dnes je 23.9.2023

Input:

Partneři TDS - Manažer jakosti

1.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1101
Partneři TDS - Manažer jakosti

Ing. Radim Mikš

Vymezení pojmů

jakost

 1. celkový souhrn vlastností a znaků výrobku nebo služby, které mu/jí dávají schopnost uspokojovat předem stanovené nebo předpokládané potřeby

politika jakosti

 1. celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu k jakosti oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením

management

 1. koordinované činnosti pro zaměření a řízení organizace

systém managementu jakosti

 1. systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na jakost

plánování jakosti

 1. část managementu jakosti zaměřená na stanovení cílů jakosti a na specifikování nezbytných provozních procesů a souvisejících zdrojů pro splnění cílů jakosti

řízení jakosti

 1. část managementu jakosti zaměřená na splnění požadavků na jakost

zlepšování jakosti

 1. část managementu jakosti zaměřená na zvyšování schopnosti plnit požadavky na jakost

proces

 1. soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy

organizační struktura

 1. stanovení povinností, pravomocí a vztahů mezi zaměstnanci

infrastruktura

 1. systém vybavení, zařízení a služeb potřebných pro provoz organizace

příručka jakosti

 1. dokument, v němž je specifikován systém managementu jakosti organizace

směrnice

 1. dokument, v němž jsou uvedeny pokyny a popisy jednotlivých činností

záznam

 1. dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují důkazy o provedených činnostech

audit

 1. systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kriteria

shoda

 1. splnění požadavku

neshoda

 1. nesplnění požadavku

preventivní opatření

 1. opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace

opatření k nápravě

 1. opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí situace

certifikace

 1. postup, kterým jiná (nezávislá a odborně způsobilá) instituce vydává písemné potvrzení o tom, že určitý produkt, proces, systém environmentálního managementu nebo osoba splňuje specifikované požadavky

Pozice manažera jakosti

Standardní vysoká jakost stavebních prací je základní podmínkou konkurenceschopnosti stavební firmy na otevřeném evropském trhu.

Problematika jakosti prováděných prací je ve stavebnictví ještě aktuálnější než v jiných oborech. Tento stav je dán úrovní stavebních dělníků, jejich velkou fluktuací a značnou rozmanitostí prováděných činností a staveb.

Péči o jakost na stavbě nelze svěřit systému jakosti, (byť certifikovanému), je třeba ji svěřit lidem. Garantem za jakost je manažer jakosti. Úkolem manažera jakosti je řídit jakost nejen výsledného produktu, ale především všech zúčastněných procesů.

Pro zabezpečení vysoké jakosti stavebního díla již nevystačíme s jednoduchou technickou kontrolou. Kontrolovat jakost výsledného díla nebo jeho částí je samozřejmě důležité, nicméně je tento přístup, z hlediska odstraňování případných vad a neshod se zadáním, poněkud drahý. O jakost je třeba dbát aktivním přístupem, což znamená předcházení možným neshodám. Jako nástroj používá dnes již většina větších stavebních firem certifikovaný systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001. Tento standard vychází z dlouholetých zkušeností mnoha světových firem z různých odvětví.

Pro úspěšnou a efektivní práci manažera jakosti je podpora vedení jedním z klíčových momentů. Jakákoliv změna musí začínat shora. Přístup vrcholového vedení v tomto směru nastartuje proces změny a podporuje iniciativu ostatních zaměstnanců. Management jakosti může být účinný jen je-li pochopen vrcholovým managementem, který vytvoří podmínky pro realizaci záměrů v oblasti jakosti. Neboť právě vrcholový management rozhoduje o celkové strategii podniku, určuje organizační strukturu, rozhoduje o relevantních zdrojích a deleguje v rámci podniku odpovědnosti a pravomoci.

Systém managementu jakosti

Všeobecné zásady systému managementu jakosti

Management jakosti je třeba pojmout jako vlastní řízení organizace, ne jako samostatný proces zaměřený na jakost, který je oddělen od vlastního řízení organizace.

Zavedení systému managementu jakosti má být strategickým rozhodnutím organizace. Návrh a uplatnění systému managementu jakosti organizace jsou ovlivňovány měnícími se potřebami, konkrétními cíli, poskytovanými produkty, používanými procesy a velikostí a strukturou organizace.

Systémy managementu jakosti vychází z obecných zásad, které je třeba uplatnit ve specifických podmínkách organizace a neustále rozvíjet. Jsou to:

 • zaměření na zákazníka

 • odpovědnost vedení

 • zapojení zaměstnanců

 • procesní a systémový přístup

 • rozhodování na základě faktů

 • neustálé zlepšování

 • vzájemně výhodná partnerství

V systému managementu jakosti je třeba dát místo také péči o vlastní zaměstnance. Zaměstnanec nemá být chápán jako pouhý zdroj organizace, nýbrž jako interní zákazník a vlastník znalostí nezbytných pro další rozvoj. Významnou roli zde hraje výcvik, komunikace a motivační systémy.

Procesní přístup

Norma ČSN EN ISO 9001 podporuje přijímání procesního přístupu při vývoji, uplatňování a zlepšování systému managementu jakosti. Procesem rozumíme činnost, která využívá zdroje a je řízena za účelem přeměny vstupů na výstupy. Výstup tohoto procesu často tvoří vstup pro další procesy.

Nahrávám...
Nahrávám...