dnes je 14.6.2024

Input:

Osoby oprávněné uplatnit návrh na pořízení změny územního plánu

29.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.26
Osoby oprávněné uplatnit návrh na pořízení změny územního plánu

Mgr. Martina Pavelková

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. upravuje různé formy iniciativy, na základě které může dojít k pořízení změny územního plánu. Stavební zákon rozlišuje dva druhy procesů pořízení změn územního plánu, a sice postup standardní (§ 55 odst. 2) a postup zkrácený (§ 55a a další).

Obecně platí, že o pořízení změny rozhoduje vždy zastupitelstvo obce. Specifickým případem je, kdy pořízení změny vyplyne ze zprávy o uplatňování územního plánu (§ 55), nicméně i tu schvaluje zastupitelstvo.

V rámci standardního postupu může o pořízení změny zastupitelstvo rozhodnout z vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh občana obce, na návrh oprávněného investora a na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemkům nebo stavbě na území obce.

Přestože zákon pracuje v  § 44 s pojmem návrh (vyjma případu, kdy k pořizování dojde z vlastní iniciativy zastupitelstva), v pravém slova smyslu se o návrh nejedná, neboť s tímto podáním nejsou spojovány tytéž právní účinky, jako v případě žádosti dle správního řádu, a současně se nejedná o návrh územně plánovací dokumentace, který bude na základě příslušného rozhodnutí zastupitelstva teprve zpracován. Fakticky se tedy ve všech uvedených případech jedná o "podněty", se kterými nejsou spojeny žádné účinky v podobě zahájení řízení a podobné, a se kterými zastupitelstvo naloží dle své vůle v mezích řádného výkonu samosprávy a dle procesních pravidel upravených v § 46 stavebního zákona.

Co se týče návrhu orgánu veřejné správy, bude se typicky jednat o podnět dotčeného orgánu, který bude vyplývat ze změny jim pořizovaných dokumentů, jež jsou podkladem územního plánu apod. Občanem obce je podle zákona o obcích každá fyzická osoba, která je občanem České republiky a má v obci trvalý pobyt. Oprávněného investora definuje stavební zákon v § 23a.

Problematickým se tedy může jevit výklad pouze v případě osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemkům nebo stavbě na území obce. Obdobná práva mohou být jiná věcná práva nebo obecně jiná práva, v důsledku kterých má osoba určitý vztah k území obce, tedy věcná i závazková práva (typicky nájemní smlouva). V tomto případě je na místě se přiklonit spíše k

Nahrávám...
Nahrávám...