dnes je 29.11.2022

Input:

Obecné principy volby a návrhu elektrického zařízení s ohledem na vnější vlivy

26.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2 Obecné principy volby a návrhu elektrického zařízení s ohledem na vnější vlivy

Ing. Karel Dvořáček

Výběr a návrh elektrického zařízení se provádí v souladu s normou ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 „Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy a na základě podmínek stanovených v protokolu o určení vnějších vlivů.

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 předepisuje základní podmínky pro výběr a stavbu elektrických zařízení. Hlavní váha této normy pro určování vnějších vlivů a základních opatření pro elektrické rozvody z nich vycházející je v tabulce ZA. 1 (obsahující ustanovení pro elektrická zařízení vycházející z dokumentu IEC a HD) a doplňjící ZA. 1N (vycházející z tuzemské praxe ).

Tabulka ZA. 1 je navíc doplněna přímými odkazy na IEC 60721-3-3 (ČSN EN 60721-3-3), IEC 60721-3-4 (ČSN EN 60721-3-4), soubor EN 61000 (soubor ČSN EN 61000), IEC/TR 61000-2-2, IEC/TR 61000-2-5, HD 60364-4-443 (ČSN 33 2000-4-443), EN 60255-22-1 (ČSN EN 60255-22-1) ITU-T .

Tabulka 1: Porovnání vnějších vlivů normálních dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Vnější vliv Kód Vnější vlivy normální
Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 
Teplota okolí  AA  AA4 a AA5  
Atmosférická vlhkost  AB  AB4 a AB5  
Nadmořská výška  AC  AC1  
Výskyt vody  AD  AD1  
Výskyt cizích pevných těles  AE  AE1  
Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek  AF  AF1  
Ráz  AG  AG1 (pro průmyslové provedení AG2)  
Vibrace  AH  AH1 (pro průmyslové provedení AH2)  
Ostatní mechanická namáhání  AJ  Dosud nestanoveno  
Výskyt rostlinstva neb plísní  AK  AK1  
Výskyt živočichů  AL  AL1  
Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení  AM  Nutno určit  
Sluneční záření  AN  AN1  
Seizmické účinky AP  AP1  
Bouřková činnost  AQ  AQ1  
Pohyb vzduchu  AR  AR1  
Vítr  AS  AS1  
Schopnost osob  BA  BA1  
Elektrický odpor lidského těla  BB  Dosud nestanoveno  
Kontakt osob s potenciálem země  BC  BC2  
Podmínky úniku v případě nebezpečí  BD  BD1  
Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů  BE  BE1  
Stavební materiál  CA  CA1  
Provedení (konstrukce budovy)  CB  CB1  

Dělení prostředí s povahou AM – Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení, elektromagnetické jevy s nízkým kmitočtem šířené vedením, indukcí nebo vyzařováním je v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 popsáno v tabulce 2.

Tabulka 2 – Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

Kód Vnější vliv  Odkaz na návazné předpisy 
AM   Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení    


AM-1-1

AM-1-2

AM-1-3  
Harmonické, meziharmonické
Kontrolovaná úroveň

Normální úroveň

Vysoká úroveň  


Musí se zabezpečit, aby se kontrolovaná úroveň nezhoršila


Zvláštní opatření v instalaci (například filtry)  Nižší než je uvedeno v tabulce 1 ČSN EN 61000-2-2
Dle tabulky 1
ČSN EN 61000-2-2

Místně vyšší než je uvedeno v tabulce 1 ČSN EN 61000-2-2  

AM-2-1
AM-2-2
AM-2-3  
Signální napětí
Kontrolovaná úroveň
Střední úroveň
Vysoká úroveň  

Možnost: blokovací obvody
Žádné dodatečné požadavky
Zvláštní opatření  
Nižší než je uvedeno níže
IEC/TR 61000-2-1 a
ČSN EN 61000-2-2  

AM-3-1
AM-3-2  
Změny amplitudy napětí
Kontrolovaná úroveň
Normální úroveň  

Například: kontrola u UPS
Podle ČSN 33 2000-4-444  
 

AM-4  
Neustálené napětí   
Podle EN 61000-2-2:2002  

AM-5  
Změny kmitočtu   
±1 Hz v souladu
s EN 61000-2-2  


AM-6  
Indukované napětí nízkého kmitočtu

Bez klasifikace  


Odkaz na IEC 60364-4-444 Vysoká odolnost systémů dálkového ovládání a kontrolních přístrojů  ITU-T (Mezinárodní telekomunikační unie)  


