Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela katastrální vyhlášky 2017

5.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.1
Novela katastrální vyhlášky 2017

Ing. Bohumír Číhal

Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) vyšla v Sbírce zákonů ČR pod č. 87/2017 Sb. a nabyla účinnosti dnem 1. 4. 2017.

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) je prováděcím předpisem k zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Katastrální zákon spolu s katastrální vyhláškou nabyli účinnosti dnem 1. ledna 2014. Po třech letech jejich účinnosti byly identifikovány situace, pro které katastrální vyhláška, účinná stále ve vyhlášeném znění, nenabízela žádné řešení nebo řešení vyplývající ze stávajícího znění bylo nevhodné.

Principy novely

Vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) přináší změny prováděcího právního předpisu na základě poznatků z praxe, vyplývajících zejména z aplikace nových právních institutů a dalších změn v oblasti soukromého práva zavedených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Reaguje také na požadavky katastrálních úřadů a odborné veřejnosti na upřesnění některých postupů při zápisu údajů do katastru nemovitostí. Změny, které novela přináší, jsou motivovány snahou zpřesnit na základě dosavadních zkušeností text prováděcího předpisu, nikoliv snahou měnit základní postupy katastrálních úřadů při vedení a správě katastru.

Ve vyhlášce je zohledněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, a v souvislost s tím přijetí zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a následná novela katastrálního zákona týkající se problematiky ověřování pravosti podpisů.

V novele vyhlášky je rovněž reagováno na přijetí zákona č. 139/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), kterým bylo zásadním způsobem novelizováno exekutorské zástavní právo.

Ochrana osobních údajů

Novela zakládá nové zpracování osobních údajů, a to v ustanovení § 14 odst. 6, který nově umožňuje, aby o vlastníku nebo jiném oprávněném, kterým je fyzická osoba, byl na základě jeho požadavku evidován údaj o akademickém titulu, vědecké hodnosti nebo označení docent či profesor (intenzivní tlak ze strany veřejnosti). Způsob vedení údajů o titulech je postaven na principu dobrovolnosti. Vyhláška ponechává zcela na vůli konkrétní fyzické osoby, zda o ní má být v katastru tento údaj evidován, a zavádí jednoduchý postup pro aktualizaci těchto údajů (prosté ohlášení). Tím je zajištěno, aby tyto údaje byly v katastru vedeny pouze se souhlasem dotčené osoby a zároveň, aby tyto údaje byly maximálně přesné.

Rozsah úprav

Novela katastrální vyhlášky je plně v souladu s aktuálním zněním katastrálního zákona upravuje (v rozsahu zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) až c) a e) až i) tohoto zákona)

a) obsah souboru geodetických informací;

b) obsah souboru popisných informací;

c) činnost při správě a obnově katastrálního operátu;

e) postup při ověřování pravosti podpisů na soukromých listinách;

f) formáty a další technické parametry písemností v elektronické podobě;

g) listiny pro zápis do katastru;

h) zeměměřické činnosti pro účely katastru, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků;

i) označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem.

Změny částí katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Obsah souboru geodetických informací

K § 6 odst. 1 písm. e)

Při zobrazení obvodů více budov na jedné parcele je žádoucí, aby již z katastrální mapy bylo zřejmé, která z budov je budovou hlavní (tj. o které ze zobrazených budov jsou u pozemku evidovány údaje podle ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky). V tomto případě je podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) parcelní číslo umístěno vždy uvnitř obvodu budovy hlavní. Praktický význam tohoto údaje je dán také tím, že podle umístění značky budovy a parcelního čísla se v informačním systému katastru nemovitostí generuje obvod budovy.

Obsah souboru popisných informací

K § 13 písm. c)

Jednotka

Zápis rozestavěných jednotek v katastru nemovitostí je věcně i technicky podmíněn zápisem budovy, ve které se jednotky vymezují, a to i v případě, kdy je tato budova součástí pozemku nebo součástí práva stavby. V praxi však nastávají situace, kdy je navrhován vklad vlastnického práva k rozestavěným jednotkám, aniž by byly předloženy podklady pro zápis budovy, V ustanovení § 13 písm. c) vyhlášky je proto výslovně stanoveno, že u jednotky se v katastru vždy evidují i údaje o budově, v níž se tato jednotka nachází.

