dnes je 19.1.2019
Input:

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

12.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Ing. Bohumír Číhal

Pod názvem Zkrácené stavební řízení byl ve vyhlášeném znění ustanovení § 117 SZ uveden do praxe nový instrument, směřující k postupnému útlumu stavebního řízení, které v mnoha ohledech kopírovalo současné územní řízení. Sledovaným smyslem bylo vytvořit proces technického ověření způsobilosti dokumentace být provedena stavbou, a to v souladu s požadavky, uvedenými – mimo jiné – v ustanovení § 159 odst. 2 stavebního zákona, stanovující odpovědnost projektanta. V mnoha státech euroatlantické právní kultury existuje pouze jeden veřejnoprávní proces pro umístění a povolení stavby. Existuje však řada způsobů efektivní kontroly provádění výstavby.

Důvody změny právní úpravy

Uvedená právní úprava účinná od 1. ledna 2007 nazvaná poněkud nepřesně a nešťastně Zkrácené stavební řízení byla velmi problematická, legislativně technicky nezvládnutá a koncepčně nedotažená, s řadou sporných a kolizních míst. To sice nebránilo odpovědným autorizovaným inspektorům v odvádění kvalitní práce, avšak umožňovalo to zároveň některým nezodpovědným osobám obcházet smysl a účel právní úpravy, zejména účelově opomíjet účastníky řízení. I těm zodpovědným však nejasnosti koncepční a výkladové působily v praxi značné obtíže. Nejistá byla též povaha vydávaného certifikátu.

Tyto skutečnosti vedly k řadě soudních sporů, které posléze vyústily v usnesení kompetenčního senátu Nejvyššího správního soudu (NSS), vydaného pod č.j. Konf 25/2012-9 dne 6. září 2012, kterým byl proveden závazný výklad. Nejvyšší správní soud v něm dospěl k závěru, že certifikátu nelze přiznat charakter správního aktu (není rozhodnutím), a vztah mezi autorizovaným inspektorem a klientem/stavebníkem posoudil jako ryze soukromoprávní (nepřiznává tudíž autorizovanému inspektorovi postavení orgánu veřejné moci). Určité účinky veřejnoprávní má však oznámení certifikátu stavebnímu úřadu, neboť tímto okamžikem se stává stavba realizovatelnou, a to se všemi věcnými a právními důsledky, které z toho plynou. Byl-li certifikát vydán v rozporu s právem (například nezáměrným, nebo dokonce záměrným opomenutím dotčených osob, které by jinak byly účastníky řízení), nelze přezkum takového certifikátu vyloučit. NSS dospěl (obiter dictum) k závěru a doporučení, že v takových případech lze využít ustanovení § 142 SprŘ Řízení o určení právní vztahu: „Správní orgán v mezích své věcné a místní příslušnosti rozhodne na žádost každého, kdo prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv, zda určitý právní vztah vznikl a kdy se tak stalo, zda trvá, nebo zda zanikl a kdy se tak stalo.”

S přihlédnutím ke skutečnosti, že již zahájení stavby často působí vážné důsledky pro dotčené osoby, resp. takovými důsledky hrozí, doporučil NSS v těchto případech navrhnout správnímu orgánu místně a věcně příslušnému vydání předběžného opatření dle ustanovení § 61 správního řádu. Stalo se tak nicméně již v čase legislativně projednávané první velké novely stavebního zákona, která – alespoň v nejpodstatnějších rysech – tyto problémy již řeší.

Tato prakticky nová právní úprava nabyla účinnosti 1. lednem 2013. Nebyla zcela bez kazů, avšak v základních parametrech staví výkon činnosti autorizovaných inspektorů na reálnější základ. Dosavadní název ustanovení § 117 SZ byl nahrazen skutečnosti lépe odpovídajícím Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Co se nezměnilo, byl vynalézavý přístup k aplikaci ustanovení zákona ze strany stavebníků a mocná loby „veřejnosti” postavené proti jejich zájmům. Nebylo divu, že spory o výklad platnosti certifikátu končily, podle doporučené praxe, opět přímo u soudů a dorazily postupně k soudu nejvyššímu.

Z nového rozhodnutí zvláštního senátu složeného ze soudců Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (NSS) vyplývá, že certifikáty autorizovaných inspektorů budou přezkoumávat nejprve stavební úřady, poté mohou případné spory řešit správní soudy. Jak jsme uvedli, dosud NSS razil jiný právní názor, podle kterého certifikáty řešily rovnou soudy.

Stavební úřad musí rozhodnout, zda autorizovaný inspektor postupoval při procesu povolení stavby v souladu s předpisy. Pokud dospěje k závěru, že certifikát je nezákonný, vydá rozhodnutí o tom, že stavebníkovi nevzniklo právo provést stavbu. Poté úřady mohou teoreticky žádat zjednání nápravy či odstranění stavby. Ať už stavební úřad rozhodne jakkoliv, nebude ve sporu poslední instancí. Protestujícím i stavebníkovi zůstanou další možnosti obrany. “Proti výsledku řízení, jehož zahájení není omezeno žádnou lhůtou, je dále možné se odvolat a případně následně podat žalobu ve správním soudnictví,“ uvedl NSS v tiskové zprávě.

Současná úprava ustanovení § 117

Současná novela zákonem č. 225/2017 Sb. koncepci ustanovení § 117 ponechává s upřesněním formulací požadavků a zkrácením některých lhůt, a poskytuje opomenutým účastníkům řízení větší garance jejich práv.

Ustanovení § 117 stavebního zákona stanoví základní požadavky a postupy pro řadu souvisejících úkonů v rámci stavebního řádu

podle ustanovení § 108 lze stavební povolení nahradit oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora za podmínek uvedených v § 117,

podle ustanovení § 118 změna stavby před jejím dokončením může být prováděna na základě oznámení stavebnímu úřadu za podmínek § 117,

podle ustanovení §126 u změny v užívání stavby, jež je podmíněná změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, stavební úřad podle charakteru změny dokončené stavby může postupovat podle § 117. V oznámení podle § 117 se současně uvede navrhovaná změna v užívání,

v ustanoveních § 119 Kolaudace byla, s ohledem na změny v ustanoveních § 103 a 104, vazba na ustanovení § 117 vypuštěna.

Kdo je autorizovaný inspektor

Osobu autorizovaného inspektora upravuje stavební zákon v hlavě III části čtvrté § 149 až 151. Autorizovaným inspektorem je osoba jmenovaná ministrem pro místní rozvoj, splňující požadovaná kritéria vzdělání, praxe a osobní způsobilosti. Pro výkon funkce je jmenován s působností pro celé území České republiky na dobu 10 let s možností prodloužení. Činnost autorizovaného inspektora není živností podle živnostenského zákona a může být vykonávána jako svobodné povolání. Vykonávat ji mohou osoby fyzické i právnické za podmínek stanovených stavebním zákonem. Autorizovaný inspektor vykonává svoji činnost za úplatu, která se sjednává písemnou smlouvou. Odpovídá za škodu způsobenou výkonem své činnosti.

Autorizovaný inspektor je oprávněn na základě smlouvy se stavebníkem a na jeho náklad osvědčit způsobem stanoveným v ustanovení § 117 stavebního zákona, že navrhovaná stavba nebo změna stavby před jejím dokončením může být provedena, zpracovat odborný posudek (certifikát) pro vydání kolaudačního souhlasu a dohlížet na provádění stavby. Působnost autorizovaných inspektorů zahrnuje též další úkony, zejména vedení a provádění kontrolních prohlídek stavby (které pochopitelně nevylučují výkon stavebního dohledu státem), ověřování způsobilosti provedené stavby k provozu a užívání a osvědčení této skutečnosti pro stavební úřad (i pro účely kolaudace). Na výzvu stavebního úřadu a na jeho náklad je povinen poskytnout v rozsahu své odborné kvalifikace expertní součinnost.

Spolupráce autorizovaného inspektora a stavebníka

Stavebník je oprávněn – nevylučují-li to zákonem stanovené skutečnosti – uzavřít soukromoprávní smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace stavby, kterou hodlá provést. Na tomto smluvním základu může autorizovaný inspektor posoudit projektovou dokumentaci místo stavebního úřadu z hledisek účinků budoucího užívání stavby. Vylučujícími skutečnostmi jsou případy, jedná-li se o stavbu, která je označena zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem, nebo u záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nebo u stavby, o které tak rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí v případě významných vlivů na jiné pozemky a stavby se společnou hranicí se stavebním pozemkem.

Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen oznámit bez zbytečného odkladu stavebnímu úřadu.

Stavebník je následně oprávněn provést stavbu vyžadující jinak stavební povolení na základě

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz