dnes je 21.7.2024

Input:

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou upravuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Zaměstnavatel musí přijmout taková technická a organizační opatření, aby bylo zabráněno pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, a to na pracovištích a přístupových komunikacích, nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob a dále na pracovištích a přístupových komunikacích, která leží ve výšce větší než 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Zaměstnavatel musí přednostně zvolit ochranu proti pádu prostředky kolektivní ochrany , jako jsou technické konstrukce (např. ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě) a dočasné stavební konstrukce (lešení, pracovní plošiny aj.). V případech, kdy není použití prostředků kolektivní ochrany účinné, musí zaměstnavatel zaměstnancům poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

Ochrana proti pádu nemusí být prováděna v následujících případech:

  • na souvislé ploše, pokud její sklon nepřesahuje 10° a pracoviště nebo přístupové komunikace jsou vymezeny, např. zábranou, nejméně ve vzdálenosti 1,5 m od volného okraje,

  • podél volných okrajů otvorů, nepřesahuje-li kratší rozměr otvoru 25 cm,

  • pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 60 cm pod korunou vyzdívané zdi.

Otvory a prohlubně v pochozích plochách velikosti větší než 25 cm musí být zakryty poklopy o odpovídající únosnosti nebo jejich volné okraje musí být zabezpečeny např. zábradlím nebo ohrazením. Otvory ve stěnách nemusí být zajištěny proti vypadnutí osob, jestliže jejich dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou a otvory o šířce menší než 30 cm a výšce menší než 75 cm.

Práce ve výškách nesmí být prováděna za nepříznivé povětrnostní situace. Za nepříznivou povětrnostní situaci, kdy hrozí nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se považuje:

  • bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,

  • čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1,

  • dohlednost v místě práce menší než 30 m,

  • teplota během provádění prací nižší než -10 °C.

PROSTŘEDKY KOLEKTIVNÍ OCHRANY

Technické konstrukce

Požadavky na ochranné a záchytné konstrukce jsou definovány v normě ČSN 73 8106. Ochranná konstrukce je prozatímní konstrukce určená k zabránění pádu osob, materiálu či jiných předmětů z volných okrajů objektů, lešení aj. Umísťuje se v úrovni chráněného pracoviště nebo komunikace ve výšce. Záchytná konstrukce je prozatímní konstrukce určená k zachycení osob, popř. materiálu nebo jiných předmětů padajících z výšky. Umísťuje se pod úrovní chráněného pracoviště nebo komunikace.

Ochranné zábradlí

Ochranné zábradlí

Ochranná konstrukce svislá nebo odkloněná od svislice o úhel menší než 15°. Horní tyč ochranného zábradlí musí být vždy ve výšce minimálně 1,1 m od podlahy a ochranné zábradlí musí být opatřeno zarážkou u podlahy o výšce 15 cm. V případě chráněného pracoviště nad okolím ve výšce 1,5–2 m se musí zábradlí skládat alespoň z jedné horní tyče. U pracovišť ve výšce nad 2 m musí být již zabráněno propadu osob umístěním alespoň jedné středové tyče. Vícetyčové musí být při sklonu chráněné plochy pracoviště větším než 15 °od vodorovné roviny a výšce pracoviště nad 1,5 m.

Ochranné ohrazení

Ochranné ohrazení

Ochranná konstrukce, která je odkloněná v příčném řezu od svislice o úhel 15–60°. Nahodilé zatížení konstrukce ochranného ohrazení je obdobné jako nahodilé zatížení ochranného zábradlí.

Ochranný poklop

Ochranný poklop

Ochranná konstrukce, která tvoří souvislé překrytí otvorů a prohlubní. Ochranný poklop musí být zajištěn proti vodorovnému posunutí, a pokud není zajištěn proti náhodnému odstranění, musí být výrazně barevně označen. Vystupuje-li poklop o více než 30 mm nad úroveň okolní podlahy, opatří se náběhy (skosením). Mezery mezi jednotlivými prvky nesmí být větší než 10 mm.

Ochranné lešení

Ochranné lešení

Ochranná konstrukce tvořená podlahou zabezpečenou na volných okrajích ochranným zábradlím nebo ochranným ohrazením.

