dnes je 4.2.2023

Input:

Politika územního rozvoje a její priority

4.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Politika územního rozvoje je koncepčním dokumentem pořizovaným dle stavebního zákona Ministerstvem pro místní rozvoj pro území České republiky. Jejímu celostátnímu rozsahu odpovídá její minimální podrobnost, co do textové části její obecnost.

Politika územního rozvoje není opatřením obecné povahy, což potvrdil ve své rozhodovací praxi také ústavní soud. Dle ust. § 32 stavebního zákona obsahuje politika územního rozvoje republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje, vymezuje rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti, plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu, stanoví ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kritéria a podmínky pro rozhodování, případně stanoví další úkoly pro územní plánování. Jako taková je v celém rozsahu závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Zatímco promítnutí vymezených koridorů (zejména pro liniové stavby), rozvojových oblastí a os a specifických oblastí do podrobnější dokumentace si lze představit poměrně snadno, v případě republikových priorit, které mají obecný a proklamativní charakter, je představa o jejich aplikaci nepochybně obtížnější. Ministerstvo pro místní rozvoj proto na svých stránkách zveřejnilo metodiku zpracovanou Ústavem územního rozvoje (viz http://www.mmr.cz/getmedia/e582712e-8a55-4a34-a517-cccb006cff04/2016_III_07-Pomucka-k-uplatnovani-republikovych-priorit.pdf?ext=.pdf), která má sloužit k určení a konkretizaci způsobu naplňování jednotlivých priorit v územně plánovací činnosti krajů a obcí. Soulad s jednotlivými prioritami totiž musí být zajištěn a řádně odůvodněn nejen při pořizování zásad územního rozvoje, ale také při pořizování územních plánů a veškerých jejich změn. V tomto ohledu v souladu s úvodem uvedené pomůcky nepostačí zajistit, aby pořizovaná územně plánovací dokumentace nebyla s prioritami v rozporu, ale aby ty, které zahrnují určitý požadavek, a nikoliv pouze zákaz, aktivně promítala a zohledňovala. Zohlednit se samozřejmě musí v míře, v jaké to řešené území vyžaduje a umožňuje, případně nemusí vůbec, pokud předmětné území nemá pro uplatnění některé priority předpoklady žádné.

Co se týče konkrétního významu jednotlivých priorit reagujících na aktuální problémy našeho území je nutno předeslat, že mnohé z nich vzájemně souvisejí či se věcně prolínají, neboť byly formulovány za obdobným, resp. totožným účelem. Kromě udržitelného rozvoje (vytváření podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel) lze tak dle uvedené metodické pomůcky za společné jmenovatele priorit označit také ochranu a rozvoj hodnot území a krajiny, vytváření podmínek pro kvalitní život, vývoj sídelní struktury a osídlení, rozvoj venkova a zlepšení dopravní dostupnosti území. Priority a jejich výklad vytvořený Ústavem územního rozvoje není možné vnímat pouze jako další normu, se kterou se musí pořizovatel a projektant při zpracování odůvodnění vypořádat, ale také je třeba k nim přistupovat jako k pravidlům a základní tezím územního rozvoje České republiky, které leckteré řešení navržené v mezích základní

Nahrávám...
Nahrávám...