dnes je 19.7.2024

Input:

Obecné zásady pro návrh a provádění vodorovných konstrukcí

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2 Obecné zásady pro návrh a provádění vodorovných konstrukcí

VYMEZENÍ POJMŮ DLE ČSN ISO 6707-1 (730000)

Vymezení pojmů

V oblasti vodorovných konstrukcí, zejména stropních konstrukcí, obsahuje uvedená norma značné nepřesnosti způsobené zejména špatným překladem z angličtiny. Pojmy uvedené v normě pod čísly 5.2.10, 5.2.11, 5.2.17 a všechny další, které se na ně odvolávají, jsou v českém znění nesmysly a nelze jich používat. Je třeba poznamenat, že ani anglický originál není v některých případech zcela výstižný. Pokud je to možné, je správný český ekvivalent anglického originálu uveden dále.

Strop (ceiling) – konstrukce, která je podkladem podlahy nebo střechy a vytváří horní povrch ohraničeného prostoru, často skrývá (obsahuje) nosné prvky nebo technické nebo elektrické systémy.

Snížený podhled (false ceiling) – konstrukce, která snižuje výšku prostoru nebo vytváří prostor pro rozvody (pod stropem).

Střecha (roof) – konstrukce, která shora ohraničuje pozemní stavbu.

Plochá střecha (flat roof) – střecha je buď vodorovná, nebo se sklonem do 10 ° nebo menším (v ČR pouze do 5 °).

Podlaha (floor) – vodorovná rovinná konstrukce, která tvoří nejníže položený povrch v libovolném prostoru v pozemní stavbě.

Venkovní podlaha (open floor) – podlaha, která není zakryta stropem.

Podlahová krytina (flooring) – nejvrchnější vrstva podlahy, která slouží jako nášlapná vrstva.

Plovoucí podlaha (floating floor) – konstrukce podlahy, jejíž horní vrstvy jsou uloženy na pružné vrstvě nebo podložce k zabezpečení protihlukové a protivibrační izolace.

Balkon (external balcony) – přístupná plošina předsazená před vnější líc pozemní stavby.

Lodžie (internal balcony) – přístupná plošina zapuštěná do vnějšího líce pozemní stavby.

Arkýř (bay window) – konstrukce s rovnými bočními stranami vystupující z líce budovy s jedním nebo více okny.

Obloukový arkýř (bow window) – půdorysně zakřivená konstrukce vystupující z líce budovy s jedním nebo více okny.

FUNKČNÍ POŽADAVKY NA VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Funkční požadavky

Funkční požadavky vyplývají z obecně závazných předpisů (viz Návrh novely nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), z technických norem a zvláštních přání stavebníka.

Výklad právní věty
Závazné požadavky na vodorovné konstrukce jsou v mnoha případech shodné s požadavky uvedenými pro základové konstrukce v kap. Návrh novely nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a pro svislé konstrukce v kap. 7.1. Zejména zde platí uvedená ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb., (§ 121, 125, 152, 153, 156) a zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb.

Vybrané výrobky používané pro vodorovné stavební konstrukce

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., stanoví jako vybrané výrobky používané pro vodorovné stavební konstrukce zejména tyto:

 • cement,

 • betonářská a předpínací výztuž,

 • popílek a struska do betonu a malty,

 • přírodní kamenivo do betonu a malty,

 • přísady do betonu,

 • beton třídy C12/15 a vyšší,

 • lehký beton pro nosné konstrukce,

 • stříkaný beton,

 • prefabrikované betonové výrobky (z hutného i lehkého betonu) pro konstrukční použití,

 • sestavy (systémy) nenosného ztraceného bednění betonových konstrukcí z dutých tvárnic nebo panelů,

 • malty k injektáži,

 • vápno pro stavební účely,

 • žárovzdorné výrobky tvarové, netvarové a tepelně izolační,

 • pálené stropní výrobky,

 • desky na bázi dřeva a dřevního odpadu,

 • konstrukční výrobky z masivního dřeva,

 • konstrukční výrobky ze dřeva lepené,

 • spojovací prostředky pro výrobky ze dřeva,

 • kovové konstrukční profily a plechy a dílce,

 • svařovací materiály,

 • konstrukční spojovací prostředky nosných konstrukcí (nýty, šrouby, čepy, matice),

 • tepelně a zvukově izolační materiály,

 • hydroizolační materiály pro izolaci podlah, základových van, stěn a vodorovných konstrukcí,

 • lehčené kamenivo, expandované hlíny, škváry ap. pro tepelně izolační zásypy,

 • tmely pro stavební účely,

 • výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky,

 • lepidla zajišťující statické spolupůsobení prvků konstrukcí,

 • geosyntetické materiály (membrány a textilie),

 • lehké výplňové, popříp. tepelně izolační malty,

 • výrobky pro pevné podlahové povrchy,

 • pružné a textilní podlahoviny,

 • zavěšené podhledy s požadavky na požární ochranu, hygienu, ochranu proti hluku, pronikání vody a úniku tepla,

 • sádrové podhledové desky.

