dnes je 22.4.2024

Input:

Požární bezpečnost a silové napájení

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Elektrotechnické a telekomunikační instalace

Která vyhláška upravuje požadavek provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení staveb po určitou dobu i při vysokých požárních teplotách? Jaké jsou podle platných právních předpisů odpovídající způsoby zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie z druhého nezávislého zdroje? Dozvíte se v aktuálním Tématu týdne.

Mají-li zůstat požárně bezpečnostní a případně i další vybraná technická a technologická zařízení staveb, důležitá pro požární bezpečnost uvažovaného objektu, provozuschopná po určitou dobu i při vysokých požárních teplotách, musí mít odpovídajícím způsobem zajištěnu dodávku elektrické energie. Pro splnění tohoto požadavku vyžaduje vyhláška č. 23/2008 Sb. i navazující předpisy zajištění dodávky elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. Každý ze vzájemně se zálohujících zdrojů musí být přitom schopen převzít po stanovenou dobu, při přerušení dodávky elektrické energie od druhého z nich, silové napájení připojených elektrických požárně bezpečnostních zařízení.

Přepnutí na druhý napájecí zdroj se preferuje samočinné nebo musí být případně zabezpečeno zásahem obsluhy stálé služby. V případě samočinného přepínání musí být takto využívané místní zdroje elektrické energie vybaveny samočinným startem při výpadku distribuční soustavy a automatickým přepojováním sítě pro napájení požárně bezpečnostních zařízení. Při ruční obsluze musí být porucha kterékoliv z napájecích soustav signalizována do požární ústředny, popřípadě jiného místa se stálou službou tak, aby bylo možno zajistit včasnou reakci příslušné obsluhy.

ZÁLOŽNÍ ZDROJE

Za odpovídající způsob zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie z druhého nezávislého zdroje platné technické předpisy považují využití:

  • samostatného generátoru,
  • akumulátorové baterie (včetně UPS), nebo
  • připojení na veřejnou síť nn, popř. vn smyčkou.

Poslední uvedený způsob, připojením na veřejnou síť smyčkou, má ovšem celou řadu podstatných omezení. Především nesmí porucha v jedné větvi způsobit přerušení dodávky elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru. Proto musí být již při zpracování projektu jednoznačně zaručeno, že napájení takto využívanými větvemi je až na úroveň uzlů 110/22 kV oddělené a vzájemně nezávislé. Jestliže se tedy u nějaké stavby uvažuje s tímto druhem zajištění dodávky elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení, musí být navržené řešení již dopředu odsouhlaseno také místně příslušnou rozvodnou společností, což bývá v praxi poměrně značný problém. Připojení na distribuční síť NN nebo VN smyčkou navíc nelze využít k zajištění dodávky elektrické energie pro některá vybraná protipožární zařízení nebo k dodávce elektrické energie pro protipožární zařízení v některých vybraných prostorech, specifikovaných v ČSN 73 0802, ČSN 730804, ČSN 73 0831 a ČSN 730848.

Při zálohování pomocí samostatných generátorů, bateriových zdrojů atd.

Nahrávám...
Nahrávám...