dnes je 19.7.2024

Input:

Ohlášení odstranění

31.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.1 Ohlášení odstranění

Ing. Bohumír Číhal

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 18n vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

ČÁST A

I. Odstraňovaná stavba / zařízení / terénní úprava

(označení stavby / zařízení / terénní úpravy, místo)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Jedná-li se o více staveb, zařízení nebo pozemků, vlastník připojí údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ano □ ne

II. Vlastník stavby / zařízení / pozemku, na kterém se nachází terénní úprava

(fyzická osob uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: …................................................................................................................................................

Datová schránka:..............................................................................................................................................

Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano □ ne

III. Vlastník jedná

□ samostatně

□ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:...............................................................................................................................

Fax / e-mail: …...............................................................................................................................................

Datová schránka:............................................................................................................................................

IV. Vlastnická práva k pozemku zastavěnému odstraňovanou stavbou nebo zařízením

Pozemek parc. č.: …......................., katastrální území: …..............................................................................

Vlastník:

□ shodný s vlastníkem stavby

□ jiný vlastník (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Jedná-li se o více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

□ ano □ ne

V. Údaje o odstraňované stavbě / zařízení / terénní úpravě a její popis

(obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby, členění stavby, technické nebo výrobní zařízení stavby, výška / hloubka / výměra terénní úpravy včetně odtokových poměrů)

….................................................................…...............................................................................................

….................................................................…...............................................................................................

….................................................................…...............................................................................................

….................................................................…...............................................................................................

….................................................................…............................................................................................…

….................................................................…...............................................................................................

Odstraňovaná stavba obsahuje azbest: □ ano □ ne

Statistické údaje (u stavby – budovy obsahující

Nahrávám...
Nahrávám...