dnes je 25.4.2024

Input:

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Nebezpečné látky

20.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.4.4.6
Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Nebezpečné látky

Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Kontrola zaměstnavatelů, kteří na svých pracovištích nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi je zařazována do kontrolní činnosti SÚIP, a to z důvodu opakujících se PÚ souvisejících s nebezpečnými látkami nejen při každodenní práci, ale zejména při provádění údržby strojů a zařízení. Shrneme-li nejčastější příčiny těchto PÚ, dostaneme se k nepřidělování OOPP zaměstnavateli, dále k nedostatečné informovanosti zaměstnanců o nebezpečných vlastnostech daných látek či k nebezpečným způsobům prací s těmito látkami, které zaměstnavatelé přehlíží a tolerují.

Kontrolovaná oblast: Školení a informovanost o nebezpečných látkách

Zaměstnanci pracující s nebezpečnými látkami musí být seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií (vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů). Přístup k informacím o nebezpečných vlastnostech daných látek požaduje také nařízení REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006).

Zjištění z kontrol:

  • školení byla prováděna v periodách určených zaměstnavateli dle schválených obsahů,

  • u nebezpečných látek je tak stěžejní bezpečný způsob nakládání s těmito látkami, jejich skladování, informace z bezpečnostních listů, správné použití správných OOPP či první pomoc a postupy k likvidacím případných havárií,

  • pozitivním zjištěním při kontrolách bylo, že stále hodně zaměstnavatelů používá pro srozumitelnější seznámení zaměstnanců i tzv. pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami (povinnost vést tato

Nahrávám...
Nahrávám...