dnes je 19.7.2024

Input:

Práce s rozpočtem a jeho specifické části, Procesy související se zpracováním nabídkové ceny

1.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

38
Práce s rozpočtem a jeho specifické části, Procesy související se zpracováním nabídkové ceny

Cíl lekce:

V první části lekce se zaměříme na možnosti práce s rozpočtem a na jeho specifická, mnohdy problematická místa. Těmi jsou zejména položky přesunů hmot a sutí. V neposlední řadě si ukážeme zvláštnosti při postupu zpracování jiného druhu staveb než-li jsou novostavby. V závěru lekce se zmíníme o poptávkovém procesu, kdy potřebujeme dílčí nabídky subdodavatelů do nabídkové ceny a o databázi subdodavatelů.

Obsah lekce:

 1. 10.1 Práce s rozpočtem a jeho specifické části (zvláštnosti)
  • - Možné cesty úpravy položkového rozpočtu
  • - Přesuny hmot a přesuny sutí
  • - Zvláštnosti v postupu zpracování rozpočtu
 2. 10.2 Procesy související se zpracováním nabídkové ceny
  • - Role rozpočtáře ve vztahu k subdodavatelům
  • - Databáze subdodavatelů
 3. 10.3 Závěrem
  • - Doporučená literatura a odkazy

10.1 Práce s rozpočtem a jeho specifické části, Procesy související se zpracováním nabídkové ceny

Možné cesty úpravy položkového rozpočtu

Dnes se v první kapitole této lekce zaměříme na způsoby, jakými je možné docílit změn již sestaveného rozpočtu (např. z databáze položek směrných cen). V tomto okamžiku jsme opustili oblast ceníků, v nichž jsme hledali položky, ke kterým jsme následně sestavovali výkaz výměr. Při pohledu na takovýto „polotovar“ nám logicky nastává další práce s úpravou cen rozpočtu na námi požadované konkrétní podmínky. Máme na výběr hned z několika možných postupů úprav rozpočtu.

Nejjednodušší je přepsání jednotkové ceny, popřípadě i množství s tím, že ostatní údaje v rozpočtu se automaticky přepočítají. Změnu množství pokud možno neupravujeme pouhým přepsáním výměry, tak jako tomu může být u jednotkové ceny, ale vrátíme se do výkazu výměr kde výpočet náležitě upravíme. Práci s položkami usnadňuje u většiny rozpočtového SW možnost setřídění položek podle jejich podílu na celkové ceně – tím získáme náhled na markantní položky, kterým se přezdívá „nosné“.

Příklad použití přepsání jednotkové ceny:

Tab. 1

Tab. 2

Pozn.: V tabulce číslo 1 vidíme položku tak, jak vypadá v základní (směrné) podobě. Její jednotková cena je kalkulovaná podle skladby „00 – SPON“. Na tabulce číslo 2 je již na první pohled zřejmé jednodušší podání formuláře položky. Nyní jsme vypnuli kalkulaci a zmizela nám záložka „Skladba“. Nyní už jen zbývalo přepsat buňku s jednotkovou cenou ze směrných 338,60 Kč/kus na například námi požadovaných 395 Kč/kus. Celková cena položky se nám pak přepočítala z původních 14 898,40 Kč na nových 17 380,00 Kč.

Položky můžeme ve stavebních rozpočtech měnit také hromadně. Téměř každý rozpočtový SW, který se na tuzemském trhu vyskytuje, na tuto možnost pamatuje a nabízí k této činnosti odpovídající nástroje. Jedním z takových nástrojů je indexace, kdy se námi zvolené položky pomocí zadaného indexu, navýší nebo poníží. Indexem upravujeme vlastně jednotkovou cenu položky a tato změna se nám posléze promítá automaticky do celého rozpočtu. Nejčastěji pro tuto operaci označujeme položky nějaký způsobem příbuzné, například položky jednoho stavebního dílu či kapitoly. V rozboru takovéto položky pak zůstává původní jednotková cena zachována, za ní je uveden index a dále pak nově vzniklá (indexovaná) jednotková cena, která posléze nahrazuje původní jednotkovou cenu.

Příklad použití indexace jednotkové ceny:

Tab. 3

Pozn.: V tabulce číslo 3 jsme použili k úpravě jednotkové ceny této položky stavební konstrukce, která obsahuje náklady na dodávku a montáž konkrétního keramického překladu Porotherm, úpravy pomocí indexů jednotlivých zúčastněných přímých nákladů ve sloupci „Indexy“. Základní směrná jednotková cena zůstala nezměněna a vedle ní se objevuje nově indexovaná jednotková cena. To samé platí o ceně celkové za celou položku (vpravo nahoře).

Tab. 4

Pozn.: V tabulce číslo 4 vidíme, že měnit lze i nepřímé náklady položky. Individuálně upravit jdou oba typy režií (výrobní i správní) a míra plánovaného zisku. Položka „Riziko“ byla v tomto konkrétním případě použita k tomu, aby o 3 procentní body snížila výslednou kalkulaci jednotkové ceny (např.před podáním nabídkové ceny na přání majitele dodavatelské firmy).

Při práci s více databázemi cen stavebních prací a

Nahrávám...
Nahrávám...