K § 14 odst. 6

Údaje o vlastníkovi a jiném oprávněném

Součástí údajů katastru nemovitostí jsou i údaje o akademickém titulu, vědecké hodnosti nebo označení docent či profesor. Tyto údaje byly v minulosti zapisovány zcela bez opory v právní úpravě. Od 1. března 2007 byly podle ustanovení vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a tehdejšího katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. přebírány z listin, které byly podkladem k zápisu práva. Tato právní úprava neumožňovala jejich aktualizaci, pokud zároveň nedocházelo k jiné změně zapisované do katastru. S ohledem na tuto skutečnost a na to, že neexistuje spolehlivý zdroj údajů, ze kterého by bylo možné informace o titulech do katastru přebírat, bylo vedení titulů v katastru nemovitostí současnou katastrální vyhláškou opuštěno.

Popsaný stav je však negativně vnímán širokou veřejností. Novela proto novým ustanovením § 6 odst. 6 uvádí takové řešení, které umožní, aby byl v katastru evidován i údaj o titulu, pokud o to vlastník nebo jiná osoba zapsaná v katastru projeví zájem.

K § 16 odst. 1 písm. b)

Údaje o věcném břemeni

V případě celé řady věcných břemen je praktické a účelné, aby byl jejich přesný rozsah vymezen geometrickým plánem. Tato skutečnost se však v současné době promítá pouze do souboru geodetických informací. Praktické zkušenosti ukazují, že je namístě, aby i z listu vlastnictví bylo zjistitelné, zda je pozemek zatížen celý nebo pouze jeho část, proto je v ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 357/2013 Sb. jako jeden z evidovaných údajů o věcném břemeni doplňován i údaj o geometrickém plánu, kterým byl vymezen rozsah věcného břemene, pokud bylo věcné břemeno zřízeno k části pozemku. Odstraňují se tím zároveň pochybnosti, zda k vymezení rozsahu věcného břemene geometrickým plánem může dojít i na straně pozemku panujícího.

K § 18 odst. 1 a 2

Údaje o ostatních věcných právech, nájmu a pachtu

Výhrada koupě na zkoušku a výhrada lepšího kupce jsou nové právní instituty, jejichž poznání a aplikační praxe se v čase vyvíjí. Od roku 2013, kdy byla katastrální vyhláška vytvořena, došlo k významné změně ve výkladu těchto institutů v tom smyslu, že by tyto výhrady měly být předmětem zápisu do katastru pouze tehdy, pokud mají povahu rozvazovací podmínky. Tento výklad respektují i příslušná ustanovení katastrální vyhlášky.

K § 19 odst. 4

Údaje o pořadí

V praxi se standardně objevuje požadavek na zápis údaje o pořadí zástavního práva, které je dáno okamžikem jeho zápisu do Rejstříku zástav, a to zejména v případech, kdy toto zástavní právo vzniklo zástavou závodu. Aplikace, jejímž prostřednictvím lze vyplnit formulář návrhu na vklad, již byla tomuto požadavku praxe přizpůsobena, a příslušné pravidlo se promítá také do ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky.

K § 21 odst. 1

Údaje o upozorněních

V případě podání dovolání či ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto ve věci, o níž se zapisuje poznámka spornosti nebo poznámka o podané žalobě, kterou se navrhovatel domáhá, aby soud vydal takové rozhodnutí týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl být proveden vklad do katastru, pokud se na jeho základě nezapisuje poznámka spornosti zápisu, nebylo možno tuto skutečnost nijak zveřejnit v katastru nemovitostí. Publikování takové informace je velmi významné z hlediska zachování ústavněprávního požadavku na princip ochrany dobré víry osob jednajících v důvěře v katastr nemovitostí.

Dosavadní úprava zápisu údaje o stanoveném dobývacím prostoru formou způsobu využití pozemku je nevyhovující. Z katastru nemovitostí se ztrácí údaj o skutečném způsobu využití pozemku coby části zemského povrchu (např. koryto vodního toku, ostatní komunikace, ostatní dopravní plocha, zeleň), který byl v katastru nemovitostí evidován před zápisem údaje o vymezení dobývacího prostoru. Pro zveřejnění údaje o stanoveném dobývacím prostoru proto lépe odpovídá zápis formou upozornění, který obsahuje současně i údaje o listině, která byla podkladem zápisu.

Úpravy řeší nová písmena ustanovení §21.

K § 23 odst. 3

List vlastnictví

Údaje o služebnosti, která je zřízena k nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví, a údaje o oprávnění ze služebnosti zřízené ve prospěch nemovitostí v bytovém spoluvlastnictví budou nadále uvedeny pouze v části C a v části B1 na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví, pokud je realizace práv spojena výhradně s užitnou hodnotou této nemovitosti (např. služebnost stezky váznoucí na funkčně souvisejícím pozemku, který je společnou částí, nebo upevnění veřejného osvětlení na zeď nebo střechu budovy, oprávnění opory cizí stavby apod.).

U jednotek na listech vlastnictví pro vlastnictví jednotky tato věcná břemena nebudou uváděna. Bude zde ale uvedena informace, že věcná břemena, která jsou spojena výhradně s užitnou hodnotou společných částí nemovitosti, jsou uvedena pouze na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví. 

Naopak údaje o zástavním a předkupním právu zřízeném k nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví před vznikem tohoto spoluvlastnictví budou uvedeny jak u dotčené nemovitosti v části C listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví, tak vždy i u každé jednotky v části C na všech listech vlastnictví pro jednotku.

Podobně budou uvedeny u dotčené nemovitosti v části B1 listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví a zároveň pro všechny panující jednotky v části B1 na všech listech vlastnictví pro jednotku oprávnění ze služebnosti (např. práva stezky, jízdy).

Změny řeší upravené ustanovení § 23 vyhlášky.

Činnost při správě a obnově katastrálního operátu

K § 35 odst. 2

Změny údajů o geometrickém a polohovém určení

Zpřesněním evidenčních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemku nedochází ke změně práv (ustanovení zákona č. 256/2013 Sb. § 50 odst. 2), nejedná se tedy o nakládání s pozemkem. Úprava ustanovení vyhlášky č. 357/2013 Sb. § 35 odst. 2 proto ukládá katastrálnímu úřadu akceptovat i takovou listinu, kde existenci shody na průběhu hranice pozemků potvrdí osoba oprávněná za správu domu a pozemku.

K § 35 odst. 3

S ohledem na skutečnost, že dne 19. září 2016 vstoupila v souvislosti s přijetím zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinnost novela katastrálního zákona týkající se problematiky ověřování pravosti podpisů, bylo upraveno ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. § 35 odst. 3 takto: Podpisy na souhlasném prohlášení musí být úředně ověřeny; to neplatí, pokud úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který geometrický plán ověřil, výslovně potvrdil, že vlastníci dotčených pozemků, jejichž totožnost zjistil, před ním souhlasné prohlášení podepsali.

K § 35 odst. 7

Do upraveného ustanovení § 35 odst. 7 byly promítnuty dopady přechodných ustanovení občanského zákoníku a katastrálního zákona, podle kterých došlo ke spojení staveb s pozemky. Podle převládajícího názoru skutečnost, že stavba je zatížena věcným břemenem a pozemek není, spojení stavby s pozemkem nebrání, byly v těchto případech na počátku roku 2014 automatizovaně provedeny v katastrálním operátu takové změny, v důsledku kterých je stavba nadále vedena jako součást pozemku a věcné břemeno původně zapsané k této stavbě je nadále zapsáno k pozemku, jehož součástí se stavba stala. Touto změnou v zápisech však nedošlo k žádné změně v rozsahu původně zřízeného věcného břemene, které se nadále týká pouze stavby, nyní jako součásti pozemku. Úprava ustanovení § 35 odst. 7 vyhlášky proto akceptuje, aby věcné břemeno vztahující se k takto jasně vydefinované části pozemku (stavbě, která se stala součástí pozemku) nebránilo případnému sloučení parcel. S ohledem na skutečnost, že u všech typů věcných břemen nepřichází v úvahu, aby byl jejich rozsah vymezen pouze k části pozemku, je provedeno i upřesnění v tomto směru.

K § 36 odst. 13

Označování parcel parcelními čísly

Z evidenčního hlediska není možné, aby bylo na jedné parcele zapsáno více staveb, neboť údaje o takových stavbách by nebylo možné jednoznačně vztáhnout ke konkrétní části zemského povrchu. Nový část § 36 odst. 13 Označování parcel parcelními čísly proto stanoví:

„Ve vztahu k jedné parcele mohou být evidovány údaje podle § 10 odst. 1 písm. h) nebo podle § 11 nejvýše o jedné budově nebo o jednom vodním díle”.

K § 38 odst. 3

Změna údajů o typu a způsobu ochrany nemovitosti

Nejsou-li hranice chráněného území nebo hranice ochranného pásma shodné s hranicemi parcel v katastrální mapě, je podkladem pro jejich zobrazení v katastrální mapě záznam podrobného měření změn. Ten je založen v dokumentaci výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací. Katastrální zákon neupravuje možnost vyhotovení stejnopisu nebo ověřené kopie záznamu podrobného měření změn, není tudíž možné, aby byl nedílnou součástí listiny (jak požadovalo znění ustanovení § 38 odst. 3 katastrální vyhlášky). Nově se hranice chráněného území a ochranného pásma, které nejsou totožné s hranicemi pozemků, vyznačí v katastrální mapě na základě ohlášení, jehož obsahem bude (mimo jiné) již pouze odkaz na číslo záznamu podrobného měření změn založeného v dokumentaci výsledků šetření a měření.

K § 40 odst. 6

Změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném

Doplněné ustanovení odst. 6 je vyvoláno výše uvedenou změnou ustanovení § 14 odst. 6 vyhlášky.

Nové ustanovení § 40 odst. 6 vyhlášky řeší problémy, které způsobuje katastrálním úřadům absence právní úpravy, na základě jakých listin mají být do katastru nemovitostí doplňovány identifikační údaje o osobách, které jsou v katastru nemovitostí nedostatečně identifikovány proto, že údaje o nich byly převzaty z velmi starých listin, které mnohdy obsahují pouze jméno a příjmení osoby.

Pro situace, kdy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dohledá, že se jedná o osobu stále žijící, zavádí vyhláška možnost takové identifikační údaje doplnit na základě notářského zápisu s předepsanými náležitostmi. Notář v takovém případě nepřejímá žádnou odpovědnost za pravdivost prohlášení osoby, která toto prohlášení činí, pouze garantuje jeho obsahovou kvalitu z hlediska naplnění potřebných náležitostí (uvedených v odstavci 7a až e).

K § 43 odst. 1 až 9

Revize katastru

V souvislosti s dokončováním digitalizace katastrálních map se budou katastrální úřady zabývat revizemi údajů katastru nemovitostí v mnohem větším měřítku než doposud. Z tohoto důvodu bylo nutné přizpůsobit text všech odstavců ustanovení o revizi současným potřebám.

Nové znění § 43 Revize katastru ruší část týkající se kontroly souladu souboru popisných informací a souboru geodetických informací, který je zajištěn digitalizací katastrálních map. Nově definuje předmět revize a prvky, které se revidují pouze v případě potřeby. Doplňuje se ustanovení týkající se způsobu odstranění zjištěného nesouladu s důrazem na spolupráci s orgány veřejné moci tak, aby vlastníci byli zatěžováni co nejméně, a nově se popisuje postup při odstranění nesouladu. Protože cílem revize je též odstranění nesouladů, je doplněno ustanovení, podle kterého se informace o nedořešeném nesouladu zveřejní dálkovým přístupem. Díky tomu budou mít další orgány veřejné moci k dispozici informaci, že u dané nemovitosti je řešen nesoulad v údajích katastru a jeho základní popis.

K § 44 odst. 3

Oprava chyby v katastrálním operátu

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr je oprávněn podle ustanovení § 35 Změny údajů o geometrickém a polohovém určen, § 35 odst. 3 potvrdit totožnost osob podepisujících souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemků. Obdobná situace však nastává i při opravě chybného geometrického a polohového určení. Doplněním ustanovení § 35 odst. 3 je ověřovatel nadán stejným oprávněním.

K § 50 odst. 3

Zjišťování hranic

Do ustanovení § 50 odst. 3 vyhlášky se promítá důsledek ustanovení § 42 odst. 6 katastrálního zákona novým zněním tak, aby bylo zřejmé, že pro vyznačení zjištěného průběhu hranic do obnoveného operátu není nutné podepsání soupisů nemovitostí všemi vlastníky, a tím tedy ani jejich přítomnost při zjišťování hranic. Podepisování soupisu nemovitostí vlastníky obecně upravuje ustanovení § 51 odst. 3 vyhlášky.

K § 51 odst. 2 a 4

Zjištěné změny

ustanovení § 51 odst. 2, týkající se zjištěných změn dalších údajů, popřípadě návrhu na sloučení parcel, se nahrazuje slovo „souhlas” slovem „seznámení”, protože vyznačení popisovaných změn se v katastru provádí z moci úřední a vlastník podpisem potvrzuje, že byl s prováděnými změnami seznámen. Obdobně jako v případě revizí je zároveň doplněna povinnost katastrálního úřadu vyžádat si, je-li to možné, potřebná potvrzení příslušných orgánů veřejné moci tak, aby vlastníci byli co nejméně zatěžováni.

Úprava v § 51 odst. 4 stanoví zakládat záznamy pro další řízení až poté, co vyšetřené změny nebudou doloženy ani ve stanovené lhůtě, a nikoli okamžitě po zjištění nesouladu jako doposud. Shodně jako v případě ustanovení § 43 je toto ustanovení doplněno o povinnost zveřejnit informace o nedořešeném nesouladu dálkovým přístupem.

K § 60 odst. 1 až 3

Sbírka listin

Od 1. ledna 2016 s účinností vyhlášky č. 354/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, se písemnosti, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru v řízeních zahájených po nabytí účinnosti novely vyhlášky, ukládají do sbírky listin v takové podobě, ve které byly katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru doručeny. Převody písemností uváděné v dosavadní katastrální vyhlášce není třeba provádět.

Postup při ověřování pravosti podpisů na soukromých listinách

K § 62 až 64

S ohledem na skutečnost, že dne 19. září 2016 vstoupila v souvislosti s přijetím zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce v účinnost novela katastrálního zákona týkající se problematiky ověřování pravosti podpisů, byla uvedena ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. § 62 až 64 do souladu se zákonem.

Podle ustanovení § 62 musí být v řízení o povolení vkladu prokázáno, že vlastnoruční nebo elektronické podpisy na soukromé listině, které nejsou úředně ověřeny, skutečně náleží osobám v ní uvedeným. Pravost podpisu a oprávnění jednat jménem zástavního věřitele při zřízení zástavního práva a souvisejících oprávnění sjednaných ve prospěch zástavního věřitele na téže listině není třeba prokazovat.

Ustanovení § 63 upravuje ověření pravosti vlastnoručního podpisu, ustanovení § 64 upravuje ověření pravosti elektronického podpisu.

Formáty a další technické parametry písemností v elektronické podobě

K § 65 odst. 2

Ustanovení § 65 odst. 2 je novelizováno tak, aby bylo v souladu s novou terminologií zavedenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. Termíny elektronická značka a časové razítko jsou nahrazeny termíny elektronická pečeť a elektronické časové razítko.

Listiny pro zápis do katastru

K § 66 odst. 1 a 7

Zápis vkladem

Úpravy v ustanovení § 66 vycházejí ze zásady, že s ohledem na právní jistotu osob vycházejících z údajů katastru není žádoucí, aby v případech, kdy existují listiny přímo dokládající určitou skutečnost, byly tyto listiny nahrazovány pouhými prohlášeními.

Zároveň pamatují na  situace, kdy takové listiny byly zničeny (např. při povodni) nebo nevznikly v písemné podobě, neboť pro dané právní jednání není, nebo v době jejich vzniku nebyla, předepsána písemná forma (nájem, pacht). Souhlasné prohlášení musí v takovém případě obsahovat uvedení skutečnosti, že se listina nedochovala, případně, že právní jednání bylo učiněno ústně.

K § 67 odst. 3 až 4

Změny práva

V § 67 odst. 3 až 4, jsou doplněny listiny, na jejichž základě se do katastru nemovitostí zapíše vlastnické právo nebo jiné věcné právo v případě přeměny obchodní společnosti nebo

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: