dnes je 24.6.2019
Input:

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. ledna 2019 do 2. dubna 2019 (částky 1/2019 až 42/2019).

3.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. ledna 2019 do 2. dubna 2019 (částky 1/2019 až 42/2019).

JUDr. Anna Janáková

Nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby. Nařízení vlády bylo vydáno k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Nahrazuje dosavadní nařízení vlády č. 106/2015 Sb. stejného názvu. Obory státní služby, jejichž počet se oproti předchozí úpravě snižuje, tvoří přílohu č. 1 citovaného nařízení vlády. Pod položkou č. 20 je uveden obor bezpečnost práce, pro položkou č. 21 Zdravotnictví a ochrana zdraví. Převodní tabulka oborů statní služby podle původního nařízení vlády a nového nařízení vlády tvoří přílohu č. 2 citovaného nařízení vlády. Účinnost: 1. červenec 2019.

Zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela se týká institutu „karenční doby”, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem. Karenční doba se ruší u zaměstnanců v pracovním poměru a u zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Náhrada mzdy, platu a odměny se bude poskytovat již od prvního pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti. Karenční doba se ruší i v dalších zákonech a to pro představitele státní moci a některých státních orgánů, soudce, vojáky z povolání, pro uvolněné členy zastupitelstev, pro příslušníky bezpečnostních sborů, pro státní zaměstnance. Účinnost: 1. červenec 2019.

Zákon č. 35/2019 Sb., kterým se mění zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě). Rozsáhlá novela, která obsahuje 108 novelizačních bodů, reaguje především na skutečnosti, které se objevily v průběhu aplikace zákona č. 234/2014 Sb. Novela si klade za cíl vytvořit předpoklady pro další profesionalizaci státní služby, větší motivaci státních zaměstnanců k dalšímu profesnímu rozvoji s cílem nejenom kvalitnějšího výkonu státní služby, ale i posílení odpovědnosti představených. Cílem je zachování základních parametrů nezbytných pro fungování státní služby, kterými jsou stabilizace, depolitizace a transparentnost, a to jak při j přijímání do státní služby, tak v případě odměňování státních zaměstnanců. Novela mimo jiné řešení konání výběrových řízení, pravidelného služebního hodnocení a hodnocení podle potřeby či na žádost státního zaměstnance, kritéria tohoto hodnocení, podávání námitek proti služebnímu hodnocení. Účinnost: 1. březen 2019.

Nařízení vlády č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení bylo vydáno k provedení zákona o státní službě, a zejména v návaznosti na změny uskutečněné v něm shora uvedenou novelou. Nařízení upravuje podrobnosti služebního hodnocení a vazba osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení. Nařízení ruší a nahrazuje dosavadní nařízení vlády č. 134/2015 Sb., stejného názvu. Účinnost: 1. březen 2019.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 41/2019 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něho byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího