dnes je 5.10.2023

Input:

Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb.

5.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.3
Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Ing. Bohumír Číhal

Vyhláška 48/2014 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška je účinná od 1. dubna 2014, vybraná ustanovení od

 • 1. 9. 2014 – přílohy č. 1 až 8 a 19, 19a;

 • 1. 9. 2015 – příloha č. 19a formulářů C až F v řádku IV;

 • 1. 1. 2016 – příloha č. 20.

Zrušují se:

 • vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích;

 • vyhláška č. 185/1988 Sb., kterou se mění vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.

Rozsáhlá novela vyhláškou 48/2014 Sb., (45 novelizačních bodů a 24 příloh) byla potřebná především po novelizaci zákona o vodovodech a kanalizacích. Další vyhláškou provedené změny vycházejí z praktických zkušeností orgánů veřejné správy (zejména z poznatků získaných vodoprávními úřady všech stupňů a provozovateli vodovodů a kanalizací) a z poznatků odběratelů a zájmového a profesního Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Zásadní změny

Novela vyhlášky přináší významné změny, které se týkají zejména

 • změn v základních pojmech, zavedených v zákoně;

 • zrušení ustanovení vyhlášky, která jsou obsažena v novele zákona;

 • rozsahu, způsobu zpracování a průběžné aktualizace plánů rozvoje vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu;

 • upřesnění obsahu a formátu vedení majetkové a provozní evidence;

 • upřesnění náležitostí kanalizačních řádů;

 • náležitostí žádosti o povolení k provozování vodovodů a kanalizací;

 • elektronického podávání a předávání dat;

 • způsobu výpočtu pevné složky vodného a stočného, postupu a rozsahu vyúčtování všech položek výpočtu;

 • evidence nákladů a cen dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod;

 • změn v souvisejících právních předpisech (např. ve stavebním zákonu).

Základní pojmy

Základní pojmy používané ve vyhlášce rozšiřují definice uvedené v ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. § 2 odst. 1 a 2 zákona. Vyhláška využívá pojmy z vodního zákona a z českých technických norem (ČSN 75 0150 Vodní hospodářství – Názvosloví vodárenství, ČSN EN 1085 Čištění odpadních vod – Slovník a ČSN EN 752-1 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek část 1: Všeobecně a definice).

Voda převzatá a předaná

Termíny voda a kanalizace předaná a převzatá zavádějí nová písmena ustanovení § 1.

Vodou převzatou u vodovodů se rozumí pitná voda odebraná provozovatelem jednoho vodovodu od jiného provozovatele vodovodu, vodou převzatou u kanalizací se rozumí odpadní voda odebraná provozovatelem jedné kanalizace od jiného provozovatele kanalizace.

Vodou předanou u vodovodů se rozumí pitná voda dodaná provozovatelem jednoho vodovodu jinému provozovateli vodovodu, s výjimkou vody před úpravou nebo před hygienickým zabezpečením. Vodou předanou u kanalizací se rozumí odpadní voda dodaná provozovatelem jedné kanalizace jinému provozovateli kanalizace.

Provozovatel

K vyjádření obchodního vztahu je použit pojem provozovatel, neboť je to on, kdo pitnou vodu i odpadní vodu předává a přebírá. V případě kdy vodovody nebo kanalizace dvou a více různých vlastníků provozuje jeden provozovatel je žádoucí postupovat v souladu s písemnou dohodou o vzájemných právech a povinnostech dvou a více vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona. Pokud tato dohoda stanoví, že vlastníci budou mít jediného provozovatele a jednotnou cenu, nevznikne potřeba kalkulovat cenu pro pitnou vodu předanou a odpadní vodu převzatou. Bude-li mít každý z vlastníků samostatnou cenu, musí provozovatel i náklady evidovat samostatně pro každou z obcí a pak bude žádoucí stanovit i ceny pro vodné, pitné vody předané, nebo ceny pro stočné, odpadní vody převzaté.

Odborný zástupce provozovatele

Garantem odbornosti při provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu je fyzická osoba, která pro povolení prokazuje vzdělání a praxi (odpovědný zástupce provozovatele). Novela zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, účinná od 1. 1. 2014, zavedla nový název odborný zástupce provozovatele. Přestože ve vyhlášce ke změně nedošlo, platí termín odborný zástupce provozovatele v souladu se zákonem.

Další používané pojmy a jejich obsah uvádíme v textu k příslušné části nebo přílohy vyhlášky. Zvláště důležité je vymezení definic pro potřeby vybraných údajů majetkové a provozní evidence podle příloh vyhlášky č. 1 až 8.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Nové znění vyhlášky č. 428/2001 Sb. ustanovení § 3 uvádí rozsah zpracování a aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. Podle ustanovení § 4 se plán rozvoje a jeho průběžná aktualizace zpracovává v elektronické podobě v návaznosti na geografický informační systém. Krajský úřad předává Ministerstvu zemědělství a obce předávají krajskému úřadu aktualizace plánu rozvoje podle uvedeného rozsahu.

Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace

Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace tvoří podle zákona č. 274/2001 Sb. ustanovení § 5 odst. 2 součást provozní evidence vlastníka, slouží pro potřeby obsluhy, údržby, oprav a pro zpracování provozního řádu vodovodu nebo kanalizace podle zákona č. 254/2001 Sb. ustanovení § 59, ve znění pozdějších předpisů.

Tato dokumentace musí podle ustanovení vyhlášky č. 428/2001 Sb. § 10 obsahovat:

 • údaje o účelu a místu stavby, obchodní firmu, název nebo jméno a sídlo (adresu) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku s uvedením vlastnických nebo jiných práv k tomuto pozemku a údaje o rozhodnutích o stavbě (pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby);

 • technický popis stavby a jejího vybavení;

 • situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby;

 • technické parametry;

 • druh materiálu rozvodu a druh nátěrů nebo výstelek vnitřních stěn potrubí, vodojemů a čistírenských nádrží;

Poloha vodovodu nebo kanalizace se zakresluje v situačních plánech v měřítku 1 : 1 000, 1 : 500, popřípadě 1 : 2880. Jejich součástí jsou polohopisné údaje potřebné k vytýčení šachet, armatur, lomových bodů, odboček apod. v souřadnicích nebo vztažných kótách. U nově budovaného nebo rekonstruovaného vodovodu i kanalizace se výkresová dokumentace zpracovává podle projektové dokumentace upravené na základě zaměření skutečného provedení stavby.

Ustanovení tohoto paragrafu platí pouze pro výkresovou dokumentaci vodovodu nebo kanalizace používanou k účelům uvedeným v této vyhlášce. Obecně se obsah projektové dokumentace řídí jinými právními předpisy a technickými normami, které uvádějí pravidla pro zpracování výkresové dokumentace (např. stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb – výkresy vodovodu, ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – výkresy kanalizace).

Požadavky na výstavbu a provoz stokové sítě

Návrh odvádění odpadních vod

Odvádění odpadních vod dle zákona 254/2001 Sb. (viz § 38) se navrhuje podle výpočtu množství odpadních vod, výpočtu množství odváděných srážkových vod a systému jednotné nebo oddílné kanalizace. Při vypracování návrhu a výstavbě stokových sítí se postupuje podle normových hodnot (ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – část 1 – 6, ČSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí, ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí).

Nakládáním se srážkovými vodami

Nakládáním se srážkovými vodami, zejména na pozemku stavby, včetně opatření pro snížení množství srážkového odtoku a problematikou znečištění se zabývá TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami. Prioritu má z vodohospodářského hlediska zasakování (pokud je to možné z hlediska geologického). Řešení by mělo být uvedeno již v rámci územního rozhodnutí stavebního úřadu.

Revizní a vstupní šachty

Vzdálenost revizních a vstupních šachet v přímé trati neprůchodných stok je nejvýše 50 m, u průchodných stok nejvýše 200 m. Revizní, vstupní a lomové šachty a spádiště nelze umístit mimo trasu kanalizační stoky. Vymezení vzdáleností vstupních (revizních) šachet na kanalizaci zajišťuje právní závaznost normových hodnot v praxi při výstavbě nových kanalizací.

Provoz stokové sítě

Provoz stokové sítě a čistíren odpadních vod se řídí normovými hodnotami (ČSN EN 752 – 7 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – část 7: Provoz a údržba, TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí, TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod).

Při rozšiřování zastavěných ploch se často zapomíná při napojení těchto ploch na nutnost posoudit stávající jednotné kanalizace z hlediska kapacity. Neřešení odvádění srážkových vod má známé nepříznivé důsledky v zaplavování nižších poloh zastavěných území a vyplavování splašků do sanitárního vybavení bytů v přízemích domů. Z tohoto důvodu je žádoucí zpracování výpočtu ověřujícího schopnost kanalizace odvést zvýšené množství vod (dokonce povinnost podle zákona č. 274/2001 Sb. ustanovení § 12 odst. 1 zákona).

Kanalizační řád

Vlastník kanalizace je povinen zajistit zpracování kanalizačního řádu. Jeho účelem je zvláště stanovit nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky provozu kanalizace (podle ustanovení § 14 zákona). Požadavkem je ochrana stokové sítě, čistírny odpadních vod a recipientu. Zpracování návrhu kanalizačního řádu zajišťuje vlastník kanalizace odbornou osobou a předkládá jej ke schválení vodoprávnímu úřadu.

Kanalizační řád schvaluje rozhodnutím vodoprávní úřad. Schválení rozhodnutím musí předcházet řízení, a pokud je schválením kanalizačního řádu zasahováno do práv a povinností osob (fyzických a právnických), musí být tyto osoby účastníky řízení (ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb. - správního řádu).

