dnes je 7.12.2022

Input:

Poskytování informací na úseku územního plánování a stavebního řádu

24.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze základních principů dobré veřejné správy je i princip svobodného přístupu k informacím, který je zdůrazněn zejména u informací, které se týkají životního prostředí.

Kromě obecného práva veřejnosti seznámit se s informacemi na úseku územního plánování a stavebního řádu vyplývajícího ze skutečnosti, že některá řízení nebo jejich části jsou dle stavebního zákona veřejná, existují předpisy, které upravují poskytování informací obecně všemi správními orgány, a jimi zřízenými právnickými osobami, příp. jinými osobami, kterým je svěřena rozhodovací pravomoc. Jedná se o zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace na životní prostředí. Úprava obsažená v těchto předpisech má přednost před úpravou obsaženou ve stavebním zákoně a správním řádu, pokud je požádáno o poskytnutí informace s odkazem právě na tyto předpisy. Takovým způsobem je tedy možné získat informace obsažné ve správních spisech, do kterých by jinak měli právo nahlížet pouze účastníci příslušných řízení nebo ten, kdo prokáže právní zájem. Poskytovány jsou informace týkající se působnosti správní orgánu. Výklad této definice v praxi občas působí problémy, o čemž svědčí např. v minulosti diskutovaný problém poskytování informací o platech státních zaměstnanců.

Protože zákon č. 106/1999 Sb. je v oblasti poskytování informací úpravou nejobecnější, je cílem tohoto textu pojednat zejména o něm. K poskytování informací podle tohoto předpisu dochází dvojím způsobem – na základě individuální žádosti nebo zveřejněním (informace obsažená v tisku, na internetových stránkách, na úřední desce apod.). Pokud je informace poskytována na základě žádosti, musí být poskytnuta ve formátu a jazyce vycházejícími z obdržené žádosti, pouze pokud však nebude povinnému orgánu způsobena nepřiměřená zátěž.

Povinný subjekt může žádat úhradu jakýchkoliv nákladů, které mu v souvislosti s poskytnutím informace vznikly. Nařízení vlády č. 173/2006 Sb. stanoví, že pro tyto účely však musí vydat sazebník. Ten podléhá dozoru ze strany Ministerstva vnitra, které svou činností koriguje přiměřenost sazeb. Ty by svou výší měly odpovídat míře přiměřené poměrům (např. běžná cena za kopírování v dané lokalitě, pořízení datových nosičů, odeslání poštovní zásilky).

Náležitosti žádosti o poskytnutí informace stanoví ust. § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím. Oproti správnímu řádu neupravuje tento předpis povinnost opatřit žádost podpisem žadatele, postačí pouze uvést jeho údaje, tzn. jméno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo jinou doručovací adresu. Elektronická žádost musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny příslušného správního orgánu, nikoliv tedy na e-mailovou adresu konkrétního pracovníka. Žádost o poskytnutí informace může být před správním orgánem podána také

Nahrávám...
Nahrávám...