dnes je 3.12.2022

Input:

PNE 35 7000 Distribuční rozváděče nízkého napětí - Kabelové rozvodné skříně

21.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.1 PNE 35 7000 Distribuční rozváděče nízkého napětí – Kabelové rozvodné skříně

Václav Macháček

Základní obsahové části normy:

1. Rozsah platnosti

2. Citované dokumenty a související právní předpisy

3. Termíny a definice, značky a zkratky

4. Informace

5. Charakteristiky rozhraní (parametry) kabelové rozvodné skříně

6. Základní třídění kabelových rozvodných skříní pro distribuční rozvod

7. Konstrukční požadavky

8. Provozní podmínky a požadavky

9. Ověřování návrhu kabelové rozvodné skříně (typová zkouška)

10. Kusové ověřování kabelové rozvodné skříně (kusová zkouška)

Rozsah platnosti normy byl již zmíněn v úvodní části příspěvku. V přehledu souvisejících norem ČSN a PNE jsou uvedena nejnovější vydání norem platných v době schválení této PNE. Při používání PNE je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn). Obdobně nutno postupovat i při používání nedatovaných podnikových norem energetiky PNE. Vydané PNE jsou k dispozici na adrese: https//www.csres.cz .

Termín Kabelová rozvodná skříň použitý v názvu a textu této normy vychází z ČSN EN 60439-5 ed. 2, jejíž platnost byla ukončena 3. 1. 2016. Termín Distribuční rozváděč pro veřejné distribuční elektrické sítě PENDA, je termín používaný platnými normami ČSN EN 61439-5 a ČSN EN 61439-5 ed. 2. Citované normy v rámci sjednocení požadavků na rozváděče pro distribuční transformovny a pro kabelové rozvodné skříně ve svých ustanoveních již blíže dvě provedení rozváděčů nerozlišují – rozlišují pouze venkovní a vnitřní provedení.


Pro účely této PNE byl zvolen výstižnější termín Kabelová rozvodná skříň - rozváděč, vhodný svou vnější konstrukcí pro venkovní instalaci na místech, která mohou být přístupná veřejnosti, provozovaný a udržovaný výhradně oprávněnými osobami, do kterého nemají přístup laici.
Pod pojmem kabelová rozvodná skříň se rozumí jak přípojková skříň, tak rozpojovací jistící skříň.

Informace – značení pro identifikaci kabelové rozvodné skříně, dokumentace a identifikace obvodů kabelové skříně

Na identifikačním štítku kabelové rozvodné skříně (štítcích) musí být vždy uvedeny následující údaje:

 • označení nebo ochranná známka výrobce kabelové skříně;

 • typové označení dle PNE 35 7040, výrobní číslo, nebo jiné prostředky identifikace umožňující obdržet příslušné informace od výrobce kabelové skříně;

 • prostředky určení data výroby;

 • IEC 61439-5 / PNE 35 7000;

 • jmenovité napětí Un;

 • jmenovitý proud InA;

 • stupeň ochrany krytem IP.

Další informace (např. jmenovitý proud obvodu – jištěného vývodu kabelové skříně Inc, stupeň ochrany proti mechanickým rázům, značku CE osvědčující, že bylo vydáno ES prohlášení o shodě) mohou být uvedeny na identifikačním štítku (štítcích) po dohodě mezi uživatelem a výrobcem.

Dokumentace kabelové rozvodné skříně

Všechny charakteristiky rozhraní (parametry) kabelové rozvodné skříně (pokud tyto přicházejí v úvahu pro daný výrobek), jakož i doplňující informace týkající se kabelové rozvodné skříně (např. hmotnost, vnější

rozměry, údaje o recyklaci použitých materiálů a další), musí být uvedeny v technické dokumentaci výrobce kabelové skříně dodávané s kabelovou skříní.

Výrobce kabelové skříně musí v dokumentaci nebo v katalozích uvést podmínky pro manipulaci, dopravu, skladování, instalaci, provoz a pro údržbu skříně.

Identifikace obvodů kabelové rozvodné skříně

Zapojení přívodních jednotek na jistící prvky kabelové skříně, musí být v souladu se zapojením uvedeným výrobcem skříně na schématu zapojení vnitřních spojů daného typu kabelové skříně. Uvnitř kabelové skříně musí být možné identifikovat jednotlivé obvody a jejich ochranná zařízení. Identifikační štítky (pro označení kabelového směru, typu kabelu apod.) musí být čitelné, trvalé a vhodné pro reálné okolní prostředí. Každou funkční jednotku (přívodní nebo vývodní jednotku kabelové skříně) musí být možno identifikovat jasně viditelným způsobem.

Charakteristiky rozhraní (parametry) kabelové rozvodné skříně

Základní funkcí charakteristik rozhraní je zajistit komptabilitu kabelové rozvodné skříně se jmenovitými hodnotami distribuční sítě, ve kterých bude provozována. Charakteristiky - parametry kabelové skříně musí být stanoveny výrobcem dle dále uvedených základních kriterií a upřesnění stanovených touto PNE.

