dnes je 24.2.2024

Input:

Obecné zásady a doporučení pro schodiště a rampy

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.1
Obecné zásady a doporučení pro schodiště a rampy

Vymezení pojmů dle ČSN ISO 6707–1 (730000)

Vymezení pojmů

Pozemní stavba (Building) je stavba, jejímž jedním z hlavních účelů je poskytovat ochranu jejím uživatelům nebo vnitřnímu obsahu, obvykle je částečně nebo úplně uzavřená a je trvale umístěna na jednom místě. Podle účelu, kterému stavba slouží, se jedná zpravidla o stavby obytné, občanské nebo stavby průmyslové a zemědělské.

Vymezení pojmů dle ČSN 73 4130

Schodiště je stupňovitá stavební konstrukce určená k překonávání rozdílu výškových úrovní chůzí. Skládá se ze schodišťových ramen a schodišťových podest.

Šikmá rampa – sklonitá stavební konstrukce určená k překonávání rozdílu výškových úrovní chůzí. Je tvořena nášlapnou plochou rovinnou nebo zakřivenou.

Schodišťové rameno je souvislá sestava schodišťových stupňů, ve které jsou nejméně tři výšky schodišťových stupňů.

Poznámka: Překonávání rozdílu výškových úrovní jednou nebo dvěma výškami schodišťových stupňů se nepovažuje za schodišťové rameno.

Schodišťový stupeň, schod je prvek schodišťového ramene určený k překonávání různých výškových úrovní, jehož rozměr vychází z délky jednoho lidského kroku.

Podesta je vodorovná plošina, spojující nebo ukončující schodišťová ramena nebo šikmé rampy, je určená pro přechod a odpočinek osob pohybujících se po schodišti nebo šikmé rampě. Podle výškového umístění vzhledem k podlažím se rozeznávají podesty podlažní, neboli hlavní a mezipodlažní, neboli vedlejší.

Schodnice je šikmý nosník, podporující schodišťové rameno nebo schodišťové stupně.

Stupnice je horní vodorovná plocha schodišťového stupně, na kterou se našlapuje.

Podstupnice je přední přibližně svislá plocha schodišťového stupně.

Výstupní čára je pomyslná čára spojující přední hrany schodišťových stupňů v teoretické ose výstupu. Začíná na hraně prvního (nástupního) stupně a končí na hraně posledního (výstupního) stupně schodiště.

Sklon schodišťového ramene ( α ) je úhel mez vodorovnou rovinou a výstupní čárou. Vyjadřuje se též tangentou tohoto úhlu, tj. podílem výšky a šířky schodišťového stupně.

Madlo je prvek sloužící k přidržování při chůzi po schodišti nebo šikmé rampě. Může být součástí zábradlí nebo samostatně osazeno na konstrukci ohraničující schodiště, např. na stěně, ne na konstrukci oddělující výtahovou šachtu.

FUNKČNÍ POŽADAVKY

Funkční požadavky

Požadavky na funkci schodišť vyplývají nebo jsou uvedeny:

 • v obecně závazných předpisech, jimiž jsou zejména:

  • stavební zákon č. 183/2006 Sb.,

  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby,

  • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

  • nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,

  • nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.,

 • v českých nebo evropských technických normách,

 • v projektové dokumentaci, jako požadavek projektanta – architekta, investora nebo stavebníka.

Poznámka: vzhledem k častým změnám legislativních předpisů a norem je třeba při práci s nimi pracovat vždy s platným zněním.

ZÁVAZNÉ POŽADAVKY

Základní požadavky stanovené stavebním zákonem a zákonem o technických požadavcích na výrobky jsou uvedeny viz Obecné zásady a doporučení pro zakládání pozemních staveb.

Vybrané výrobky v souvislosti se schodišti a šikmými rampami

Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., stanoví jako vybrané výrobky v souvislosti se schodišti a šikmými rampami zejména tyto:

 • cement,

 • betonářská výztuž,

 • přírodní kamenivo do betonu a malty,

 • přísady do betonu,

 • beton třídy C12/15 a vyšší,

 • lehký beton pro nosné konstrukce,

 • prefabrikované betonové výrobky (z hutného i lehkého betonu) pro konstrukční použití,

 • průmyslově vyráběné malty pro omítky,

 • vápno pro stavební účely,

 • spony, táhla, stropní závěsy, konzoly, opěrné úhelníky,

 • konstrukční výrobky z rostlého dřeva,

 • konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva,

 • spojovací prostředky pro konstrukční výrobky ze dřeva,

 • smykové desky a hmoždíky, ozubené hmoždíky, desky s prolisovanými trny, hřebíkové desky pro konstrukční dřevěné výrobky,

