dnes je 13.4.2024

Input:

Nový stavební zákon - stavební právo hmotné - požadavky na umisťování staveb

21.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.52
Nový stavební zákon – stavební právo hmotné – požadavky na umisťování staveb

Mgr. Martina Pavelková

Dne 25. listopadu 2019 byl do meziresortního připomínkového řízení předložen nový stavební zákon. Zákon předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj, dodavatelem návrhu byla Hospodářská komora. Dne 3. 4. 2020 bylo Ministerstvem pro místní rozvoj rozesláno připomínkovým místům vypořádání připomínek k návrhu nového stavebního zákona spolu s upraveným návrhem. Ve většině částí doznal návrh po vypořádání připomínek značných změn, příp. byl zcela přepracován. Opakování připomínkového řízení však Ministerstvo pro místní rozvoj dle svých mediálních prohlášení neplánuje. Nový zákon by měl nabýt platnosti v roce 2021 a účinnosti v polovině roku 2023.

V části čtvrté (ust. § 136 a násl.) nového stavebního zákona je upraveno stavební právo hmotné, čímž je do zákona částečně převzata obecná úprava obecných požadavků na výstavbu, která byla doposud svěřena pouze prováděcím právním předpisům. Podrobné vymezení těchto požadavků na výstavbu má být i nadále svěřeno prováděcímu právnímu předpisům.

V hlavě I stavebního práva hmotného jsou upraveny požadavky na výstavbu. Požadavkům na umísťování staveb jsou v této části věnována ust. § 142 – 144.

Obecné požadavky

Podle ust. § 142 odst. 1 se stavby umisťují v souladu s územně plánovací dokumentací, a nebyla-li vydána v souladu s cíli územního plánování. Dále, stejně jako u vymezování pozemků, musí být při umísťování staveb zohledněny charakter a architektonická, urbanistická, kulturně-historická a archeologická hodnota území a kvalita vystavěného prostředí.

Umístění staveb musí dle odst. 2 umožňovat jejich napojení na sítě a pozemní komunikace a přístup požární techniky. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých komunikacích, současně

Nahrávám...
Nahrávám...