dnes je 19.7.2024

Input:

Pokles dotykové teploty podlahové konstrukce

10.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.5 Pokles dotykové teploty podlahové konstrukce

Při dotyku lidské nohy s povrchem podlahové konstrukce dochází k ochlazování nohy, přičemž intenzita ochlazování závisí na povrchové teplotě podlahové konstrukce a především na odnímatelnosti tepla podlahové konstrukce jako celku. Jedná se o klasický případ neustáleného teplotního stavu, kdy sledujeme časovou změnu teploty v kontaktní ploše mezi nohou a nášlapnou vrstvou podlahy.

Normové požadavky

Kritériem hodnocení je hodnota poklesu dotykové teploty podlahové konstrukce ∆t10. Podle této kriteriální hodnoty se podlahy člení do čtyř kategorií – viz tab. 5.1.

Kategorie podlahy  Pokles dotykové teploty
podlahy Δθ10, N [˚C] 
I. Velmi teplé  do 3,8 včetně 
II. Teplé  do 5,5 včetně 
III. Méně teplé  do 6,9 včetně 
IV. Studené  od 6,9 

Tab. T 5.1: Kategorie podlah

Výsledný pokles dotykové teploty hodnocené podlahové konstrukce musí být menší nebo roven normové hodnotě poklesu pro danou kategorii podlahy.

Pokles dotykové teploty se nemusí ověřovat u podlah s trvalou nášlapnou celoplošnou vrstvou z textilní podlahoviny a u podlah s povrchovou teplotou trvale vyšší než 26°C. Tyto typy podlah jsou automaticky zařazovány do I. kategorie podlah. Pro místnosti, jejichž účel není uveden v tabulce T 5.2, se používají hodnoty platné pro místnosti s obdobným účelem.

Druh
budovy 
Účel místnosti  Kategorie podlahy 
Požadovaná  Doporučená 
Obytná
budova 
dětský pokoj, ložnice  I.   
obývací pokoj, pracovna, předsíň sousedící s pokoji, kuchyň  II.  I. 
koupelna, WC  III.  II. 
předsíň před vstupem do bytu  IV.  III. 
Občanská
budova 
učebna, kabinet  II.   
tělocvična  II.   
dětská místnost jeslí a školky  I.   
operační sál, předsálí, ordinace, přípravna, vyšetřovna, služební místnost  II.   
chodba a předsíň nemocnice  III.  II. 
pokoj dospělých nemocných  II.  I. 
pokoj nemocných dětí  I.   
pokoj intenzivní péče  II.  I. 
kancelář  II.   
hotelový pokoj  II.   
pokoj v ubytovně  III.  II. 
sál kina, divadla  II.   
místa pro hosty v restauraci  III.  II. 
prodejna potravin  III.   
Výrobní
budova 
trvalé pracovní místo při sedavé práci  II.   
trvalé pracovní místo bez podlážky nebo předepsané teplé obuvi  III.  II. 
sklad se stálou obsluhou  IV.  III. 

Tab. T 5.2: Požadované a doporučené hodnoty kategorií podlah

Pro podlahy s podlahovým vytápěním se hodnota ∆θ10 stanoví pro vnitřní povrchovou teplotu podlahy, vypočtenou bez vlivu vytápění při návrhové venkovní teplotě θe = 13°C.

Výpočet poklesu dotykové teploty

Tepelná jímavost podlahy se určuje v zimním období za předpokladu neustáleného teplotního stavu a za těchto okrajových podmínek:

  • počáteční teplota povrchu nohy θ k = 33°C

  • doba kontaktu nohy s podlahovou konstrukcí t = 600 sekund.

Výpočet poklesu dotykové teploty podlahové konstrukce se obvykle provádí pomocí výpočetní techniky. Ruční výpočet je reálně použitelný pouze u podlahových konstrukcí s malým počtem vrstev.

Metodika výpočtu

Metodika výpočtu vychází ze stanovení tepelné jímavosti podlahy B, která je rovna tepelné jímavosti nášlapné vrstvy podlahy, získané postupným výpočtem tepelných jímavostí horních povrchů jednotlivých vrstev podlahové konstrukce od nejníže položené vrstvy k vrstvě nejvýše položené, tj. k vrstvě nášlapné.

Výsledná hodnota poklesu dotykové teploty se vyčíslí ze vztahu:

kde θ sf,i ,min je nejnižší vnitřní povrchová teplota podlahové konstrukce ve °C.

PŘÍKLAD VÝPOČTU

Pro výpočet poklesu dotykové teploty podlahové konstrukce lze použít např. program TEPLO.

Výpočet

Vstupní údaje

Tiskový výstup výpočtu

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2011

Název úlohy:  Podlaha 
Zpracovatel:  FK 
Zakázka:  DAS5 
Datum:  12/2011 

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce:  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
Korekce součinitele prostupu dU:  0.000 W/m2

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
Vlysy  0,0180  0,1800  2510,0  600,0  157,0  0,0000 
Mazanina  0,0500  1,3000  1020,0  2200,0  20,0  0,0000 
Nahrávám...
Nahrávám...