dnes je 18.5.2024

Input:

Změny v zákoně o urychlení výstavby infrastruktury od 1. 1. 2021

23.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.68
Změny v zákoně o urychlení výstavby infrastruktury od 1. 1. 2021

Mgr. Martina Pavelková

Dne 13. 10. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony. Tato novela přináší do zákona o urychlení výstavby, stejně jako do stavebního zákona několik zásadních změn.

1) Změny v povolovacích řízeních

Množství změn doznala právní úprava řízení vedených o záměrech dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací dle uvedeného zákona. Speciálně oproti stavebnímu zákonu je nově upraveno doručování v řízení s velkým počtem účastníků nebo možnost nahrazení plánovací smlouvy vyjádřením vlastníků příslušné infrastruktury. V případě, že ve stanovené lhůtě nebyla v řízení vydána některá závazná stanoviska dotčených orgánů, případně je-li třeba vydaná závazná stanoviska koordinovat, nařídí stavební úřad (neveřejné) společné jednání s těmito dotčenými orgány. Dotčený orgán si může vyhradit vydání závazného stanoviska v prodloužené lhůtě 30 dnů ode dne konání společného jednání. Pokud není závazné stanovisko vydáno v této lhůtě, považuje se za souhlasné a bez podmínek. K později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží, přičemž obdobně se použije nová úprava ust. § 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (viz článek Změny ve stavebním zákoně od 1. 1. 2021). Jde-li o stavbu, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, provede řízení ten z nich, u kterého jako prvního byla podána žádost, a o této skutečnosti bezodkladně informuje stavební úřad, v jehož správním obvodu se má stavba též uskutečnit (neuplatní se tedy pravidlo stanovení příslušného stavebního úřadu nejbližším nadřízeným úřadem).

2) Rozšíření povinnosti umožnit provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy stavby

Od 31. 8. 2019 je v ust. § 2f zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby upravena všeobecná povinnost umožnit provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy stavby dopravní infrastruktury prováděné oprávněným investorem, a to i před zahájením řízení, kterým se stavba umisťuje nebo povoluje, nebo řízení, kterým se stavba umisťuje a povoluje. Za tímto účelem má oprávněný investor a jím zmocněné osoby právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovité věci. Nově je tato povinnost doplněna také vůči záměrům vodní nebo energetické infrastruktury. Současně je upřesněno, že oprávněným investorem se pro tyto případy myslí vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury.

3) Rozšíření povinnosti provést na výzvu přeložku dopravní nebo technické

Nahrávám...
Nahrávám...