dnes je 20.6.2024

Input:

Povolování obnovy památkových objektů

2.11.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3
Povolování obnovy památkových objektů

Obnova kulturní památky

Pod pojmem obnova kulturní památky se rozumí navracení estetických, technických a funkčních hodnot kulturní památce a vytvoření podmínek pro její vhodné funkční a společenské využití. Obnova kulturní památky se zabezpečuje údržbou, opravou, rekonstrukcí, restaurováním či jinou úpravou (např. modernizací). Údržba kulturní památky je běžná a pravidelná péče o kulturní památku, odstraňování drobných závad v zájmu jejího zachování. Opravou kulturní památky rozumíme odstranění poruch a všech následků opotřebení, stárnutí a nedostatečné pravidelné údržby. Rekonstrukce kulturní památky je zásah do konstrukce a prostorového členění kulturní památky, je vyvolaný změnou provozně technických požadavků na účelové využití objektu kulturní památky. Modernizací kulturní památky je úprava nebo doplnění vybavenosti kulturní památky, při kterém se uplatňují prvky technického pokroku ve shodě s podmínkami ochrany kulturně společenských hodnot kulturní památky.

Obnovy kulturní památky se týká ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Pokud vlastník kulturní památky zamýšlí provést obnovu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu. Obsahové náležitosti žádosti o závazné stanovisko k obnově kulturní památky, s výjimkou žádosti o restaurování, stanovuje § 9 odst. 3 vyhlášky Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., v platném znění. Žádost o závazné stanovisko k obnově kulturní památky, vyjma žádosti o restaurování, by měla obsahovat:

  • název a umístění kulturní památky, včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu, popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad,

  • předpokládaný rozsah obnovy,

  • investora obnovy,

  • předpokládané celkové náklady obnovy a termín jejího provedení,

  • předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.

Závazné stanovisko podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona vydává orgán státní památkové péče na základě žádosti vlastníka, a to buď formou správního rozhodnutí podle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nebo jako závazné stanovisko podle § 149 téhož zákona. Závazné stanovisko obsahuje vyjádření, zda jsou navrhované práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a případné podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provádět. Závazné stanovisko se vydává ke každému stupni projektové dokumentace.

Současně se doporučuje, aby přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy kulturní památky nebo stavby, stavební změny nebo udržovacích prací na nemovitosti podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., vlastník nebo projektant konzultoval a projednal v průběhu zpracování s odbornou organizací památkové péče z hlediska zájmů památkové péče či z hlediska plnění závazného stanoviska vydaného k předcházejícímu stupni projektové dokumentace. Tento postup je vhodné dodržovat zejména s ohledem na skutečnost, že již dokončená nákladná projektová dokumentace v řadě případů nevyhovuje následným požadavkům a podmínkám stanoveným

Nahrávám...
Nahrávám...