dnes je 20.6.2024

Input:

Partneři TDS - Manažer kvality

1.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1101
Partneři TDS - Manažer kvality

Ing. Radim Mikš, Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Vymezení pojmů

jakost/kvalita - celkový souhrn vlastností a znaků výrobku nebo služby, které mu/jí dávají schopnost uspokojovat předem stanovené nebo předpokládané potřeby

politika kvality - celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu ke kvalitě oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením

management - koordinované činnosti pro zaměření a řízení organizace

systém managementu kvality - systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na kvalitu

plánování kvality - část managementu kvality zaměřená na stanovení cílů kvality a na specifikování nezbytných provozních procesů a souvisejících zdrojů pro splnění cílů kvality

řízení kvality - část managementu kvality zaměřená na splnění požadavků na kvalitu

zlepšování kvality - část managementu kvality zaměřená na zvyšování schopnosti plnit požadavky na kvalitu

proces - soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy

organizační struktura - stanovení povinností, pravomocí a vztahů mezi zaměstnanci

infrastruktura - systém vybavení, zařízení a služeb potřebných pro provoz organizace

příručka kvality - dokument, v němž je specifikován systém managementu kvality organizace

směrnice - dokument, v němž jsou uvedeny pokyny a popisy jednotlivých činností

záznam - dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují důkazy o provedených činnostech

audit - systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria

shoda - splnění požadavku

neshoda - nesplnění požadavku

preventivní opatření - opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace

opatření k nápravě - opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí situace

certifikace - postup, kterým jiná (nezávislá a odborně způsobilá) instituce vydává písemné potvrzení o tom, že určitý produkt, proces, systém environmentálního managementu nebo osoba splňuje specifikované požadavky

Pozice manažera kvality

Standardní vysoká kvalita stavebních prací je základní podmínkou konkurenceschopnosti stavební firmy na otevřeném evropském trhu.

Problematika kvality prováděných prací je ve stavebnictví ještě aktuálnější než v jiných oborech. Tento stav je dán úrovní stavebních dělníků, jejich velkou fluktuací a značnou rozmanitostí prováděných činností a staveb.

Péči o kvalitu na stavbě nelze svěřit systému kvality, (byť certifikovanému), je třeba ji svěřit lidem. Garantem za kvalitu je manažer kvality. Úkolem manažera kvality je řídit kvalitu nejen výsledného produktu, ale především všech zúčastněných procesů.

Pro zabezpečení vysoké kvality stavebního díla již nevystačíme s jednoduchou technickou kontrolou. Kontrolovat kvalitu výsledného díla nebo jeho částí je samozřejmě důležité, nicméně je tento přístup, z hlediska odstraňování případných vad a neshod se zadáním, poněkud drahý. O kvalitu je třeba dbát aktivním přístupem, což znamená předcházení možným neshodám. Jako nástroj používá dnes již většina větších stavebních firem certifikovaný systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001. Tento standard vychází z dlouholetých zkušeností mnoha světových firem z různých odvětví.

Pro úspěšnou a efektivní práci manažera kvality je podpora vedení jedním z klíčových momentů. Jakákoliv změna musí začínat shora. Přístup vrcholového vedení v tomto směru nastartuje proces změny a podporuje iniciativu ostatních zaměstnanců. Management kvality může být účinný jen, je-li pochopen vrcholovým managementem, který vytvoří podmínky pro realizaci záměrů v oblasti kvality. Neboť právě vrcholový management rozhoduje o celkové strategii podniku, určuje organizační strukturu, rozhoduje o relevantních zdrojích a deleguje v rámci podniku odpovědnosti a pravomoci.

Systém managementu kvality

Všeobecné zásady systému managementu kvality

Management kvality je třeba pojmout jako vlastní řízení organizace, ne jako samostatný proces zaměřený na kvalitu, který je oddělen od vlastního řízení organizace.

Zavedení systému managementu kvality má být strategickým rozhodnutím organizace. Návrh a uplatnění systému managementu kvality organizace jsou ovlivňovány měnícími se potřebami, konkrétními cíli, poskytovanými produkty, používanými procesy a velikostí a strukturou organizace.

Systémy managementu kvality vychází z obecných zásad, které je třeba uplatnit ve specifických podmínkách organizace a neustále rozvíjet. Jsou to:

  • zaměření na zákazníka

  • odpovědnost vedení

  • zapojení zaměstnanců

  • procesní a systémový přístup

  • rozhodování na základě faktů

  • neustálé zlepšování

  • vzájemně výhodná partnerství

V systému managementu kvality je třeba dát místo také péči o vlastní zaměstnance. Zaměstnanec nemá být chápán jako pouhý zdroj organizace, nýbrž jako interní zákazník a vlastník znalostí nezbytných pro další rozvoj. Významnou roli zde hraje výcvik, komunikace a motivační systémy.

Procesní přístup

Norma ČSN EN ISO 9001

Nahrávám...
Nahrávám...