Kabelová rozvodná skříň je distribuční rozváděč nízkého napětí, určený pro jištění a rozpojování kabelových nebo venkovních rozvodů distribučních sítí. Jedná se o krytý a stabilní rozváděč, konstruovaný a zkoušený pro venkovní instalaci na místech přístupných veřejnosti.

Všechny charakteristiky rozhraní – parametry kabelové rozvodné skříně (pokud tyto přicházejí v úvahu pro daný výrobek), stanovuje výrobce kabelové rozvodné skříně – viz dál uvedený základní výčet.

 • Jmenovité napětí kabelové skříně Un

 • Jmenovité pracovní napětí kabelové skříně Ue

 • Jmenovité izolační napětí kabelové skříně Ui

 • Jmenovité impulzní výdržné napětí kabelové skříně Uimp - kategorie přepětí

 • Jmenovitý proud kabelové skříně InA

 • Jmenovitý proud obvodu – jištěného vývodu kabelové skříně Inc

 • Jmenovitý podmíněný zkratový proud kabelové skříně Icc

 • Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw (nejištěného vývodu kabelové skříně)

 • Součinitel soudobosti kabelové skříně (RDF)

 • Jmenovitý kmitočet fn

 • Zařízení jistící před zkratem (SCPD)

 • Základní ochrana kabelové rozvodné skříně - ochrana před dotykem živých částí

 • Ochrana při poruše – ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

 • Typ uzemňovací soustavy, pro kterou je kabelová skříň určena

 • Stupeň znečištění

 • Zatřídění dle elektromagnetické komptability (EMC)

Celkový výčet charakteristik rozhraní je uveden v ČSN EN 61439-1 ed. 2, části 5.

Základní třídění kabelových skříní pro distribuční rozvod

- Přípojková skříň

- Rozpojovací jistící skříň

- Provedení přípojkových a rozpojovacích jistících skříní z hlediska podmínek a požadavků na osazení v distribučním rozvodu

- Provedení přípojkových a rozpojovacích jistících skříní z hlediska přístrojového vybavení

- Provedení přípojkových a rozpojovacích jistících skříní z hlediska počtu jistících sad

Z hlediska konstrukčního a materiálového provedení a požadavků na osazení lze kabelové rozvodné skříně třídit:

- pro osazení do výklenku ve stěně nebo ve zděném pilíři materiálového provedení třídy reakce na oheň A1, nebo je-li skříň obložena případně je její podklad odlišný od třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1+A1;

- pro osazení na stěnu materiálového provedení třídy reakce na oheň A1, nebo v případech materiálového provedení stěny (podkladu kabelové skříně) odlišného od třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1+A1;

- pro upevnění na podpěrný bod venkovního vedení;

- pro osazení na úroveň terénu na samostatně předem zhotovený betonový základ;

- pro osazení do terénu - kompaktní pilíř (celek tvořený skříní, nadzemní a podzemní částí pilířového podstavce – pilířový podstavec s koncovkovou a základovou částí).

Provedení přípojkových a rozpojovacích jistících skříní z hlediska přístrojového vybavení

Základní jistící prvky pro vnitřní vybavení kabelových skříní (a jejich jmenovitý proud) jsou:

- pojistkový spodek nožový velikosti 00 (160 A);

- pojistkový spodek nožový velikosti 1 (250 A);

- pojistkový spodek nožový velikosti 2 (400 A);

- pojistková lišta velikosti 00 (160 A);

- pojistková lišta velikosti 2 (400 A);

- pojistkový odpínač lištový velikosti 00 (160 A);

- pojistkový odpínač lištový velikosti 2 (400 A);

- pojistkový odpínač válcových pojistek velikosti 14x51 mm (min. 50 A).

Jistící prvky kabelových rozvodných skříní nevybavuje výrobce skříní pojistkovými tavnými vložkami.

Provedení přípojkových a rozpojovacích jistících skříní z hlediska počtu jistících sad

Počet jistících sad pro jištění přívodních a vývodních jednotek kabelové rozvodné skříně je odvislý od dohody mezi uživatelem a výrobcem kabelové skříně. Počet jistících sad rozpojovací jistící skříně není omezen. Přípojkové skříně se osazují nejvýše třemi jistícími sadami - jistícími prvky pro připojení tří zákazníků.

Jistící sada - pro účely PNE se jistící sadou rozumí sestava jistících prvků (pojistkových spodků, neb pojistková lišta neb pojistkový odpínač) pro jištění jedné funkční jednotky (jednoho třífázového obvodu).

Jistící prvek – pro účely PNE se jistícím prvkem rozumí elektrický přístroj pro pojistkové tavné vložky určený k užití v kabelových rozvodných skříních; tavné pojistkové vložky jsou přístupné a smějí být vyměňovány jen oprávněnými osobami.

