dnes je 4.10.2023

Input:

Obsahové náležitosti žádosti o vydání regulačního plánu

8.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2.1.3
Obsahové náležitosti žádosti o vydání regulačního plánu

Ing. Bohumír Číhal

Obsahové náležitosti žádosti o vydání regulačního plánu

Adresa pořizovatele

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

V .................................... dne .......................................

Věc: Žádost o vydání regulačního plánu

podle ustanovení § 66 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 18 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST A

I. Identifikační údaje o žadateli

fyzická osoba

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě jiná adresa pro doručování)

fyzická osoba podnikající - – podnikání souvisí s její podnikatelskou činností

Jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo osoby, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popřípadě jiná adresa pro doručování)

právnická osoba

název nebo obchodní firma, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj, adresa sídla (popřípadě jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Žádá-li o vydání regulačního plánu více žadatelů, jsou údaje údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze: ano □ ne

Žadatel jedná

□ samostatně

□ je zastoupen; jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popřípadě jiná adresa pro doručování):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II. Základní údaje o požadovaném záměru

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

III. Identifikace pozemků v řešené ploše

obec katastrální území parcelní číslo druh pozemku podle katastru nemovitostí Výměra (m2)

Navrhuje-li se záměr na více pozemcích, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě III. v samostatné příloze: □ ano □ ne

IV. Vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám v řešení ploše

□ Pozemek parc. č. .................... katastrální území ............................................

□ Stavba – identifikace podle katastru nemovitostí:

..................................................................................................................................................

Vlastník:

fyzická osoba

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě jiná adresa pro doručování)

fyzická osoba podnikající - – podnikání souvisí s její podnikatelskou činností

Jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo osoby, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popřípadě jiná adresa pro doručování)

právnická osoba

název nebo obchodní firma, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj, adresa sídla (popřípadě jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Vlastník jedná: □ samostatně □ je zastoupen

Pozemek je
ve vlastnictví □ žadatele □ jiného vlastníka

Stavba je
ve vlastnictví □ žadatele □ jiného vlastníka

Navrhuje-li se záměr na více pozemcích / stavbách, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě IV. v samostatné příloze: □ ano □ ne

V. Jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám v řešené ploše

□ Pozemek parc. č. .................... katastrální území ............................................

□ Stavba – identifikace podle katastru nemovitostí:

..................................................................................................................................................

Druh práva (např. věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo):

.........................................................................................................................................................................

Oprávněný: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popřípadě jiná adresa pro doručování):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Navrhuje-li se záměr na více pozemcích, u nichž jsou jiná věcná práva, žadatel připojí údaje obsažené v bodě V. v samostatné příloze: ano □ ne

VI. Údaje o dosavadním využití vymezené plochy

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Nahrávám...
Nahrávám...