dnes je 15.7.2024

Input:

Nový stavební zákon - stavební právo hmotné - požadavky na vymezování pozemků

26.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.53 Nový stavební zákon – stavební právo hmotné – požadavky na vymezování pozemků

Mgr. Martina Pavelková

Nový stavební zákon – stavební právo hmotné – požadavky na vymezování pozemků

Dne 25. listopadu 2019 byl do meziresortního připomínkového řízení předložen nový stavební zákon. Zákon předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj, dodavatelem návrhu byla Hospodářská komora. Dne 3. 4. 2020 bylo Ministerstvem pro místní rozvoj rozesláno připomínkovým místům vypořádání připomínek k návrhu nového stavebního zákona spolu s upraveným návrhem. Ve většině částí doznal návrh po vypořádání připomínek značných změn, příp. byl zcela přepracován. Opakování připomínkového řízení však Ministerstvo pro místní rozvoj dle svých mediálních prohlášení neplánuje. Nový zákon by měl nabýt platnosti v roce 2021 a účinnosti v polovině roku 2023.

V části čtvrté (ust. § 136 a násl.) nového stavebního zákona je upraveno stavební právo hmotné, čímž je do zákona částečně převzata obecná úprava obecných požadavků na výstavbu, která byla doposud svěřena pouze prováděcím právním předpisům. Podrobné vymezení těchto požadavků na výstavbu i některých jiných (např. stanovení náležitostí projektové dokumentace) však má být i nadále svěřeno prováděcím právním předpisům, příp. jiným právním předpisům (např. zákon o požární ochraně).

V hlavě I stavebního práva hmotného jsou upraveny požadavky na výstavbu. Požadavkům na vymezování pozemků jsou v této části věnována ust. § 137 – 141.

Obecné požadavky na vymezování pozemků

Dle ust. § 137 se pozemky vymezují v souladu s územně plánovací dokumentací, a nebyla-li vydána, s cíli a úkoly územního plánování. Dále musí být při vymezování pozemků zohledněny charakter a architektonická, urbanistická, kulturně-historická a archeologická hodnota území a kvalita vystavěného prostředí. Současně mají být pozemky vymezovány tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním umožňovaly využití pro stanovený účel. Samostatně je v ust. § 137 odst. 2 upraveno také vymezování pozemků s ohledem na účel jejich využití v zastavěném území obce bez územního plánu, ve kterém lze vymezovat pozemky a povolovat stavby pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, stavby občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením nebo rekreací, stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu a pozemky veřejných prostranství. Vymezování jiných pozemků a umisťování dalších staveb na nich je možné, jen pokud jsou tyto stavby v souladu s charakterem území a nesnižují kvalitu životního prostředí stanovenou jinými právními předpisy. Důraz má být při vymezování pozemků kladen na vymezování veřejných prostranství, zejména ulic. Co však stavební zákon v navržené podobě už nevyžaduje, je, aby byly nově vymezované pozemky (nikoliv stavební) dopravně napojeny

Nahrávám...
Nahrávám...