 • konstrukční kovové stavební díly,

 • kovové konstrukční profily a plechy a dílce,

 • svařovací materiály,

 • konstrukční spojovací prostředky nosných konstrukcí (nýty, šrouby, čepy, matice),

 • tepelně izolační výrobky,

 • hydroizolační materiály pro izolaci podlah,

 • tmely, maltoviny a lepidla,

 • výrobky pro požární přepážky, těsnění a ochranu,

 • výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky,

 • výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky dřeva a kovů,

 • sklo ploché nebo zakřivené bezpečnostní,

 • kovové a plastové kotvy do betonu,

 • stavební ložiska a závěry dilatačních spár,

 • výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Základní požadavky na stavbu

Ustanovení § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb., stanoví základní požadavky na stavbu, tedy i schodiště a rampy, které musí být navrženy a provedeny tak, aby byly vhodné při respektování hospodárnosti pro zamýšlené využití a aby současně splnily (při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence) základní požadavky, kterými jsou:

 • mechanická odolnost a stabilita,

 • požární bezpečnost,

 • ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

 • ochrana proti hluku,

 • bezpečnost při užívání,

 • úspora energie a ochrana tepla.

Požadavky týkající se mechanické odolnosti a stability

Ustanovení § 9 vyhlášky č. 268/2009 Sb., stanoví požadavky týkajících se mechanické odolnosti a stability, které souvisejí se schodišti a rampami. Návrh a provedení schodiště nesmí způsobit:

 • náhlé nebo postupné zřícení nebo destruktivní poškození vlastní stavby nebo přilehlé stavby,

 • nepřípustné přetvoření, které může narušit stabilitu, mechanickou odolnost, trvanlivost nebo uživatelnost stavby i její části,

 • poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce,

 • ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby,

 • ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby,

 • stavební konstrukce a stavební prvky musí po dobu předpokládané životnosti vyhovovat požadovanému účelu a odolávat všem zatížením a vlivům, kterým mohou být vystaveny.

Oblast požární ochrany související s konstrukcí schodiš a ramp

Oblast požární ochrany, související s konstrukcí schodišť a ramp, obsaženou ve zrušené vyhlášce č. 137/1998 Sb. pokrývá vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, na kterou se platná vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby odkazuje. České technické normy, na které se odvolávají jednotlivé paragrafy vyhlášky č. 23/2008 Sb., jsou souhrnně uvedeny v přílohách normy a vybrané z nich obsahuje část naší kapitoly Požadavky vyplývající z technických norem.

Navrhování a umístní stavby

Ustanovení § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. definuje v oblasti požární ochrany související s konstrukcí schodišť a ramp následující zásady pro navrhování a umístění stavby:

 • stavba musí být umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky požární ochrany na

  • odstupové vzdálenosti,

  • požárně nebezpečný prostor,

  • přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku.

 • při navrhování stavby musí být podle druhu stavby splněny technické podmínky požární ochrany na

  • stavební konstrukce a technologické zařízení,

  • evakuace osob a zvířat, stanovené v českých technických normách, pokud zvláštní právní předpis (Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru – vyhláška "o požární prevenci“) nestanoví jinak.

Požární úseky a stupeň požární bezpečnosti

Podle ustanovení § 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Požární úseky a požární riziko musí být při navrhování stavby vymezeny požární úseky a určena pravděpodobná intenzita případného požáru v těchto požárních úsecích nebo jejich částech (používaný termín "požární riziko“).

Ustanovení § 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb definuje stupeň požární bezpečnosti jako schopnost stavebních konstrukcí požárního úseku nebo jeho části jako celku odolávat účinkům požáru z hlediska rozšíření požáru a stability konstrukce stavby. Stanoví se podle českých technických norem podle druhu stavby v závislosti na

 • požárním riziku,

 • konstrukčním systému stavby a

 • výšce stavby nebo počtu podlaží při zohlednění polohy požárního úseku v nadzemním nebo podzemním podlaží.

