dnes je 18.5.2024

Input:

Novelizace vyhlášky č. 499/2006 Sb.

14.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě velké novely stavebního zákona dalších právních předpisů (zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), která nabude účinnosti dne 1. 1. 2018, přistoupilo Ministerstvo pro místní rozvoj také k novelizaci prováděcích vyhlášek.

První tato novela, která byla projednána a nyní bude publikována ve Sbírce zákonů, je novela vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Tato vyhláška z roku 2006 byla dosud novelizována pouze jednou (vyhláškou č. 62/2013 Sb.), a to v souvislosti s poslední velkou novelou stavebního zákona.

K prvním úpravám ve vyhlášce o dokumentaci staveb dochází hned v ust. § 1 odst. 1, kde je upřesněna terminologie v souvislosti s novým institutem společného řízení a s dokumentací pro provádění stavby. Ta je nově nazvána projektovou dokumentací ve smyslu ust. § 158 stavebního zákona, upravujících vybrané činnosti ve výstavbě. V odst. 3 je upraveno, že se vyhláška vztahuje na dokumentace pro vydání společného povolení pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. To, že se nevztahuje na dokumentace pro samostatné povolení nebo umístění těchto staveb, platí i nadále. Dle ust. § 1a je rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury, stavby dráhy, stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace a konečně souboru staveb v areálu jaderného zařízení, stanoven v přílohách č. 2 - 5 k této vyhlášce. Ust. § 1d upravují dokumentaci pro společné povolení, resp. odkazují co se těchto dokumentací týče, na přílohy č. 8 – 11, opět podle toho, o jaký druh stavby se jedná. V souvislosti s novými přílohami byly přečíslovány také následující přílohy upravující rozsah a rozsah projektových dokumentaci, dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace bouracích prací, a stavebního deníku.

V novém ust. § 6a odst. 1 vyhlášky je upřesněno, že dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle všech příloh kromě přílohy č. 5 (upravující dokumentaci k umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení) musí vždy obsahovat části A až D,  a dokumentace zpracovaná podle přílohy č. 5 k této vyhlášce musí vždy obsahovat části A až C. Text následujícího ustanovení reagoval na stávající praxi, když umožnil, aby byly jednotlivé položky dokumentace zpracovány dle druhu a významu stavby, charakteru navrhované změny v území, charakteru navrhované změny vlivu užívání stavby na území, podmínek v území, umístění stavby, stavebně technického provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí. V případě souboru staveb musí dokumentace pro

Nahrávám...
Nahrávám...