Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Práce s technickou dokumentací

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

201
Práce s technickou dokumentací

Ing. Josef Ladra

Cíl lekce

Popsat zásady práce s technickou dokumentací. Náležitosti projektové dokumentace, její převzetí a kontrola. Obecné technické požadavky na výstavbu. ČSN. Ohlášení a stavební povolení.

 

Technická dokumentace v práci TDI

Technický dozor investora při své činnosti pracuje s rozsáhlým souborem různých dokumentů. Některé zachycují tvar budoucí stavby, jiné informují o finančních nákladech, další zase o časovém průběhu stavby. Pojmem technická dokumentace budeme označovat takové dokumenty a záznamy, jimiž se informuje o fyzikálně-chemických vlastnostech zamýšlené nebo provedené stavby nebo její části, i o vlastnostech výrobků a materiálů, ze kterých se tato stavba skládá. Podle časového průběhu výstavby můžeme tuto dokumentaci rozdělit takto:

 • Dokumentace, s jejíž pomocí projektujeme, čili „modelujeme” jednak budoucí stavební objekt, jednak předpokládaný průběh jeho stavění. Nejdůležitější v této skupině je projektová dokumentace stavby.

 • Dokumentace zachycující skutečný průběh stavění. Zde je nejdůležitějším dokumentem stavební deník, do kterého se zaznamenávají drobné změny technické dokumentace.

 • Dokumentace provedeného stavebního díla. Zahrnuje řadu nutných dokumentů, předkládaných při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu. Je to dokumentace skutečného provedení, dokumentace výsledků zkoušek, dokumentace splnění předepsaných požadavků u vybraných stavebních výrobků atd.

Podle technické dokumentace se vždy posuzuje, zda projektované a provedené konstrukce mají vlastnosti v souladu se zákonnými předpisy, kterými jsou především:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. ze dne 28. února 2013

 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 • Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

 • Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

 • Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

 • Závazné ČSN případně závazné části ČSN

Kromě těchto obecně závazných předpisů může být stavebním úřadem požadováno, aby (technická) dokumentace stavby dokladovala splnění dalších technických požadavků stanovených pro území, ve kterém se stavba nachází.

Uváděné předpisy a případné požadavky stavebního úřadu jsou závazné pro všechny účastníky výstavby. Požadavky stavebníka nesmí s nimi být v rozporu, což by měl zajistit projektant, tvůrce projektové dokumentace budoucí stavby. Závaznost platí samozřejmě i pro zhotovitele stavebního díla, jenž splnění technických požadavků musí objednateli dokladovat v dokumentaci provedeného díla.

Pro projektanta i zhotovitele se však stávají závaznými také ty technické požadavky na vlastnosti stavby, na její části i na vlastnosti použitých výrobků, k jejichž splnění se objednateli zavázal při podpisu smlouvy o dílo. Pokud jsou požadované hodnoty (vlastnosti) obsaženy v jiných normách (DIN, ÖNORM aj.), nemusí docházet k žádným komplikacím. Obtíže zpravidla nastanou, zaváže-li se zhotovitel k provedení díla, které má mít technické vlastnosti doposud žádnou normou nestanovené, nebo normou požadované vlastnosti výrazně kvalitativně převyšující. V takovém případě je nezbytné, aby byly také smluvně stanoveny odpovídající průkazní metody, kterými se dosažení požadovaných vlastností zdokumentuje.

Z předešlého vyplývá pro TDI, že pokud pracuje pro objednatele stavby v zaměstnaneckém poměru, potom je nutné, aby se dokonale seznámil s uvedenými právními předpisy, neboť se přímo vztahují k jeho práci. Je to povinnost zaměstnance a ta mu je uložena Zákoníkem práce), který v § 301 zákona č. 262/2006 Sb. stanovuje:

Zaměstnanci jsou povinni

 1. pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci,
 2. využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly,
 3. dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni,
 4. řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele

Znalost ČSN, případně znalost cizích norem a dohodnutých postupů tedy již do této povinnosti nespadá, tyto předpisy je TDI jako zaměstnanec povinen dodržovat, pokud s nimi byl řádně seznámen. Je samozřejmé, že pouhé „seznámení” nepostačuje. Potřebné normy by TDI měl mít po celou dobu své činnosti k dispozici.

Situace TDI, který bude pracovat pro objednatele stavby na základě některého obchodně závazkového vztahu je jiná. Aby TDI mohl dostát všem svým závazkům, musí si znalost a stálou dostupnost potřebných zákonných předpisů i platných norem v rámci svého plnění zajistit sám. Jestliže však bude zapotřebí porovnávat výsledky práce zhotovitele s požadavky cizích norem, může se TDI dostat do značných potíží a měl by proto v takovém případě dobře zvážit podmínky smlouvy, kterou hodlá s objednatelem uzavřít.

