dnes je 2.12.2023

Input:

Postup při vypracování záměru

2.2.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2
Postup při vypracování záměru

Ing. Jiří Herman

Tato část příručky si klade za cíl seznámit uživatele se základními problémy a oblastmi finančního a ekonomického posuzování investičních záměrů, z nich plynoucích informací a s jejich využitím pro předběžné posouzení stavby jako investice.

Marketingový plán investora

Investor, který si klade otázku, zda se finančně angažovat v určitém investičním záměru (projektu, stavbě), potřebuje předem znát celý soubor informací, které projekt popíší z hlediska komerčního, technického, organizačního, časového a finančního. Důvodem je skutečnost, že všechny tyto informace spolu navzájem souvisejí jak věcně, tak časově a nelze se jimi zabývat odděleně. V okamžiku, kdy se investor začne zabývat záměrem jako investicí, musí jej nahlížet nejen jako pouhé investiční náklady a zdroje jejich financování (což se někdy děje), ale musí mít představu i o tom, jak se investice bude chovat potom, co bude uvedena "do provozu“. Teprve v tomto období může dojít k očekávané návratnosti a výnosnosti vložených prostředků, kapitálu.

Studie proveditelnosti

Příprava investičního záměru vede ke zpracování studie proveditelnosti, často mezinárodně nazývané feasibility study. Jejím cílem je podrobná analýza a specifikace daného projektu ze všech požadovaných hledisek tak, aby se minimalizovala rizika velkých časových a finančních ztrát plynoucích z nedomyšlených či nekoordinovaných rozhodnutí a akcí. Následující typická struktura takové studie dává představu o jejím obsahu a současně o tom, že každá její další část využívá informace z části předchozí a naopak, část poslední tvoří zdroj "zpětnovazební informace“ pro části předcházející. Finanční (resp. ekonomické) posouzení představuje totiž konfrontaci finanční životaschopnosti a efektivnosti projektu s výchozími marketingovými záměry, technickým řešením a dalšími předpoklady.

OBSAH STUDIE PROVEDITELNOSTI

 1. Souhrnný přehled výsledků

  Obsahuje stručný přehled výstupů částí 2 až 10. Vzhledem k obvykle značnému rozsahu celé studie umožňuje rychlé seznámení se s jejím obsahem. Odkazy na odpovídající části pro detailnější informace.

 2. Zdůvodnění a základní idea projektu

  Informace o pozadí investičního záměru, problém, který je projektem řešen, zdůvodnění volby mezi případnými variantami apod.

 3. Analýza trhu a marketingový záměr

  Popis a zdůvodnění marketingové strategie zvoleného záměru. Analýza potenciálního trhu pro daný záměr. Nalezení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, zde mezi kapacitou investičního projektu a kapacitou potenciálního trhu. Výstupem je plán produkce a tržeb na budoucí období (obvykle řadu let, nejde-li o investiční záměr typu "postavit a prodat“). Informace o příjmech z prodeje pro finanční analýzu.

 4. Hmotné vstupy a jejich dodávky

  Je-li již znám kvantitativní a časový plán produkce (výroba, poskytované služby atd.), lze analyzovat veškeré hmotné vstupy potřebné pro provoz, jejich typ a množství v čase. Informace o materiální části provozních nákladů. Je třeba zahrnout nejen vstupy samotné, ale i způsob jejich dodávek (jsou-li materiály k dispozici na místě nebo je bude nutno dopravovat od vzdálenějších zdrojů, nebo budou dokonce importovány, což může mít podstatný vliv na provozní náklady).

 5. Lokalizace a prostředí

  Tato část analyzuje záměr, stavbu z hlediska geografického, geologického, tektonického, klimatického (možné záplavy, potřeba filtrů, klimatizace apod.). U větších investic je povinná analýza vlivu jejich provozu na životní

Nahrávám...
Nahrávám...