dnes je 21.6.2024

Input:

Změny ve stavebním zákoně od 1. 1. 2021

10.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.67
Změny ve stavebním zákoně od 1. 1. 2021

Mgr. Martina Pavelková

Dne 13. 10. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony. Novela, která nabude účinnosti dne 1. 1. 2021, přináší poměrně zásadní změny i do zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento článek nabízí přehled těch nejdůležitějších z nich.

1) Územní rozvojový plán

Novela zavádí nový druh územně plánovací dokumentace s celostátní působností, a sice územní rozvojový plán. Dle stávající právní úpravy zahrnuje pojem územně plánovací dokumentace zásady územního rozvoje (pořizované pro území kraje), územní a regulační plán. Politika územního rozvoje stojí zcela samostatně a jako obecnému koncepčnímu dokumentu jí není přiznána forma opatření obecné povahy. Nutno konstatovat, že jakákoliv její závaznost a tedy i přímá aplikace pro rozhodování v území je prakticky nemožná, neboť záměry jsou v ní navrženy pouze schématicky nebo obecně v textu. Naproti tomu, územní rozvojový plán (ust. § 35a a násl. stavebního zákona účinného od 1. 1. 2021) má obsahovat plochy a koridory, včetně vymezení veřejně prospěšných staveb. Podmínkou je, že tyto záměry budou přeahovat území jednoho kraje a stanoví je politika územního rozvoje, která je pro pořízení územního rozvojového plánu závazná. V souladu s tím je upraven také obsah politiky územního rozvoje. Územní rozvojový plán pořizuje a následně i vydává Ministerstvo pro místní rozvoj na základě aktualizace politiky územního rozvoje nebo rozhodnutí vlády. K přezkumu územního rozvojového plánu bude příslušný Nejvyšší správní soud.

Dle přechodných ustanovení novely bude první územní rozvojový plán obsahovat záměry ze zásad územního rozvoje, které jsou zároveň upraveny v politice územního rozvoje a jedná se o veřejně prospěšné stavby nebo opatření. Podmínkou pro převzetí je prověření jejich aktuálnosti a současně uplynutí lhůty pro jejich přezkum. Tyto záměry vymezené v územním rozvojovém plánu nebudou podléhat projednání a posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území, ani nebudou přezkoumatelné podle správního řádu nebo soudního řádu správního.

2) Přezkum závazných stanovisek

Ke změnám dochází také v ust. § 4 v části upravující od 1. 1. 2018 přezkum závazných stanovisek. Speciální úprava přezkumu závazných stanovisek je zrušena a nahrazena právní úpravou fikce souhlasného závazného stanoviska, ke které dojde, pokud dotčený orgán nevydá závazné stanovisko ve stanovené (příp. prodloužené) lhůtě. Pokud následně vyjde najevo, že bylo pro záměr nutné stanovit podmínky, vydá nadřízený správní

Nahrávám...
Nahrávám...