AM-7  
Stejnosměrný proud v obvodech střídavého proudu
Bez klasifikace  


Opatření pro omezení jejich přítomnosti v úrovni a čase v zařízeních využívajících proud nebo v jejich blízkosti  
 


AM-8-1
AM-8-1  
Vyzařovaná magnetická pole
Střední úroveň
Vysoká úroveň  


Normální
Ochrana vhodnými opatřeními; např. užitím clony a/nebo separace  


Úroveň 2 ČSN EN 61000-4-8
Úroveň 4 ČSN EN 61000-4-8
 

AM-9-1
AM-9-2
AM-9-3
AM-9-4  
Elektrická pole
Zanedbatelná úroveň
Střední úroveň
Vysoká úroveň
Velmi vysoká úroveň  
 

Odkaz na IEC/TR 61000-2-5
Odkaz na IEC/TR 61000-2-5
Odkaz na IEC/TR 61000-2-5  
 Elektromagnetické jevy s vysokým kmitočtem šířené vedením, indukcí nebo vyzařováním (stále nebo přechodně)  


AM-21  
Indukované oscilující napětí nebo proudy
Bez třídění  


Normální  


ČSN EN 61000-4-6  
AM-22-1
AM-22-2
AM-22-3
AM-22-4  
Šířené vedením, jednosměrně vedené v časovém měřítku nanosekund
Zanedbatelná úroveň
Střední úroveň
Vysoká úroveň
Velmi vysoká úroveň  
Ochranná opatření nezbytná
Ochranná opatření nezbytná
Normální zařízení
Vysoce odolná zařízení  
ČSN EN 61000-4-4Úroveň 1
Úroveň 2
Úroveň 3
Úroveň 4  
AM-23-1
AM-23-2
AM-23-3
 
Šířené vedením, jednosměrně vedené v časovém měřítku milisekund
Kontrolovaná úroveň
Střední úroveň
Vysoká úroveň  Odolnost zařízení proti přechodným přepětím a ochranné prostředky proti přepětí zvolené s ohledem na jmenovité napájecí vedení a na kategorii odolnosti proti přepětí podle  
ČSN 332000-4-443
IEC 60634-4-44  


AM-24-1
AM-24-2  
Oscilační přechodové jevy šířené vedením
Střední úroveň
Vysoká úroveň  


Odkaz na EN 61000-4-12
Odkaz na EN 60255-22-1  


ČSN EN 61000-4-12 ,
ČSN EN 60255-22-1  


AM-25-1
AM-25-2
AM-25-3  
Jevy vyzařované s vysokým kmitočtem
Zanedbatelná úroveň
Vysoká úroveň
Velmi vysoká úroveň  Normální x
Zvýšená odolnost  
ČSN EN 61000-4-3

Úroveň 1
Úroveň 2
Úroveň 3  

AM-31-1
AM-31-2
AM-31-3
AM-31-4  
Elektrostatické výboje
Nízká úroveň
Střední úroveň
Vysoká úroveň
Velmi vysoká úroveň  

Normální
Normální
Normální
Vyztužení  
ČSN EN 61000-4-2
Úroveň 1
Úroveň 2
Úroveň 3
Úroveň 4  

AM-41-1  
Ionizace
Bez klasifikace  

Speciální ochrana jako:
  • - vzdálenost od zdroje
  • - vložení clon, kryty ze speciálních materiálů

 
 
X Při uvedených vnějších vlivech je nutno učinit zvláštní opatření, například dohodou mezi projektantem instalace a dodavatelem zařízení o (například) použití zvlášť navrženého zařízení.  

Poznámka: Mezi základní požadavky na elektrické rozvody patří požadavek, aby byla instalována vždy elektrická řízení s takovou elektromagnetickou kompatibilitou a odolností, aby tato zařízení v elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala, aniž by sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí. Viz například požadavky ČSN 33 2000-4-444 „Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením”.

Dalším normativním požadavkem je, že osoby odpovědné za pevné instalace musí na požádání poskytnout dokumentaci, která je stanovena směrnicí EMC 2004/108. Úroveň podrobností dokumentace se může pohybovat od velmi jednoduchých informací k velmi podrobné dokumentaci pro složité instalace zahrnující potencionálně důležité aspekty EMC.

Jak tedy řešit povinnost poskytnutí dokumentace k EMC?

Elektromagnetická kompatibilita - Úroveň

Nahrávám...
Nahrávám...