dnes je 14.8.2022

Input:

Oznámení záměru

12.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.2
Oznámení záměru

Ing. Bohumír Číhal

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ve společném řízení

ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí

podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

ČÁST A

  1. Identifikační údaje záměru

(druh a účel záměru, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb souboru, místo záměru - obec, ulice, číslo popisné / evidenční)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II. Pozemky, na kterých se záměr umísťuje

katastrální území parcelní číslo druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

Umísťuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ano □ ne

III. Identifikační údaje žadatele

(fyzická osob uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: ...................................................................................................................................................

Datová schránka:..............................................................................................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano □ ne

IV. Oznamovatel jedná

□ samostatně

□ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:...............................................................................................................................

Fax / e-mail: ..................................................................................................................................................

Datová schránka:............................................................................................................................................

V. Popis záměru

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

VI. U dočasné stavby

Doba trvání: ....................................................................................................................................................

VII. Posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Záměr ze zákona nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí

□ nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Záměr ze zákona nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí na základě správního aktu příslušného správního orgánu

□ stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č.

Nahrávám...
Nahrávám...