dnes je 30.11.2022

Input:

Občanskoprávní námitky

11.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako občanskoprávní námitky jsou stavebním zákonem v řízeních vedených stavebním úřadem označeny takové námitky, které překračují rozsah jeho působnosti, tzn., že jejich předmětem nejsou kritéria stanovená stavebním zákonem ve vztahu dotčení vlastnických práv účastníků řízení, ale namítané porušení norem občanskoprávních, povětšinou tvrzený zásah do sousedských práv apod.

Námitky občanskoprávní povahy jsou slovy zákona takové námitky, které stavební úřad může posoudit a vypořádat na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, případně rozhodnutí dotčených orgánů, nebo technických norem (nejčastěji se jedná o námitky týkající se umístění stavby na pozemku, její vzdálenosti od hranic, zastínění a oslunění, pohody bydlení atd.).

Stavební zákon počítá s možností účastníků řízení uplatnit občanskoprávní námitky, jak v územním, tak i ve stavebním řízení, a v zásadě u nich z hlediska jejich posouzení rozlišuje tři typy. Prvním typem občanskoprávních námitek jsou takové, o nichž dojde mezi účastníky řízení k dohodě, k níž je má stavební úřad povinnost vést. V případě takřka všech námitek je to stavebním zákonem preferované řešení.

Pokud však ohledně námitky mezi účastníky řízení k dohodě nedojde, učiní si podle občanskoprávních předpisů stavební úřad o takové námitce úsudek, a rozhodne ve věci. To, že si má stavební úřad o námitce učinit úsudek, však neznamená, že má námitku rozhodnout způsobem, jakým by o ní bylo rozhodnuto v občanském soudním řízení např. při žalobě na

Nahrávám...
Nahrávám...