dnes je 30.9.2022

Input:

Obsluhy kotlů - topiči

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.5.2
Obsluhy kotlů - topiči

Martin Šturma – Igor Lüftner

Dle § 11 vyhlášky č. 18/1979 Sb. je kotel je dovoleno provozovat jen tehdy, je-li jeho obsluhou pověřen odborně způsobilý pracovník – topič, jemuž byl po úspěšně vykonané zkoušce dle § 12 a § 13 u TIČR vydán topičský průkaz. Základní zkouška opravňuje k samostatné obsluze kotlů 4. třídy. K samostatné obsluze kotlů 1. a 3. třídy nebo kotlů na jiné, než v topičském průkaze uvedené palivo, musí topič u TIČR ještě složit příslušnou doplňkovou zkoušku dle § 13.

Topičského průkazu není třeba k obsluze kotlů 4. třídy

a) plně automatizovaných s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 0,5 t/h,

b) plně automatizovaných kapalinových s tepelným výkonem do 0,35 MW,

c) s konstrukčním přetlakem do 0,3 MPa a o objemu do 100 litrů,

d) průtočných o objemu do 100 litrů.

Topiči těchto kotlů musí být o jejich obsluze poučeni a v ní zacvičeni, o čemž musí provozovatel pořídit zápis.

Dle ČSN 07 0710 čl. 141 písm. f) se topiči musí podrobit se nejméně jednou za tři roky prověrce odborné způsobilosti před revizním technikem kotlů.

Poruší-li topič závažným způsobem své povinnosti, může mu být topičský průkaz odejmut. Neobsluhuje-li topič po dobu 5 let kotel, pozbývá jeho topičský průkaz platnosti.

Základní povinnosti obsluhy kotlů:

 • znát obsluhované kotelní zařízení a stav plnění příkazů revizního technika

 • nevzdalovat se od obsluhovaného kotle, popř. skupiny kotlů s výjimkou krátkodobého zdržení v blízkosti kotelny, nutného v zájmu obsluhy kotle nebo při použití hygienického zařízení; za krátkodobé vzdálení se považuje doba do 5 minut. Podmínky tohoto ustanovení odlišné lze stanovit po předchozím souhlasu TIČR.

 • provádět průběžně vizuální kontrolu celkového stavu kotelny

 • udržovat zařízení v provozuschopném, bezpečném stavu

 • udržovat v kotelně trvale pořádek

 • dbát, aby se v kotelně nezdržovaly nepovolané osoby

 • provádět ve stanovených lhůtách a rozsahu všechny předepsané kontroly zařízení

 • neprodleně oznámit svému nadřízenému každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu zařízení a při nebezpečí z prodlení ihned odstavit obsluhované zařízení z provozu

 • neprodleně oznámit svému nadřízenému každou okolnost, která jim podstatně ztěžuje obsluhu zařízení (například náhlou nevolnost apod.)

 • provádět předepsané záznamy do provozního deníku kotle

 • kontrolu tlaku plynu

 • kontrolu činnosti hořáku a spalování plynu

 • kontrolu teploty spalin

 • kontrolu tahu komína

 • kontrolu stavu hladiny vody, chodu napájecích čerpadel, případně doplňování

Nahrávám...
Nahrávám...