dnes je 21.6.2024

Input:

Administrativní procedury

22.9.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2
Administrativní procedury

Mgr. Petr Brož

Administrativní procedury nezbytné pro získání dotace i k vlastní realizaci projektu se výrazně liší v závislosti na konkrétním zdroji, kam žadatel podává projektovou žádost. Nejnáročnější na přípravu i vlastní administraci projektu jsou nadnárodní zdroje, naopak dotace z programů samospráv jsou v tomto srovnání nejjednodušší.

PŘEDKLÁDÁNÍ A POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

Předkládání projektového záměru

Předkládání projektového záměru probíhá na základě vyhlášené výzvy, ve které se potenciální žadatel dozví základní informace o tématech podpory, způsobilých žadatelích, finančním rámci pro podporu projektů, uznatelných nákladech, kritériích pro výběr projektů a termínech pro předkládání záměrů. Ve výzvě jsou také uvedeny kontaktní osoby, které poskytují k danému programu konzultace. Vedle základních údajů obsažených ve výzvě mají programy pro žadatele většinou zpracovány podrobné manuály, které jsou základním vodítkem pro zpracování projektové žádosti včetně povinných příloh.

Posuzování projektu

Systém výzev je buď otevřený – žadatelé podávají projekty průběžně, nebo termínovaný – žadatelé musí svůj záměr předložit v požadované struktuře do určeného termínu na určené kontaktní místo. Po předložení projekt prochází několika fázemi hodnocení: formální (formální kontrola všech požadovaných dokumentů apod.), hodnocení přijatelnosti (zaměřeno na posouzení souladu předkládané žádosti s podmínkami dotačního programu) a věcné (expertní komise posuzuje kvalitu předložené projektové žádosti a příloh).

Povinné dokumenty

Podle jednotlivých zdrojů dotací se odlišují i formuláře projektové žádosti. Žádosti do operačních programů fondů EU jsou vyplňovány v elektronické podobě (pod názvem Benefit nebo Elza) a každá výzva v každém programu má svou vlastní modifikaci tohoto formuláře.

K předložení projektového záměru investičního charakteru jsou vedle vlastní projektové žádosti nezbytné i přílohy:

  • Pokud se jedná o záměr výstavby nebo rekonstrukce budov nebo technické infrastruktury, je nezbytná připravenost záměru minimálně do fáze vydaného územního rozhodnutí, často ovšem až do fáze stavebního povolení.

  • Další nezbytnou přílohou je tzv. studie proveditelnosti, která vyhodnocuje finanční a ekonomickou životaschopnost projektu (viz kapitola "Investiční záměr“).

  • Žadatel musí rovněž doložit

Nahrávám...
Nahrávám...