Požadavky na vodorovné stavební konstrukce

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, stanoví závazné požadavky na vodorovné stavební konstrukce takto:

Ustanovení § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví podrobný výčet požadavků týkajících se požadavků na bezpečnost a vlastnosti staveb. Vycházejí z obecného postulátu, platného pro celek i jeho konstrukční části, že stavba musí být provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a splňovala základní požadavky, kterými jsou:

 • mechanická odolnost a stabilita,

 • požární bezpečnost (odkaz na vyhlášku č. 23/2008 Sb.),

 • ochrana zdraví a životního prostředí (odkaz na zákon č. 258/2000 Sb. a vyhlášku č. 380/2002 Sb.),

 • ochrana proti hluku (odkaz na NV č. 148/2006 Sb.),

 • bezpečnost při užívání ,

 • úspora energie a tepelná ochrana (odkaz na zákon č. 406/2000 Sb. a vyhlášku č. 148/2007 Sb.).

Stavba, včetně navržených a použitých výrobků, materiálů a konstrukcí, musí splňovat uvedené požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby.

Požadavky mechanické odolnosti a stability

Ustanovení § 9 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví podrobný výčet požadavků týkajících se mechanické odolnosti a stability, které se dotýkají vodorovných konstrukcí. Návrh a provedení stavby nesmí způsobit:

 • náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby,

 • nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby event. její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby,

 • poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce,

 • stavby umístěné na poddolovaném území a v dosahu seizmických účinků musí být navrženy též s ohledem na předpokládané deformace základové půdy,

 • konstrukce staveb v záplavovém území pod úrovní hladiny, pro kterou bylo stanoveno záplavové území, musí být navrženy na mimořádné zatížení, zejména při povodni a jejím opadnutí,

 • porušení stavby v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit.

Ohrožení zdraví a životního prostředí

Ustanovení v § 9 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví, že stavba nesmí ohrožovat život a zdraví, bezpečnost a zdravé životní prostředí, zejména následkem:

 • uvolňováním látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny,

 • uvolňováním emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících,

 • znečištění vzduchu a půdy,

 • nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře,

 • výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích,

 • nedostatečných zvukově-izolačních vlastností.

Světlá výška místností musí být alespoň 2 600 mm v obytných a pobytových místnostech, 2 300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví. Místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti, pokud vyhláška u vybraných druhů staveb nestanoví jinak. V průmyslových stavbách se postupuje podle NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Škodlivé působení hluku a vibrací

Ustanovení § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví, že stavba musí odolávat škodlivému vlivu působení hluku a vibrací a musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedících pozemcích a stavbách. Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace musí být umístěna a instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. To platí i pro vedení a připevnění instalačních. Dodrženy musí být normové hodnoty kročejové neprůzvučnost stropních konstrukcí.

Tepelná a zvuková pohoda

Ustanovení § 20 vyhlášky č. 268/2009 Sb. se zaměřuje na vnější i vnitřní stropní konstrukce. Tyto konstrukce musí, spolu s podlahami a povrchy, splňovat normové požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu konstrukcemi v ustáleném i neustáleném teplotním stavu (viz. normy řady ČSN 73 0540). Stropy spolu s podlahami a povrchy vyhoví z hlediska zvukové neprůzvučnosti, jestliže jejich vážená stavební neprůzvučnost a vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku splňují minimální požadavky stavební neprůzvučnosti dané normovými hodnotami.

Předsazené části stavby

Ustanovení § 31 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví, že předsazené části stavby a lodžie nesmí svým umístěním a provedením ohrožovat provoz na veřejném prostoru. Jejich výška nad vozovkou a nad přilehlou částí chodníku, s bezpečnostním odstupem dopravního prostoru v šíři 0,5 m, musí být nejméně 4,95 m. Podlahy balkónů, teras a lodžií musí být vodotěsné se zabezpečeným odvodem srážkové vody a s protiskluzovou úpravou povrchu. Balkóny a lodžie musí být opatřeny zábradlím nebo jinou ochrannou konstrukcí. Činitel prostupu tepla vlivem předsazených částí staveb a lodžie musí být v souladu s požadovaným normovým prostupem tepla obvodovým pláštěm budovy.

Rodinné domy

Ustanovení § 40 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví světlé výšky u rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci. Světlá výška obytných místností v rodinném domě a pobytových místností ve stavbě pro rodinnou rekreaci musí být nejméně 2 500 mm, v podkroví 2 300 mm. V obytných a pobytových místnostech se šikmým stropem musí být nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou podlahové plochy místnosti.

Stavby ubytovacího zařízení

Ustanovení § 43 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanoví u staveb ubytovacího zařízení nejmenší světlou výšku výška pokoje hosta 2 600 mm. Plocha pokoje pod šikmým stropem může zaujímat nejvýše 30 % celkové

Nahrávám...
Nahrávám...