dnes je 31.3.2023

Input:

Povlakové krytiny na šikmých a strmých střechách

15.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.4.5
Povlakové krytiny na šikmých a strmých střechách

Ing. Lenka Hanzalová, Ph. D.

Na stávající nebo i na nové šikmé (případně strmé) střechy lze v některých případech navrhovat i fóliové povlakové krytiny.

Základní kritéria, která ovlivňují výběr konkrétního materiálu, jsou estetická, konstrukční a funkční.

Jsou to zejména následující základní vlivy:

1. Estetické hledisko:

— barevnost (velká četnost základních barev, u některých dodavatelů možnost individuální objednávky konkrétní barvy dle RAL),

— struktura povrchu (mat, lesk atd.)

— možnost členění povrchu dekoračními profily – vytvoření vzhledu "plechové falcované krytiny".

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Obr. č. 1 a), b), c), d), e), f) a g): Příklady použití fóliových hydroizolací na objektech se šikmými, plochými a zakřivenými střechami (foto FDT.CZ)

2. Konstrukční hledisko

— zanedbatelná plošná hmotnost krytiny,

— spádování krytiny není limitováno:

— možno vytvářet plynulé přechody mezi jednotlivými střešními plochami s různými spády,

— tvarově neomezené možnosti řešení atypických tvarů střech (např. kopulí, válcových střech),

— možnost volby kotvení krytiny k podkladu na sání větru, možnosti jsou:

— mechanické kotvení,

— lepení,

— technologie "suchých zipů",

— dle podrobných požadavků (např. konkrétního navrženého způsobu kotvení k podkladu) - možnost volby typu fólie z široké materiálové základny (viz Obr.2),

— podklad:

— pevný, souvislý,

— horní povrch podkladní vrstvy pod fólií bez ostrých hran a výstupků,

— není třeba pojistná hydroizolace,

— bezproblémové napojení a ukončení povlakové hydroizolace pomocí lišt ze systémových poplastovaných plechů.

3. Funkční hledisko:

— odolnost vůči povětrnostním vlivům - vytvoření souvislého vodotěsného povlaku, bez spár (maximální odolnost proti větrem hnanému dešti nebo sněhu),

— bez rizika výskytu vrstvy mechů a lišejníků,

— bezúdržbovost.

Druhy povlakových fóliových hydroizolací

Hydroizolační fólie tvoří spolu s asfaltovými pásy hlavní skupinu materiálů používaných pro vytvoření povlakových hydroizolačních vrstev střech. Pro šikmé a strmé střechy, pokud je navržena povlaková hydroizolace, jsou používány fólie.

Pozn.: podrobný přehled fóliových hydroizolací je uveden v kapitole Ploché střechy.

Všeobecnými základními charakteristikami hydroizolačních fólií jsou:

— u většiny typů fólií není omezení z hlediska sklonu střechy,

— malá tloušťka; zpravidla se jedná o tloušťky od 1,2 mm do cca 2,0 mm, méně časté jsou fólie o tloušťce nad 3 mm,

— nízká plošná hmotnost do cca 3 kg.m-2.,

— fólie jsou pokládány jako jednovrstvé izolace,

— šířka fóliových pásů je větší než 2 m a v případě některých typů fólií na bázi syntetických kaučuků, možná je rovněž dodávka hydroizolační povlakové vrstvy pro celou střešní plochu v jedné plachtě, pro atypické tvary

střech je možno si vyžádat příslušné vhodné rozměry fólií,

— velká průtažnost, ohebnost a tvárnost, umožňují vytvoření tvarově náročných detailů,

— kvalitní druhy fólií si zachovávají ohebnost a tvárnost i za nízkých teplot,

— většina typů fólií má nízký difúzní odpor, z hlediska prostupu vodních par je vhodné použití jako sanační materiál, který umožňuje odvod vlhkosti ze souvrství střešního pláště,

— jednotlivé pásy fólie se spojují bez použití plamene (obvykle horkým vzduchem, chemickými svařovacími prostředky, vulkanizací, samolepicími technologiemi atd.),

— odolnost vůči teplotním vlivům v rozmezí od - 40 °C do +130 °C;

— odolnost vůči UV- záření a dalším klimatickým vlivům bez dalších ochranných vrstev, posypů, nátěrů atd.,

— odolnost proti běžným průmyslovým zplodinám,

— vynikající vlastnosti ve stárnutí,

— tvoří tzv. bezúdržbovou krytinu, velká barevná základna fólií, kompletačních a tvarových prvků.

Obr. č. 2: Přehled materiálových variant povlakových hydroizolací

Druhy fólií z hlediska jejich konstrukce

Hydroizolační fólie se z hlediska své konstrukce člení na fólie:

a) vyztužené (zlepšení jejích mechanických vlastností přidáním výztužných prvků):

— při vnitřním vyztužení je výztuž, zpravidla mřížka z polyesterových vláken nebo ještě kombinovaná se skelnou rohoží, vložena mezi dvě vzájemně pevně spojené dílčí fólie - tzv. armovaná fólie,

— při vnějším vyztužení jsou mechanické vlastnosti fólie posíleny vrstvou polyesterového rouna nebo vrstvou skelné rohože s mřížkou z polyesterových vláken na spodní straně jinak homogenní fólie, tzv. kašírováním,

b) s vložkou (fólie s vložkou jsou vyráběny stejným postupem jako fólie vnitřně vyztužené- třívrstvá konstrukce,

jen místo výztuže z polyesterové mřížky zesilující mechanické vlastnosti je mezi

Nahrávám...
Nahrávám...