Náležitosti projektové dokumentace, se kterou TDI pracuje

Nejprve je nutné zdůraznit, že podle ustanovení § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. zhotovování projektové dokumentace

a) stavby podle § 104 tj.

a] stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,

b] podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d).

c] stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let, dobu dočasnosti nelze prodloužit,

d] stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

e] stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2.

b) stavby pro vydání stavebního povolení podle § 115

c) k uzavření veřejnoprávní smlouvy dle § 116

d) k posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117

e) změn staveb uvedených v písmenech a) až d) před jejím dokončením podle § 118

f) staveb uvedených v písmenech a) až e) k opakovanému stavebnímu řízení nebo dodatečnému povolení stavby podle § 129

g) pro provádění stavby

h) pro nezbytné úpravy podle § 137, nebo

i) vodního díla k ohlášení podle § 15a odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.

spolu s územně plánovací dokumentací, územní studií a dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, je ze zákona vybranou činností, kterou mohou vykonávat pouze osoby oprávněné (autorizované) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

V mezidobí 1990 až 2006 bylo velmi obtížné určit úplnost a dostatečnost zpracované projektové dokumentace. Vyhláška č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb byla bez náhrady zrušena a tak bylo nutné se v praxi řídit nezávaznými doporučeními, jakým byl např. Výkonový a honorářový řád ČKAIT / ČSSI / ČKA (2002). Přesné určení, zda je dokumentace úplná či neúplná, bylo ale možné pouze tehdy, jestliže byl rozsah dokumentace předem specifikován ve smlouvě o dílo. Od 1. ledna 2007 došlo k významné změně. V souvislosti s vydáním nového Stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) byla Ministerstvem pro místní rozvoj vydána vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Tato vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 62/2013 Sb. a stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace.

Pro TDI jsou důležité zejména přílohy

Příloha č. 4 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Příloha č. 5 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 písmeno a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Příloha č. 6 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

Přílohy podrobně stanovují i obsah a rozsah dokumentace a stavebník, (případně TDI), může kontrolovat, zda je zpracovaná dokumentace úplná.

Dokumentace pro ohlášení stavby a pro stavební povolení má všem účastníkům stavebního řízení podat potřebnou informaci k tomu, aby mohlo být odpovědně posouzeno, zda zamýšlená stavba vyhoví všem zákonným požadavkům a zda bude respektovat oprávněné zájmy dotčených osob (sousedů, správců sítí atd.).

Tato dokumentace se při ohlášení stavby a při žádosti o stavební povolení předkládá stavebnímu úřadu ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní úřad obce, na jejímž území stavba bude postavena, stavebním úřadem, potom se předkládá trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se ještě jedno další vyhotovení.

Obsahové náležitosti ohlášení stavby i žádosti o stavební povolení upravuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 63/2013 Sb. Připomínáme, že stavebník musí v žádosti o stavební povolení uvést jméno, příjmení, a titul zpracovatele projektové dokumentace a také číslo, pod kterým je zpracovatel zapsán v seznamu autorizovaných osob.

Stavební úřad úplnost a rozsah předkládané dokumentace posuzuje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Jestliže zjistí, že předložená dokumentace není zpracována oprávněnou osobou (osobou s odpovídající autorizací), zastaví stavební řízení. Zjistí-li nedostatky v předložené dokumentaci, pak stavebníka podle § 111 zákona č. 183/2006 Sb. vyzve k odstranění zjištěných nedostatků a stanoví k tomu odpovídající lhůtu.

Prováděcí dokumentace stavby

Projektová dokumentace pro ohlášení, ale zejména dokumentace pro stavební povolení není v žádném případě zpracována tak, aby obsahovala dostatečné údaje potřebné k řádnému a bezvadnému provedení stavby. Proto se dokumentace dále zpracovává do větších podrobností a detailů a tak vzniká obsáhlejší projektová dokumentace označovaná vyhláškou 499/2006 Sb. jako dokumentace pro provádění stavby. Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby je uveden v příloze č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Prováděcí dokumentace pořizovaná stavebníkem

Prováděcí dokumentaci musí stavebník pořídit, jestliže mu tuto povinnost uložil stavební úřad podle § 92 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. v územním rozhodnutí o stavbě. Tato povinnost se stavebníkovi ukládá, vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu. Není-li prováděcí dokumentace vyžadována územním rozhodnutím, pak záleží na uvážení a rozhodnutí objednatele stavby nebo jejího zhotovitele, zda bude dokumentace pro provedení stavby zpracovávána. Podle toho musíme rozlišovat dokumentaci pořizovanou objednatelem a předávanou jím zhotoviteli k provedení stavby a dokumentaci pořizovanou zhotovitelem a na základě smlouvy předávanou objednateli (zpravidla jako podrobnou dokumentaci pro potřeby provozní údržby zejména technických zařízení budovy).

Při práci TDI s prováděcí dokumentací je velmi významné, zda je prováděcí dokumentace pořizována stavebníkem (objednatelem díla), nebo je pořizována zhotovitelem.

Dokumentaci, kterou pořizuje stavebník, zahrnuje Občanský zákoník pod obecný pojem příkaz objednatele. Tyto pokyny objednatele jsou pro zhotovitele závazné. Jestliže jsou nevhodné, (tj.

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: