Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Partneři TDI - Manažer jakosti

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1101
Partneři TDI - Manažer jakosti

Ing. Radim Mikš

Vymezení pojmů

jakost

 1. celkový souhrn vlastností a znaků výrobku nebo služby, které mu/jí dávají schopnost uspokojovat předem stanovené nebo předpokládané potřeby

politika jakosti

 1. celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu k jakosti oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením

management

 1. koordinované činnosti pro zaměření a řízení organizace

systém managementu jakosti

 1. systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na jakost

plánování jakosti

 1. část managementu jakosti zaměřená na stanovení cílů jakosti a na specifikování nezbytných provozních procesů a souvisejících zdrojů pro splnění cílů jakosti

řízení jakosti

 1. část managementu jakosti zaměřená na splnění požadavků na jakost

zlepšování jakosti

 1. část managementu jakosti zaměřená na zvyšování schopnosti plnit požadavky na jakost

proces

 1. soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy

organizační struktura

 1. stanovení povinností, pravomocí a vztahů mezi zaměstnanci

infrastruktura

 1. systém vybavení, zařízení a služeb potřebných pro provoz organizace

příručka jakosti

 1. dokument, v němž je specifikován systém managementu jakosti organizace

směrnice

 1. dokument, v němž jsou uvedeny pokyny a popisy jednotlivých činností

záznam

 1. dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují důkazy o provedených činnostech

audit

 1. systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kriteria

shoda

 1. splnění požadavku

neshoda

 1. nesplnění požadavku

preventivní opatření

 1. opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace

opatření k nápravě

 1. opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí situace

certifikace

 1. postup, kterým jiná (nezávislá a odborně způsobilá) instituce vydává písemné potvrzení o tom, že určitý produkt, proces, systém environmentálního managementu nebo osoba splňuje specifikované požadavky

Pozice manažera jakosti

Standardní vysoká jakost stavebních prací je základní podmínkou konkurenceschopnosti stavební firmy na otevřeném evropském trhu.

Problematika jakosti prováděných prací je ve stavebnictví ještě aktuálnější než v jiných oborech. Tento stav je dán úrovní stavebních dělníků, jejich velkou fluktuací a značnou rozmanitostí prováděných činností a staveb.

Péči o jakost na stavbě nelze svěřit systému jakosti, (byť certifikovanému), je třeba ji svěřit lidem. Garantem za jakost je manažer jakosti. Úkolem manažera jakosti je řídit jakost nejen výsledného produktu, ale především všech zúčastněných procesů.

Pro zabezpečení vysoké jakosti stavebního díla již nevystačíme s jednoduchou technickou kontrolou. Kontrolovat jakost výsledného díla nebo jeho částí je samozřejmě důležité, nicméně je tento přístup, z hlediska odstraňování případných vad a neshod se zadáním, poněkud drahý. O jakost je třeba dbát aktivním přístupem, což znamená předcházení možným neshodám. Jako nástroj používá dnes již většina větších stavebních firem certifikovaný systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001. Tento standard vychází z dlouholetých zkušeností mnoha světových firem z různých odvětví.

Pro úspěšnou a efektivní práci manažera jakosti je podpora vedení jedním z klíčových momentů. Jakákoliv změna musí začínat shora. Přístup vrcholového vedení v tomto směru nastartuje proces změny a podporuje iniciativu ostatních zaměstnanců. Management jakosti může být účinný jen je-li pochopen vrcholovým managementem, který vytvoří podmínky pro realizaci záměrů v oblasti jakosti. Neboť právě vrcholový management rozhoduje o celkové strategii podniku, určuje organizační strukturu, rozhoduje o relevantních zdrojích a deleguje v rámci podniku odpovědnosti a pravomoci.

Systém managementu jakosti

Všeobecné zásady systému managementu jakosti

Management jakosti je třeba pojmout jako vlastní řízení organizace, ne jako samostatný proces zaměřený na jakost, který je oddělen od vlastního řízení organizace.

Zavedení systému managementu jakosti má být strategickým rozhodnutím organizace. Návrh a uplatnění systému managementu jakosti organizace jsou ovlivňovány měnícími se potřebami, konkrétními cíli, poskytovanými produkty, používanými procesy a velikostí a strukturou organizace.

Systémy managementu jakosti vychází z obecných zásad, které je třeba uplatnit ve specifických podmínkách organizace a neustále rozvíjet. Jsou to:

 • zaměření na zákazníka

 • odpovědnost vedení

 • zapojení zaměstnanců

 • procesní a systémový přístup

 • rozhodování na základě faktů

 • neustálé zlepšování

 • vzájemně výhodná partnerství

V systému managementu jakosti je třeba dát místo také péči o vlastní zaměstnance. Zaměstnanec nemá být chápán jako pouhý zdroj organizace, nýbrž jako interní zákazník a vlastník znalostí nezbytných pro další rozvoj. Významnou roli zde hraje výcvik, komunikace a motivační systémy.

Procesní přístup

Norma ČSN EN ISO 9001 podporuje přijímání procesního přístupu při vývoji, uplatňování a zlepšování systému managementu jakosti. Procesem rozumíme činnost, která využívá zdroje a je řízena za účelem přeměny vstupů na výstupy. Výstup tohoto procesu často tvoří vstup pro další procesy.

Přestože právě procesní přístup vede k dobrým výsledkům při řízení stavebních činností, je jeho důsledné zavedení ještě dnes pro většinu podnikatelských subjektů problémem. I pro malou stavební firmu je přínosem uvědomit si vlastní procesy, zmapovat si jejich průběh a označit jejich slabá místa. Identifikace slabých míst je prvním krokem k jejich odstranění. Jako klíčové je nutno chápat procesy, které:

 • mají největší vliv na kvalitu produktu

 • obsahují největší riziko zákaznické nespokojenosti

 • obsahují riziko neplnění zákonných požadavků

 • zahrnují největší ekonomická rizika

 • silně závisí na kvalifikaci personálu

 • jsou příčinou největších problémů.

Chceme-li tyto procesy řídit, musíme je nejen identifikovat, ale také popsat jejich chtěný průběh, stanovit kritéria pro jejich měření a návaznosti na procesy ostatní.

Zaměření na zákazníka

Druhou základní orientací systému managementu jakosti je zaměření na zákazníka.

Je to jednak zjišťování požadavků zákazníka s cílem zvyšování spokojenosti zákazníka a za druhé monitorování a měření spokojenosti zákazníka. Jakost znamená především splnění očekávání zákazníků.

Systém managementu jakosti z hlediska norem

Značení a vztahy mezi normami

Vzhledem k tomu, že současná globalizace odstranila do jisté míry národní hranice, je třeba aby byly uznávány jednotné mezinárodní normy. Systémů managementu jakosti se týká řada ISO 9000. Tyto mezinárodní normy jsou systematicky přejímány jak do norem evropských (ISO EN), tak do norem národních (u nás ČSN EN ISO). Mezinárodní normy schvaluje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO - The International Organization for Standardization), což je celosvětová federace národních normalizačních orgánů.

Základními normami řady ISO 9000 jsou:

 • ISO 9001 Systémy managementu jakosti - Požadavky. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu jakosti, aby byla zajištěna spokojenost zákazníka splněním jeho požadavků a aplikovatelných požadavků předpisů. Norma je využívána k prokázání způsobilosti organizace zajistit jakost požadovaných výrobků a služeb.

 • ISO 9004 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování výkonnosti. Tato norma popisuje, jaké procesy mají systémy managementu jakosti zahrnovat a napomáhá firmám při vytváření a zlepšování jejich systému managementu jakosti.

 • ISO 9000 – slovník systému managementu jakosti.

Podle zkušeností s řízením činností zabezpečujících jakost všech činností v podniku se začaly postupně budovat i systémy environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Protože jsou všechny tyto systémy blízké, přechází se postupně k systémům integrovaným.

ISO 9001

Mezinárodní norma ISO 9001 umožňuje organizaci přizpůsobit svůj vlastní systém managementu tak, aby vytvořila systém managementu jakosti vyhovující požadavkům této normy.

Norma ISO 9001 zahrnuje stěžejní prvky účinného systému managementu jakosti:

 • Odpovědnost managementu

 • Politika jakosti

 • Plánování

 • Management zdrojů

 • Realizace produktu

 • Měření, analýza a zlepšování

 • Přezkoumání managementu

Přehled souvisejících norem

ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 Systémy managementu jakosti - Požadavky

ČSN EN ISO 9004 ed. 2 Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti

ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

ČSN ISO/TR 10013 Směrnice pro dokumentace systému managementu jakosti

ČSN ISO 10006 Management jakosti - Směrnice jakosti v managementu projektu

ČSN ISO/TR 10014 Směrnice pro management ekonomiky jakosti

ČSN ISO/TR 10017 Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000

ČSN ISO 10015 Management jakosti - Směrnice pro výcvik

ČSN EN ISO 10012 Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

ČSN EN 60300-1 Management spolehlivosti - Část 1: Systémy managementu spolehlivosti

ČSN EN ISO/IEC 17000 Posuzování shody - Slovník a základní principy

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro její použití

ČSN ISO 14004 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám

ČSN ISO 14015 Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)

ČSN EN ISO 14020 Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady

ČSN ISO 14021 Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

ČSN ISO 14024 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy

ČSN ISO/TR 14025 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III

ČSN EN ISO 14031 Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu - Směrnice

ČSN EN ISO 14040 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova

ČSN EN ISO 14041 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza

ČSN EN ISO 14042 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Hodnocení dopadů

ČSN EN ISO 14043 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Interpretace životního cyklu

ČSN ISO/TR 14049 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: