dnes je 5.12.2022

Input:

Nový občanský zákoník - veřejné seznamy od 1. 1. 2014

11.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.2
Nový občanský zákoník – veřejné seznamy od 1. 1. 2014

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - VEŘEJNÉ SEZNAMY OD 1. 1. 2014

Pro věcná práva je typické, že bývají předmětem určité veřejnoprávní evidence. To je logické, neboť působí-li tato práva vůči všem, je nezbytnou podmínkou pro dosažení dostatečné míry právní jistoty, aby se o jejich existenci mohl kdokoli bez vážnějších překážek kdykoli přesvědčit.

Nahoru Veřejné seznamy

NOZ zakotvuje ve svých ustanoveních § 980 až 986obecnou úpravu veřejných seznamů. Dle záměru zpracovatele se má jednat o regulaci působící subsidiárně pro všechny specifické druhy veřejných knih – např. pro katastr nemovitostí (samozřejmě jen v tom rozsahu, v němž zvláštní předpisy nebudou stanovovat jinak). Zákon vrací do českého práva základní principy veřejných knih v jejich ryzí podobě. Jako vhodné se jeví pojednat především o zásadě materiální publicity. Ta je dnes promítnuta velmi vulgárním způsobem v § 11 zákona č. 265/1992 Sb., podle něhož ten, kdo vychází ze zápisu v katastru učiněného po 1. lednu 1993, je v dobré víře, že stav katastru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět, že stav zápisů v katastru neodpovídá skutečnosti. Důsledky uvedeného pravidla jsou obecně známy a rozhodovací praxe našich vysokých soudů (zejména Nejvyššího soudu) nebyla schopna od 1. 1. 1993 nalézt dostatek odvahy k překonání tohoto neutěšeného stavu výkladem opřeným o právní principy. Ačkoli v tomto ohledu několikrát pozitivně zafungoval Ústavní soud, je potřeba říci, že praxe obecných soudů lpí na textu zákona velmi silně. Výsledkem je stav, kdy dobrá víra osob vycházejících z pravdivosti a úplnosti zápisů v katastru nemovitostí, nepožívá žádné právní ochrany. Hlavní smysl existence veřejné knihy je tak zcela degradován.

NOZ vrací situaci do normálu, když stanoví, že není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Dobrá víra se posuzuje k

Nahrávám...
Nahrávám...