah. Požární výtah může být používán i při běžném provozu v objektu.

Pokud je v objektu navržen požární výtah, musí být součástí vnitřní zásahové cesty nebo z ní přímo přístupný.

Požární výtah ústí do požární předsíně chráněné únikové cesty typu C, popř. typu B. Pokud výtahová šachta požárního výtahu není přímo součástí chráněné únikové cesty, musí tvořit samostatný požární úsek nejméně stejného stupně požární bezpečnosti jako chráněná úniková cesta, do níž požární výtah ústí. Pokud požární výtah je mimo chráněnou únikovou cestu a tvoří samostatný požární úsek, musí dveře výtahu ústit do požárního úseku bez požárního rizika s dostatečným manipulačním prostorem. Tento požární úsek musí umožnit komunikační spojení požárního výtahu a chráněné únikové cesty.

Požární výtah musí

 • mít klec včetně dveří z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot o čisté půdorysné ploše nejméně 1,3 m2 a nosnost nejméně 5,0 kN;

 • mít zajištěnou dodávku elektrické energie po dobu alespoň dvojnásobku předpokládané doba evakuace, nejméně 45 minut;

 • mít takovou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše umístěného užitného podlaží nepřesáhla 2,5 minuty;

 • mít stanice ve všech podlažích, ve kterých se předpokládá zásah jednotek požární ochrany;

 • v případě ohrožení objektu požárem umožnit sjetí klece výtahu do určité stanice buď impulsem automatického požárního hlásiče nebo přivoláním pomocí klíčového spínače. Výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro provoz s hasiči pomocí zvláštního ovládání z výtahové klece.

Požadavky napájení

Požadavky na napájení jsou shodné s ČSN 73 0802. Elektrické rozvody zajišťující funkci požárního resp. evakuačního výtahu musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: