dnes je 18.5.2024

Input:

Novela stavebního zákona – kolaudace (§ 119 – 122a)

2.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Poměrně významné změny přináší novela v části týkající se užívání staveb, kterou nově označuje jako „Kolaudace“. Ve stavebním zákoně se jedná o ust. § 119 až 122a.

Dosavadní právní úprava připouštěla užívání dokončených staveb na základě dvou skutečností – oznámení užívání stavby u jednodušších staveb anebo vydání kolaudačního souhlasu. Užívání staveb, u kterých dosud postačovalo oznámení, bude po účinnosti novely, tedy od 1. 1. 2018, možné ihned po jejich dokončení, tedy bez jakéhokoliv „úkonu“ stavebního úřadu. Je otázkou, jak bude tato nová právní úprava provázána s právními předpisy upravujícími zápisy do katastru nemovitostí, tedy jaký podklad bude rozhodující pro zápis takovéto stavby, která se „nekolauduje“, příp. jakým způsobem bude prokazován vznik práva užívat stavbu např. vůči bankovním institucím, poskytujícím na realizaci staveb hypotéky či úvěry. Na možnosti provádět u těchto staveb kontrolní prohlídky novela stavebního zákona nic nemění. Zjistí-li tedy stavební úřad, že stavba není prováděna podle vydaného povolení (ohlášení nebo jiného úkonu stavebního úřadu), případně, že není prováděna bez závad, využije i v případě těchto staveb stavební úřad relevantních nástrojů, jako jsou nezbytné úpravy nebo řízení o odstranění stavby. Posoudit provedení takovéto stavby, která se nekolauduje, může stavební úřad v rámci kontrolní prohlídky v podstatě kdykoliv.

 

Kolaudační povinnost je novelou ponechána pouze u staveb a jejich změn vyžadujících podle platné úpravy kolaudační souhlas. Jedná se o stavby veřejné infrastruktury, kterými se podle § 2 odst. 1 písm. k) rozumí dopravní infrastruktura (například stavby pozemních komunikací, drah či letišť), dále technická infrastruktura (například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, produktovody) a občanské vybavení (např. stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální a zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva). Povinnost kolaudace zůstává u staveb, jejichž

Nahrávám...
Nahrávám...