dnes je 23.9.2023

Input:

Odměňování orgánů SVJ a jejich zaměstnanců

30.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměna za výkon funkce v orgánech SVJ je tzv. „funkčním požitkem“ tj. příjmem podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění (dále jen „ZDP“); tento příjem n e l z e zařazovat mezi „ostatní příjmy“ podle § 10 ZDP, (neboť se nejedná o příležitostnou činnost, ale soustavnou činnost po celé funkční období).

Orgány SVJ

Mezi orány společenství podle § 9 odst. 7 zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor (dále jen ZVB) patří shromáždění vlastníků jednotek (nejvyšší orgán), výbor společenství nebo ten vlastník jednotek, kterého v případě, že není zvolen výbor, shromáždění pověří výkonem funkce výboru (výkonné orgány) a případně další orgány podle stanov společenství. Podle § 9 odst. 13 ZVB výbor nebo pověřený vlastník jsou statutárními orgány SVJ. Jménem SVJ navenek jedná jeho předseda, kterého výbor zvolí z řad členů výboru. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru. Je-li statutárním orgánem pověřený vlastník, postačí k písemnému právnímu úkonu jeho podpis.

Odměny členům orgánů SVJ

Nařízením vlády č. 371/2004 Sb., ze dne 19. května 2004, ve znění Nařízení vlády č. 151/2006 Sb. byly vydány vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. SVJ může použít vzorové stanovy jako pomůcku při sestavení vlastních stanov (jejich schvalování a následná registrace v rejstříku SVJ viz ZVB). Pokud SVJ nevydá vlastní stanovy, řídí se činnost společenství vzorovými stanovami. Čl. VII. odst. 3 písm.l) vzorových stanov vkládá do výlučné působnosti shromáždění právo rozhodování o stanovení výše odměny členů výboru nebo pověřeného vlastníka.

Dle Čl. X vzorových stanov může SVJ ustanovit kontrolní orgán tj. zvolit kontrolní komisi (nejméně tři členy) nebo revizora. Vzorové stanovy ani ZVB sice odměny členů kontrolních orgánů přímo neupravují, ale současně tuto možnost ani nevylučují.

ZVB ani vzorové stanovy neupravují způsob výplaty odměn orgánů SVJ, periodicitu výplat ani jejich výši.

Pokud je mezi právnickou osobou SVJ a členem orgánu uzavřen smluvní vztah, nejedná se o vztah pracovně právní s výjimkou, kdy byla uzavřena Pracovní smlouva podle § 33 nebo Dohoda o pracovní činnosti podle § 76, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP).

Odměny v případě jiného právního vztahu, než pracovně právního

Odměna za výkon funkce v orgánech SVJ je tzv. „funkčním požitkem“ tj. příjmem podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění (dále jen „ZDP“); tento příjem n e l z e zařazovat mezi „ostatní příjmy“ podle § 10 ZDP, (neboť se nejedná o příležitostnou činnost, ale soustavnou činnost po celé funkční období.)

Způsob zdanění funkčních požitků

Z vyplácených odměn členům orgánů SVJ je povinen plátce tj. společenství vlastníků jako právnická osoba vypočítat zálohu na daň z příjmů ze základu daně zjištěného dle § 38 h odst. 1 ZDP s použitím sazby daně dle § 38h odst. 4 ZDP:

§ „(4) Plátce daně, u kterého poplatník nepodepsal na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, srazí zálohu podle odstavce 2, ale nejméně ve výši 20 % ze základu daně, pokud nejde o příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně podle § 36 odst. 2 písm. c) bod 4 nebo § 36 odst. 1 písm. a). U poplatníka, který u plátce nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, se při výpočtu zálohy nepřihlédne k měsíční slevě na dani podle § 35ba a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění.

Povinnosti SVJ jako plátce daně

Zálohu na daň sráží společenství vlastníků (plátce daně) při zúčtování funkčních odměn za příslušné období.

Sraženou zálohu na daň odvede plátce tj. společenství vlastníků na příslušný účet Finančního úřadu podle sídla plátce a to ve lhůtě dle § 38h odst. 9:

§ „(9) Plátce odvede úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být jako zálohy na daň sraženy, nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla.“

Plátce daně tj. společenství vlastníků vystaví za příslušné zdaňovací období členům orgánů, kterým byla vyplacena odměna „Potvrzení o příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ (tiskopis naleznete např. na zákaznickém portálu příručky Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor).

Povinnosti příjemců funkčních odměn

Daňový poplatník, tj. příjemce odměny je pak povinen podat přiznání k dani z příjmů v termínu stanoveném v § 38 g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, v němž zahrne veškeré přijaté

Nahrávám...
Nahrávám...