Kanalizační řád podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. v ustanovení § 24 obsahuje:

 • základní údaje;

 • technický popis stokové sítě;

 • mapovou přílohu s vyznačením stokové sítě a polohy;

 • údaje o příslušné čistírně odpadních vod;

 • údaje o vodním recipientu v místě vypouštění odpadních vod;

 • seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno v souladu s požadavky vodního zákona;

 • stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění v souladu s přílohou č. 15 a nejvyššího přípustného množství průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro jednotlivé odběratele (netýká splaškových odpadních vod);

 • způsob a četnost měření množství odpadních vod a způsob měření množství srážkových vod u vybraných odběratelů a jejich seznam;

 • opatření při poruchách a haváriích kanalizace, v případech živelních pohrom a jiných mimořádných situací;

 • další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace a způsob kontroly míry jejich znečištění;

 • způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu.

Přípustné míry znečištění

Nejdůležitějším podkladem pro zpracování kanalizačního řádu je zpracování celkové bilance znečištění přitékající do čistírny odpadních vod, ze které se určuje příslušný podíl pro jednotlivé znečišťovatele zvláště průmyslového charakteru. Pro čistírny městských odpadních vod je prioritou čištění odpadních vod od obyvatelstva. Za tím účelem jsou uvedeny v příloze č. 15 vybrané ukazatele pro stanovení orientační přípustné míry znečištění pro vypouštěné průmyslové vody do kanalizace a jejich koncentrační limity.

Pro zařazení dalších ukazatelů do kanalizačního řádu a jejich koncentračních limitů je rozhodující specifické znečištění vyskytující se v dané aglomeraci (např. tuky, oleje, těžko odbouratelné organické látky, kovy). Jakost a množství odpadních vod od obyvatelstva se obvykle nelimitují, i když mohou nastat některé výjimečné situace (např. drtiče kuchyňských odpadů).

Povolení k provozování vodovodů a kanalizací

Náležitostí žádosti

Náležitostí žádosti dle zákona č. 274/2001 Sb. o povolení k provozování vodovodů a kanalizací k provedení § 6 odst. 12 a 13 uvádějí stávající ustanovení § 12 a nové ustanovení § 12a, upravující příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace.

Příbuzný obor vzdělání

Ustanovení § 12a vyplynulo z nutnosti vymezit přijatelným způsobem příbuzný obor vzdělání vzhledem k uvedení požadovaného vzdělání při posuzování kvalifikace podle § 6 odst. 2c zákona. Příbuznost oboru se posuzuje podle stejných kritérií u středoškolského, tak i vysokoškolského vzdělání. V ustanovení je uvedeno devět činností z oblasti provozování vodovodů a kanalizací, pro které jsou nutné znalosti obsažené ve vzdělávacím programu v oboru vodovodů a kanalizací. Ustanovení uvádí, že pokud alespoň pro čtyři z těchto činností jsou znalosti předávány a klasifikovány v posuzovaném studijním programu absolvovaném žadatelem, jedná se o obor příbuzný k oboru vodovodů a kanalizací.

Žádost o povolení k provozování vodovodů a kanalizací podává osoba, která hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci na příslušný krajský úřad (tím je ten, kde se nacházejí vodovody a kanalizace, pro které je žádáno). Mohou proto nastat případy, kdy jeden provozovatel žádá u více krajských úřadů.

Žádost obsahující údaje uvedené v příloze č. 11 vyhlášky se podává v elektronické podobě. K žádosti musí být dále doloženy dokumenty uvedené v ustanovení § 6 odst. 12 zákona. Předkládá se:

 • kopie oznámení živnosti (jedná se o živnost volnou ohlašovací);

 • kopie smlouvy uzavřené mezi vlastníkem a potenciálním provozovatelem, pokud není žadatelem přímo vlastník vodovodu nebo kanalizace;

 • kopie úředně ověřené, případně kopie dokladů o vzdělání a praxi odborného zástupce provozovatele a kopie jeho písemného souhlasu včetně ověřeného podpisu, pokud není sám žadatelem.

V případech, kdy vodovod nebo kanalizace provozně souvisejí s vodovodem nebo kanalizací jiného vlastníka se přikládají kopie písemné dohody těchto vlastníků podle § 6 odstavec 2b zákona.

Identifikační čísla majetkové evidence

Soupis identifikačních čísel majetkové evidence vodovodů a kanalizací (včetně počtu fyzických osob, které trvale využívají vodovod a kanalizaci), kterých se povolení týká, se uvádějí přímo ve formuláři žádosti, která se podává v elektronické podobě a ve stanoveném formátu. Majetková evidence je předmětem vyhlášky č. 428/2001 Sb. ustanovení § 6 vyhlášky a jejich příloh č. 1 až 4 (vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací) a č. 22 (struktura databázového souboru). Některé údaje z majetkové evidence podle přílohy č. 1 až 4 vyhlášky mají obsahově vazbu na statistické údaje Ročního výkazu o vodovodech a kanalizacích Českého statistického úřadu, ve kterém jsou vykazována data podle jednotlivých zpravodajských jednotek (provozovatelů zařízení). Některá základní data jsou obsahově shodná s prováděcími předpisy k vodnímu zákonu.

Při posuzování kvalifikace žadatel v případě, že uvádí absolvování příbuzného oboru k oboru vodovodů a kanalizací, doloží příbuznost

Nahrávám...
Nahrávám...