Konstrukční požadavky

Kabelové rozvodné skříně musí být vyrobeny takovým způsobem a z takových materiálů, aby byly schopny odolávat mechanickým, elektrickým a tepelným namáháním včetně zamezení rosení způsobeným vlivy okolního prostření, které se pravděpodobně vyskytnou v provozních podmínkách instalace, pro kterou jsou

určeny. Materiál kabelových skříní musí odolávat provozním podmínkám pro venkovní instalaci po dobu životnosti bez změny parametrů a vlastností.

Na kabelové skříně mohou být použity:

- izolační materiály vyztužené skelnými vlákny (celoplastové provedení kabelové skříně a pilířového podstavce);

- tenkostěnný beton armovaný skelným vláknem a ocelovou armaturou (betonové kabelové skříně s plastovými nebo kovovými dveřmi).

Požadované vlastnosti izolačních materiálů

Izolační materiály použité pro kabelové skříně a nosné části skříní musí být ověřeny nebo musí vykazovat:

- tepelnou stabilitu ověřenou dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 10.2.3.1;

- odolnost proti teplu, vzplanutí a šíření plamene – vlastnosti ověřené dle ČSN EN 61439-1 ed. 2,
čl. 10.2.3.2;

- zkouškou suchým teplem dle ČSN EN 61439-5, ČSN EN 61439-5 ed. 2 čl. 10.2.3.101;

- ověření kategorie hořlavosti dle ČSN EN 61439-5, ČSN EN 61439-5 ed. 2 čl. 10.2.3.102;

- odolnost proti ultrafialovému záření – izolační materiály na kabelové skříně a na vnější části skříní řešené pro venkovní instalaci musí mít odolnost proti ultrafialovému záření ověřenou dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 10.2.4.

Ověření kategorie hořlavosti

Vzorky použitých izolačních materiálů musí být podrobeny zkoušce hořlavosti podle zkušební metody A – zkouška hoření při vodorovné poloze vzorku podle ČSN EN 60695-11-10 ed. 2, kapitoly 8. Izolační materiály kabelové skříně musí splňovat kritéria pro stupeň hořlavosti HB40.

Nad rámec ustanovení norem ČSN EN 61439-5 vyžaduje PNE podrobit vzorky použitých izolačních materiálů i zkoušce hořlavosti podle zkušební metody B, což je zkouška hoření při svislé poloze vzorku podle ČSN EN 60695-11-10 ed. 2, kapitoly 9. Požadovaný stupeň hořlavosti izolačních materiálů ve svislé poloze je V-0.

Základní ochrana kabelové rozvodné skříně - ochrana před dotykem živých částí

Kabelová rozvodná skříň je krytý rozváděč konstruovaný pro venkovní instalaci na místech přístupných veřejnosti. Jedná se o zařízení provozované a udržované výhradně oprávněnými osobami, do kterých nemají přístup laici. Jako nezbytná opatření zajišťujících vyhovující stupeň bezpečnosti kabelových skříní, nutno požadovaným způsobem provést:

 • ochranu kabelové skříně před vniknutím cizích pevných těles a vody - stupeň ochrany krytem;

 • zajištění dveří kabelové rozvodné skříně pro zabránění přístupu nepovolaných osob;

 • bezpečnostní značení na dveřích kabelové rozvodné skříně.

Stupeň ochrany krytem kabelové rozvodné skříně

Stupeň ochrany krytem kabelové skříně musí být minimálně IP 44 při uzavřených dveřích, pokud je kabelová skříň kompletně instalována podle pokynů výrobce. Při otevřených dveřích může být IP 00.

Při nezbytném dodatečném krátkodobém připojení jakýchkoliv prozatímních kabelů, musí být zajištěn minimální stupeň ochrany krytem kabelové skříně (pokud provozovatel nestanový jinak) IP 23C.

Kabelová skříň musí vykazovat dostatečnou stabilitu a trvanlivost pro zachování stanoveného stupně ochrany krytem a zachování dostatečného oddělení od živých částí v normálních provozních podmínkách se zřetelem na působící vnější vlivy.

Zajišťování dveří kabelové rozvodné skříně

Dveře musí být zajištěny (uzamčeny) způsobem, kterým se zabrání přístupu nepovolaných osob a zároveň zajištěny proti vysazení nebo vysunutí ze závěsů v uzavřeném stavu. Dveře budou osazeny na bezúdržbových závěsech (pantech) s bočním otevíráním.

Dveře kabelové skříně (křídla dveří) se doporučuje opatřit aretací proti samovolnému zavírání neb nárazovému otevření dveří větrem, které hrozí vylomením závěsů.

PNE stanovuje šest způsobů uzamykání kabelové skříně provedené pomocí závěrů případně zámků a jeden způsob uzavírání pomocí plombovatelného šroubu M6 (tuto možnost připouští ČSN 33 3320 ed. 2 v čl. 3.4.1 pouze v případech, kdy je elektrická přípojka provedena venkovním vedením).

PNE upřesňuje, že způsob uzavírání pomocí plombovatelného šroubu M6 platí zejména pro stávající, již provozované přípojkové skříně. Pro přípojkové skříně určené do nových instalací může být toto uzavírání

Nahrávám...
Nahrávám...