dnes je 13.7.2024

Input:

Odpovědnost za provoz vyhrazených elektrických zařízení

16.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22.2
Odpovědnost za provoz vyhrazených elektrických zařízení

Martin Šturma – Igor Lüftner

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 4 odst. 1 písm. c) ukládá zaměstnavateli (provozovateli) odpovědnost za to, že stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, mechanizační prostředky budou pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány i se zřetelem k podmínkám, za nichž je zařízení provozováno – viz § 3 odst. 4 písm. a) NV č. 101/2005 Sb. Základní povinností provozovatele a následně i osob odpovědných za provoz vyhrazených el. zařízení je, aby dané zařízení bylo provozováno bezpečně.

Dle NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, musí být určeny osoby, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště. Zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musejí být bez zbytečného odkladu odpojena a zajištěna. Nařízení v § 3 odst. 4 písm. a), b), c) stanovuje v oblasti plnění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí tyto podmínky:

(1) Dodržovat termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení. Lhůty stanovuje provozovatel.

(2) Určit odpovědnou nebo pověřenou osobu, jejíž povinností je zajistit provádění činností při dodržování termínů a lhůt.

(3) Dokládat plnění termínů a lhůt v písemné nebo elektronické podobě (provozní dokumentace apod.) osobám vykonávajícím činnost na těchto zařízeních, dozorovým a kontrolním orgánům.

Statutární zástupce společnosti proto musí povinně a písemně jmenovat osobu odpovědnou za činnosti zajišťující bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení elektrických (OOEZ) dle § 8 písm. d) NV č. 190/2022 Sb.

OOEZ musí mít vzdělání v oboru elektro dle § 2 písmene a) NV č. 194/2022 Sb.:

1. ukončené střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání ze skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika;

2. ukončené vysokoškolské bakalářské, magisterské nebo doktorské vzdělání z oblasti vzdělávání Elektrotechnika;

3. ukončené střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru,

Nahrávám...
Nahrávám...