Požární odolnost

Ustanovení § 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. stanoví požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru takto:

 • požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru požárního úseku musí být s přihlédnutím k druhu konstrukce a stavby navržena postupem podle českých technických norem,

 • požárně dělicí a nosná stavební konstrukce u stavby se 3 a více nadzemními podlažími musí být navržena s požární odolností nejméně 30 minut, nestanoví-li české technické normy požární odolnost vyšší. V případě požárně dělicí a nosné stavební konstrukce posledního nadzemního podlaží a požárního úseku bez požárního rizika se požadavek na požární odolnost stanoví podle českých technických norem,

 • požární uzávěr prostoru, ve kterém je umístěna havarijní jímka podle české technické normy, musí splňovat podmínku požární odolnosti jako požárně dělicí konstrukce, ve které je osazen, nejvýše však 90 minut.

Reakce na oheň

Podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Reakce na oheň musí být reakce stavební konstrukce včetně stavebního výrobku určeného k zabudování do stavby na oheň klasifikována do tříd A až F včetně přiřazených indexů podle platné české technické normy.

Požadavky na evakuaci osob

Ustanovení § 10 vyhlášky č. 23/2008 Sb. stanoví požadavky evakuace osob takto:

 • únikové cesty určené pro evakuaci osob musí být navrženy tak, aby svým typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídaly požadavkům této vyhlášky a platných českých technických norem. Nouzovým osvětlením musí být vybavena chráněná úniková cesta a částečně chráněná úniková cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu.

 • otevíratelnost a průchodnost dveří, které se nacházejí na únikové cestě, musí odpovídat českým technickým normám.

 • nášlapná vrstva podlahy v chráněné únikové cestě musí být navržena z hmot třídy reakce na oheň nejméně Cfl–s1.

 • úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob.

Přístup pro záchranné práce

Ustanovení § 12 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Zařízení pro hašení požárů a záchranné práce stanoví, že pro účinný a bezpečný zásah jednotky požární ochrany, popřípadě pro prvotní zásah při požáru musí být stavba navržena a zajištěna

 • přístupovou komunikací, včetně nástupní ploch y pro požární techniku,

 • vnitřní a vnější zásahovou cestou, které komunikačně navazují na přístupovou komunikaci, v souladu s českými technickými normami a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 3 vyhlášky Podrobnější vymezení technických podmínek PO zařízení pro hašení požárů a záchranné práce.

Ustanovení § 10 vyhlášky č. 268/2009 Sb., stanoví s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí následující požadavky:

Požadavky s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí

 • stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech, zejména následkem:

  • uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat,

  • přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší,

  • uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících,

  • nedostatečných zvukoizolačních vlastností,

  • nevhodných světelně technických vlastností.

Denní osvětlení, větrání a vytápění schodišťového prostoru, popř. ramp

Ustanovení § § 11 a 12 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví pro denní osvětlení, větrání a vytápění rovněž i schodišťového prostoru, popř. i ramp následující:

 • u nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu,

 • komunikační prostory musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami a musí být odvětrány,

 • byty a další místnosti obytných budov a pokoje ubytovacích zařízení nesmí být větrány do společných prostor a prostor komunikačních.

Ochrana proti hluku a vibracím

Ustanovení § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví pro ochranu proti hluku a vibracím následující požadavky:

 • stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedících pozemcích a stavbách,

 • požadovaná vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn a příček mezi místnostmi je dána normovými hodnotami,

 • požadovaná kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí s podlahami je dána normovými hodnotami,

 • všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace musí být v budovách s obytnými a pobytovými místnostmi umístěna a instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby,

 • instalační potrubí se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášela do chráněných vnitřních prostorů stavby hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí.

Bezpečnost při provádění a užívání staveb

Ustanovení § 15 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví z hlediska bezpečnosti při provádění a užívání staveb tyto podmínky:

 • hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi musí umožňovat přepravupředmětůrozměrů1 950 × 1 950 × 800 mm; u staveb, ve kterých je zajišťována zdravotní a sociální péče, musí umožňovat přepravu předmětů rozměrů 1 950 × 1950 × 900 mm. Uvedený požadavek se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci,

 • při provádění staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách.

Přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb. stanoví v příloze č. 1 následující požadavky pro přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

 • povrch chodníků, schodišť, šikmých ramp a podlah vnitřních komunikací musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg α, kde α je úhel sklonu rampy.

Výškové rozdíly

 • výškové rozdíly vnějších a vnitřních komunikací nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny šikmými rampami případně zvedacími zařízeními,

 • sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28 ° a výška schodišťového stupně větší než 160 mm; to neplatí pro bytové domy,

 • schodišťová ramena a šikmé rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat o 150 mm první a poslední schodišťový stupeň, případně začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu,

 • šikmé rampy musí být široké nejméně 1 300 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %).