Bezpečnostní síť

Bezpečnostní síť

Bývá používaná jakou součást ochranných nebo záchytných konstrukcí, popř. může tvořit samostatnou záchytnou konstrukci. Síť je vyrobena z ocelových drátů, chemických vláken nebo jiného vhodného materiálu.

Záchytné ohrazení

Záchytné ohrazení

Záchytná konstrukce, která je odkloněná od svislice v příčném řezu o úhel 45–60 °.

Záchytné lešení

Záchytné lešení

Záchytná konstrukce, která je tvořena podlahou zabezpečenou na volných okrajích zábradlím nebo ohrazením. Má-li záchytné lešení zabránit pádu osob či předmětů, nesmí mít mezi lícem objektu a přilehlou částí záchytné podlahy mezeru větší než 30 mm. Toto lešení se smí umístit nejvýše 1,5 m pod chráněnou úrovní.

Pro jeho záchytné části pevné, popř. pružné, záchytného ohrazení i lešení, u kterých nelze vyloučit přímý dopad osoby na nosnou část, je stanovena hodnota extrémního zatížení z hmotnosti břemene 100 kg nebo při výšce pádu 0,5 m = 13 kN, při 1 m = 16,5 kN, při 1,5 m = 20 kN.

Záchytná stříška

Záchytná stříška

Záchytná konstrukce, určená k zachycení materiálu nebo drobných předmětů padajících z výšky. Umísťuje se nad chráněnou komunikaci, pracoviště nebo jiný prostor, kde se mohou vyskytovat nebo zdržovat osoby. Záchytná stříška k zachycení břemene o hmotnosti do 5 kg musí mít sklon směrem k budově nebo lešení nejméně 30° od vodorovné roviny a břemene o hmotnosti větší než 5 kg, může být vodorovná, ovšem volný okraj musí být opatřen zarážkou vysokou nejméně 15 mm. Pod konstrukcí záchytné stříšky musí být světlá výška nejméně 2,1 m pro podchod osob a 4,2 m pro provoz dopravních prostředků. Záchytná stříška se dimenzuje na extrémní výpočtové zatížení 0,7 kN.m-2.

Ochranné a záchytné konstrukce se smí užívat až po jejich úplném dokončení a musí být předány a převzaty do užívání zápisem do stavebního deníku nebo jiného dokladu. Každý měsíc musí být tyto konstrukce odborně prohlíženy, taktéž musí být zkontrolovány po každém zachycení padající osoby nebo břemene o hmotnosti větší než 50 kg. Mimo pravidelné kontroly se provádějí kontroly denně před zahájením práce. Zjistí-li se závady, nesmí se tyto konstrukce používat do doby jejich odstranění. Ochranné a záchytné konstrukce jsou dimenzovány a navrhovány na základě statického výpočtu.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY

V případech, kdy nelze použít prostředky kolektivní ochrany, musí zaměstnavatel pracovníkům poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). OOPP musí odpovídat povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci a musí umožňovat bezpečný pohyb. OOPP musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s návodem výrobce. Vhodný OOPP proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu . Pokud se jedná o práce, pro které se technologický postup nezpracovává, určuje vhodné zajištění, resp. polohování, včetně kotevního místa odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem.

Podle účelu a způsobu použití se rozlišují OOPP:

  • pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy; ČSN EN 358),

  • proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu; ČSN EN 361, ČSN EN 363).

Základem pracovních polohovacích systémů je nejčastěji bezpečnostní polohovací pás (ČSN EN 358), který slouží k zajištění ve zvolené pracovní poloze při práci ve výšce. Bezpečnostní polohovací pás udržuje pracovníka v takové poloze, že buď je pádu z výšky zcela zabráněno nebo je pracovníkovi omezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje). Tento pás neslouží k zachycení pádu, z toho důvodu tam, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být vždy doplněn o systém zachycení pádu.

Základem systému pro zachycení pádu je bezpečnostní zachycovací postroj , který musí být v souladu s ČSN EN 361 „Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zachycovací postroje“. S postrojem musí být dodán návod k použití v českém jazyce, ve kterém je mj. uvedena doba použitelnosti a termín odborných prohlídek výrobcem či dodavatelem postroje. Uživatel musí být z používání postroje pravidelně ve lhůtě 12 měsíců školen, prakticky zaučen a

Nahrávám...
Nahrávám...