dnes je 16.6.2024

Input:

Požadavky na elektrická zařízení na staveništích a demolicích

16.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující požadavky na elektrické rozvody jsou určeny pro prozatímní elektrickou instalaci používanou po dobu výstavby nových objektů či demolice stávajících.

Požadavky na elektrické rozvody

Následující požadavky na elektrické rozvody jsou určeny pro prozatímní elektrickou instalaci používanou po dobu výstavby nových objektů či demolice stávajících. Jedná se například o elektrická zařízení sloužící pro:

 • práce spojené s novou pozemní výstavbou;
 • práce spojené s opravou, přestavbou, přístavbou, nebo demolicí stávajících budov či jejich částí;
 • veřejné inženýrské práce;
 • zemní práce;
 • a podobné práce.

Tyto požadavky platí pro pevné i pohyblivé rozvody.

Dále se zde uvedené požadavky vztahují i na:

 • pevné elektrické rozvody omezené na montáž hlavního spínače a ochranného zařízení (místo, které slouží jako rozhraní mezi systémem zajišťujícím napájení a vlastními rozvody pro stavbu či demolici);
 • instalaci na straně zátěže mimo část tvořenou mobilními nebo transportovatelnými elektrickými zařízeními tvořícími část pohyblivé instalace.

Uvedené požadavky této kapitoly neplatí pro:

 • elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů), ani pro podobná elektrická zařízení používaná při povrchovém dobývání;
 • elektrická zařízení v administrativních prostorech staveniště (kancelářích, toaletách, shromaždištích, kantýnách, restauracích, ubytovnách, WC, atd.), kde platí obecná ustanovení části 1 až 6 ČSN 33 2000.

Zdroje napájení

Pro užité zdroje napájení platí požadavky uvedené v ČSN 33 2000-3:1995 Elektrotechnické předpisy; Elektrická zařízení, část 3: Stanovení základních charakteristik, článku 313, který se zabývá základními požadavky na zdroje. Je nutno vzít v úvahu, že jedno staveniště smí být napájeno z několika napájecích zdrojů, včetně pevných nebo mobilních zdrojových soustrojí; viz ČSN 33 2000-5-551:Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - kapitola 55: Ostatní zařízení - Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení.

Ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem

Všeobecné požadavky

Ochrana pomocí zábran a polohou (mimo dosah) není dovolena.

Obvody napájející zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně a ostatní obvody , sloužící pro napájení elektrického ručního nářadí se jmenovitým proudem do 32 A , musí být chráněny:

 • proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA (viz požadavky ČSN 33 2000-4-41,čl. 415.1), nebo
 • napájením pomocí SELV nebo PELV (viz požadavky ČSN 33 2000-4-41, čl. 414), nebo
 • elektrickým oddělením (413 viz 33 2000-4-41), přičemž každá zásuvka a každé elektrické ruční zařízení musí být napájeno z vlastního oddělovacího bezpečnostního transformátoru, nebo musí mít vlastní, samostatné sekundární vinutí oddělovacího
Nahrávám...
Nahrávám...