 • není-li šikmá rampa delší než 3 000 mm, smí mít sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí u staveb domů s byty zvláštního určení, domů zvláštního určení a domů určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením,

 • šikmé rampy musí mít po obou stranách ve výši 250 mm vodící tyč,

 • šikmá rampa delší než 9 000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1 500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená šikmá rampa. Podesty šikmých ramp musí mít délku nejméně 1 500 mm,

 • stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. U schodišť v dopravních stavbách a u místních komunikací musí být stupnice označena pruhem žluté barvy šířky 100 mm na délku schodu, ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany schodu. V ostatních stavbách lze připustit kontrastní označení celé stupnice, popřípadě jen pruhu. Kontrastní označení podstupnice je nepřípustné,

 • schodiště, rampy a konstrukce vybíhající do prostoru musí být upraveny tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do prostoru s nižší výškou než 2 200 mm v exteriéru a 2 100 mm v interiéru.

Vstupy do budov

 • před vstupem do budovy musí být vodorovná plocha nejméně 1 500 mm x 1 500 mm, při otevírání dveří ven nejméně 1 500 mm x 2 000 mm. Za vodorovnou plochu se považuje i plocha ve sklonu v poměru nejvýše 1:50 (2,0 %),

 • vstupní dveře musí umožňovat otevření nejméně 900 mm; tento požadavek platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří. Smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem, zejména zaskleny nerozbitným sklem. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na stran opačné než jsou závěry, s výjimkou dveří automaticky ovládaných. Dveře karuselového provedení musí umožnit průjezd osoby na vozíku bez dalších podmiňujících opatření, jinak musí být doplněny dalšími otevíravými dveřmi.

Vnitřní prostory

 • podlahy místností musí mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,6; to neplatí pro pro bytové domy,

 • nejméně jedno okno musí mít pákové uzávěry nejvýše 1 100 mm nad podlahou; to neplatí pro pro bytové domy,

 • okna s parapetem a prosklené stěny s parapetem nižším než 500 mm, musí mít spodní část do výšky 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození a ve výšce 1 100 mm až 1 600 mm opatřeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm, nebo pruhem ze značek o rozměru 50 mm x 50 mm, vzdálenými od sebe maximálně 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí,

 • dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm, u staveb domů s byty zvláštního určení a domů zvláštního určení, 900 mm. Prosklené stěny nebo dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 1 100 mm až 1 600 mm označeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm, nebo pruhem ze značek o rozměru 50 mm x 50 mm vzdálenými od sebe maximálně 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Spodní část takových dveří musí být upravena obdobně jako prosklené stěny. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy.

Úspora energie a tepelná ochrana

Ustanovení § 16 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví z hlediska úspor energie a tepelné ochrany tyto podmínky:

 • budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, větrání, umělé osvětlení, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. Energetickou náročnost je třeba ovlivňovat tvarem budovy, jejím dispozičním řešením, orientací a velikostí výplní otvorů, použitými materiály a výrobky a systémy technického zařízení budov. Při návrhu stavby se musí respektovat klimatické podmínky lokality.

 • budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být navrženy a provedeny tak, aby byly dlouhodobě po dobu jejich užívání zaručeny požadavky na jejich tepelnou ochranu splňující

  • tepelnou pohodu uživatelů,

  • požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov,

  • nízkou energetickou náročnost budov.

 • požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov jsou dány normovými hodnotami.

Stěny a příčky

Ustanovení § 19 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví pro stěny a příčky schodišť:

 • vnější stěny a vnitřní stěny oddělující prostory s rozdílným režimem vytápění a stěnové konstrukce přilehlé k terénu musí spolu s jejich povrchy splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami

  • nejnižších vnitřních povrchových teplot konstrukce, zejména v místech tepelných mostů v konstrukci a tepelných vazeb mezi konstrukcemi,

  • součinitele prostupu tepla, včetně tepelných mostů v konstrukci,

  • lineárních a bodových činitelů prostupu tepla pro tepelné vazby mezi konstrukcemi,

  • kondenzace vodních par a bilance vlhkosti v ročním průběhu,

  • průvzdušnosti konstrukce a spár mezi konstrukcemi,

  • tepelné stability konstrukce v zimním a letním období ve vazbě na místnost nebo budovu,

  • prostupu tepla obvodovým pláštěm budovy ve vazbě na další konstrukce budovy.

 • Stěna nebo příčka je vyhovující z hlediska zvukové izolace, jestliže splňuje požadavky stavební akustiky na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách danou normovými hodnotami dle charakteru užívaných místností nebo navrhovaného způsobu užívaných místností.

Požadavky pro stropy – stavební konstrukce související se schodišti a rampami

Ustanovení § 20 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví pro stropy – stavební konstrukce související se schodišti a rampami následující požadavky:

 • vnější i vnitřní stropní konstrukce musí spolu s podlahami a povrchy splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu konstrukcemi v ustáleném i neustáleném teplotním stavu, které vychází z normových hodnot.

 • stropy spolu s podlahami a povrchy jsou vyhovující z hlediska zvukové neprůzvučnosti, jestliže jejich vážená stavební neprůzvučnost a vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku splňují minimální požadavky stavební neprůzvučnosti dané normovými hodnotami.

Požadavky pro podlahy a povrchy stěn a strop stavební konstrukce související se schodišti a rampami

Ustanovení § 21 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví pro podlahy, povrchy stěn a stropů stavební konstrukce související se schodišti a rampami následující požadavky:

 • podlahové konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném a neustáleném teplotním stavu včetně poklesu dotykové teploty podlah, a dále požadavky stavební akustiky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost dané normovými hodnotami. Souvrství celé stropní konstrukce se posuzuje komplexně,

 • podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám,

 • návrh a provedení nášlapné vrstvy se posuzuje i z hlediska protiskluznosti z důvodu změn možných vlivem vlhkosti. Pro posouzení vhodnosti podlahoviny se použijí hodnoty deklarované výrobcem v souladu s příslušnou technickou specifikací výrobku,

 • instalace uložené v podlaze nesmí narušit vlastnosti podlahy požadované pro příslušný prostor,

 • povrch stěn a příček v prostorech, kde je nebezpečí výbuchu prachu, musí být hladký s omyvatelnou úpravou.

Požadavky pro schodiště a šikmé rampy

Ustanovení §§ 22 a 23 vyhlášky č. 268/2009 Sb., stanoví pro schodiště a šikmé rampy následující požadavky:

 • Každé podlaží (mimo vstupní přístupné přímo z upraveného terénu) a každý užitný půdní prostor budovy musí být přístupné alespoň jedním schodištěm (hlavní schodiště). Další schodiště (pomocná) se navrhují především pro řešení únikových, popřípadě zásahových cest v souladu s normovými hodnotami. Místo schodišť lze navrhnout šikmé rampy, které na únikových cestách nesmí mít větší sklon než 1 : 8.

 • Nejmenší podchodná a průchodná výška schodišť je dána normovými hodnotami.

 • Všechny schodišťové stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít stejnou výšku, v přímých ramenech i stejnou šířku.

 • Nejmenší šířky schodišťového stupně a stupnice jsou dány normovými hodnotami.

 • nejvyšší počet výšek schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni je dán normovými hodnotami. Stupnice schodišťového stupně musí být vodorovná, bez sklonu v příčném i podélném směru a její povrch musí být z materiálu odolného působení mechanického namáhání a vlivů daného prostředí,

 • sklon schodišťových ramen v bytech a bytových domech je dán normovými hodnotami,

 • nejmenší dovolená průchodná šířka schodišťových ramen, rozměry podest a mezipodest, umístění dveří v prostoru podest a další bezpečnostní požadavky jsou dány pro jednotlivé druhy staveb normovými hodnotami,

 • povrch podest vnitřních schodišť musí být vodorovný beze sklonu v příčném i podélném směru. Povrch podest vnějších schodišť může mít podélný sklon ve směru sestupu nejvýše 7 %,

 • žebříkové schodiště je možno navrhnout pouze pro občasné používání omezeným počtem osob. Nejmenší průchodná šířka ramene žebříkového schodiště a nejmenší schodišťová výška schodišťového stupně jsou dány normovými hodnotami,

 • protiskluzová úprava povrchu okrajů schodišťových stupňů, podest vnitřních a vnějších schodišť, celých stupnic žebříkového schodiště a šikmých ramp musí splňovat normové hodnoty,

 • návrh a provedení nášlapné vrstvy se posuzuje i z hlediska protiskluznosti z důvodu změn možných vlivem vlhkosti. Protiskluzové úpravy stupnic schodů nesmí vystupovat nad povrch stupnice více než 3 mm,

 • technické požadavky na šikmé rampy jsou dány normovými hodnotami,

 • hluk přenášený ze schodišť a

Nahrávám...
Nahrávám...