dnes je 17.8.2022

Input:

Požadavky na registraci dodávky tepelné energie konečným spotřebitelům

8.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 7. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. Kritický termín do 31. 12. 2014

Dnem 7. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Kritický termín do 31. 12. 2014

Současně s jejím uveřejněním se počaly lavinovitě šířit katastrofické informace, zpochybňující možnost plošného naplnění „nových” požadavků novely na vybavení bytů přístroji na „měření spotřebovaného tepla v radiátorech” ve stanoveném termínu do 31. 12. 2014. Předmětem této kapitoly je objasnit, v čem spočívají tyto „nové požadavky vyhlášky” a jaká se očekává jejich účinnost. Přitom je třeba zaměřit pozornost nejen na novelizovanou vyhlášku, ale též na příslušná ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. (aktuální jsou zejména výjimky v ustanovení § 7 zákona), která tato vyhláška provádí a v neposlední řadě navyhlášku č. 272/2014 Sb., podle které se náklady, určené pomocí zařízení stanovených v zákoně, rozúčtovávají.

Zákon o hospodaření energií

Dne 19. července 2012 se Parlament usnesl na znění zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabyl dnem 1. ledna 2013. Novela zákona zahrnovala celou širokou oblast snižování energetické náročnosti staveb. Pro majitele objektů a bytů jsou v tomto zákoně některá důležitá ustanovení, která unikala pozornosti, neboť jejich účinnost byla o dva roky odložena (s představou, že se tím vyřeší postupná příprava na jejich naplnění).


Požadavky zákona č. 406/2000 Sb.

Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ustanovení § 7 odst. 4 (ve znění zákona č. 318/2012 Sb.), jsou stavebníci, vlastníci budov nebo společenství vlastníků povinni:

  • vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů;
  • zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených prováděcím právním předpisem;
  • řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem;
  • u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto budovy do Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na internetových stránkách ministerstva.


Výjimky

Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskutečňované

  • v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci;
  • pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku (nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem);
  • pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud Společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas (podle zákona č. 89/2012 Sb.) s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem.

Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům, měrné

Nahrávám...
Nahrávám...