dnes je 19.6.2024

Input:

Novela stavebního zákona společné územní a stavební řízení (§ 94j až 94p)

31.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Podle části čtyřicáté šesté nabývá tento zákon účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy 1. ledna 2018. Ministerstvo pro místní rozvoj na svých stránkách zveřejnilo pracovní verzi tzv. srovnávacího textu, tedy platné znění stavebního zákona s vyznačením změn.

Jedním z nových režimů povolování staveb, který tato novela přináší, je společné územní a stavební řízení, které je upraveno v ust. § 94j a násl. Společné územní a stavební řízení upravuje stavební zákon i v současném znění (ust. § 94a), novela však přináší novou koncepci tohoto institutu, a sice spojení dvou v řízení v jedno. Zatímco dle současné právní úpravy vede stavební úřad společné řízení podle pravidel pro obě řízení a odpovídá tomu i rozhodnutí, které má dva samostatně stojící výroky (jedním se stavba umísťuje a druhým povoluje), dle nové právní úpravy se bude jednat po všech stránkách o řízení jedno. Společné řízení bude možné vést rovněž u staveb, k jejichž povolení je příslušný jiný stavební úřad, než k jejich umístění, vyjma staveb leteckých a staveb dle ust. § 16 odst. 2 písm. a) až c). Příslušným k vydání společného povolení bude vždy stavební úřad příslušný k vydání stavebního povolení, tzn. např. v případě speciálních staveb to bude speciální stavební úřad. U souboru staveb se příslušnost stavebního úřadu určuje podle stavby hlavní. Ty stavební úřady, které by byly příslušné k umístění nebo povolení některých staveb vedlejších, mají ve společném řízení postavení dotčených orgánů vydávajících závazná stanoviska. Stavební úřad, který vydal společené povolení, provádí následně kontrolní prohlídky, povoluje změnu stavby před dokončením, případně může vést i řízení o odstranění stavby. Ve společném řízení dle nové právní úpravy bude stavební úřad určovat jeden okruh účastníků řízení, a to dle ust. § 94k. Ani v tomto případě již nebudou účastníky řízení spolky dle zvláštních právních předpisů.

I dle nové právní úpravy je řízení o vydání společného povolení zahájeno podáním jedné žádosti, jejíž náležitosti a povinné přílohy stanoví ust. § 94l. K žádosti připojí stavebník ve dvojím vyhotovení dokumentaci pro vydání společného povolení. V opačném případě, anebo pokud je doložena dokumentace, která není zpracována autorizovanou osobou, stavební úřad řízení zastaví.

Samotný průběh společného řízení je obdobný, jako v případě řízení územního. Nejprve

Nahrávám...
Nahrávám...