dnes je 29.6.2022

Input:

Ochrana rostlin a živočichů – propojení s postupy podle stavebního zákona

4.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana přírody tak, jak ji upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny, zahrnuje i ochranu rostlin a živočichů.

V rámci ochrany rostlin a živočichů rozlišujeme obecnou ochranu a druhovou ochranu. Zákonný rámec obecné ochrany rostlin a živočichů je vymezen v ust. § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to nepřímou formulací této obecné povinnosti: všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. K druhové ochraně některých rostlin a živočichů dochází prostřednictvím vymezení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, jejichž seznam stanoví Ministerstvo životního prostředí závazným právním předpisem. Podle ust. § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů formou demonstrativně vymezených zakázaných činností, a stejně je v ust. § 49 téhož zákona zakázáno škodlivě působit i ve vztahu k zvláště chráněným rostlinám. Jakým způsobem se tato ochrana živočichů a rostlin, která je součástí ochrany životního prostředí, resp. ochrany přírody a krajiny, může promítnout do řízení vedených na úseku stavebního zákona, vysvětlím v následujícím textu.

V případě každého záměru je nejprve třeba zkoumat, zda vůči výše uvedeným chráněným hodnotám může mít negativní vliv. V případě, že záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí (zjišťovací řízení, stanovisko EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb., bývá zkoumání jeho dopadu na chráněné živočichy a rostliny velmi často předmětem těchto postupů. Biologické hodnocení fauny a flóry v dané oblasti může být součástí dokumentace zpracované pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí, nebo může být jednou z podmínek obsažených ve stanovisku orgánu EIA. Zákon o ochraně přírody a krajiny v ust. § 67 upravuje také možnost orgánu ochrany přírody vydat rozhodnutí, kterým tento orgán nařídí investorovi provést na vlastní náklady v dotčené lokalitě přírodovědný průzkum. Toto rozhodnutí nemusí být vydáno pouze v souvislosti s postupy při posuzování vlivů na životní prostředí, ale orgán ochrany přírody má de facto povinnost jej vydat, pokud se o případných zásazích v důsledku zamýšleného záměru dozví. Příkladem této situace může být předložení dokumentace orgánu ochrany přírody k vydání závazného stanoviska jako podkladu pro územní řízení. Biologické hodnocení (ať už jako součást jiného ekologického hodnocení nebo provedené samostatně) však není konečným výstupem na úseku ochrany přírody, pokud k zásahům do chráněných rostlin a živočichů má dojít, ale pouhým zjištěním „situace“ v předmětné lokalitě a případného rozsahu tohoto zásahu. Hodnocení

Nahrávám...
Nahrávám...